Ny fa­vo­ritt på Pi­kes Peak

Nye Au­di e-tron la­der bat­te­ri­ene ved å tril­le ned fra top­pen av Pi­kes Peak i Co­lo­ra­do. Bi­len vir­ker skred­der­sydd for nors­ke for­hold.

Finansavisen - Motor - - INNHOLD - TEKST OG FOTO: RAGNVALD JOHANSEN

På vei opp­over Pi­kes Peak i grå­lys­nin­gen, svei­per front­ly­se­ne over traer­ne langs grøfte­kan­ten. Et stort dyr med svart, rag­ge­te pels kom­mer lun­ten­de. Det kas­ter et blikk på Au­di Q7-en og stik­ker til skogs. – Var det der en bjørn?

– Ja, svart­bjørn. Er en god del av de opp­over her. Gau­pe og ulv også, sva­rer sjå­fø­ren.

Au­di har valgt Pi­kes Peak for å ska­pe en spen­nen­de ram­me rundt pre­sen­ta­sjo­nen av den nye hele­lek­tris­ke mo­del­len e-tron. Så langt ser det lo­ven­de ut. Men det er ikke først og fremst bamse­far og ven­ne­ne som er po­en­get i dag. Top­pen lig­ger 4.302 me­ter over ha­vet, og bort­sett fra is­kald vind og så­pass tynn luft at en mat­glad Motor-jour­na­list sver­ger på å kom­me seg i bed­re form, re­pre­sen­te­rer toppunk­tet en energi­kil­de.

160 km/t i snitt

Nye Au­di e-tron er over­ras­ken­de stor.

– Vi be­gyn­te med å plas­se­re bat­te­ri­er i en Q7, og som du ser når de står ved si­den av hver­and­re er e-tron bare 7 centi­me­ter kor­te­re, sier Dr. Michael Wein. Han ak­ti­ve­rer bi­len og be­gyn­ner ned­stig­nin­gen ak­ku­rat idet so­len tref­fer Pi­kes Peak. Ut­sik­ten, og po­ten­sia­let for en lang­va­rig fly­tur hvis du bom­mer på en av svin­ge­ne­ne, min­ner om vei­en opp til Re­odor Fel­gens syk­kel­verk­sted.

– Fø­re­ren av Vol­ks­wa­gen I.D.R som inne­har den nå­va­eren­de re­kor­den, had­de 160 km/t i snitt på den­ne vei­en, sier Dr. Wein.

Hel­dig­vis skal han de­mon­stre­re et an­net fy­sisk fe­no­men i dag. In­te­ri­ø­ret do­mi­ne­res av tre sto­re skjer­mer, den etter hvert vel­kjen­te Vir­tu­al Cock­pit bak rat­tet, samt to skjer­mer foran midt­kon­sol­len. Side­spei­le­ne be­står av to slan­ke ka­me­ra­er som vi­ser hva som skjer bak deg på to skjer­mer mon­tert i dø­re­ne. Det er sva­ert ele­gant gjort, og jus­te­ring fore­går ved å tryk­ke di­rek­te på skjer­men på fø­rer­si­den og så svei­pe rundt.

Alt er lek­kert og so­lid slik du for­ven­ter i en Au­di, med gode se­ter. Det vi­ser seg at de har in­ne­byg­get mas­sa­sje­funk­sjon, som ak­ti­ve­res med en knapp plas­sert rett ved si­den av kon­trol­len for jus­te­ring av se­tet. Etter å ha fik­let litt med knap­pe­ne, trek­ker Dr. Wein opp­merk­som­he­ten til dis­play­et for bat­te­ri­et. Her oppe på top­pen vi­ser det at vi har 67 pro­sent ka­pa­si­tet.

Im­po­nert Ran­ger – Syste­me­ne vi har ut­vik­let for etron, gjør bi­len i stand til å høs­te så mye ener­gi når bi­len rul­ler i ned­over­bak­ke, at for hver kilo­me­ter vi kjø­rer på den­ne vei­en vil rekke­vid­den øke med én kilo­me­ter, sier Dr. Wein.

Bi­len er i så måte ide­ell for Nor­ges fjell og da­ler. Prin­sip­pet er i grunn det sam­me som på en gam­mel syk­kel. Len­ge før LEDlyk­ter og puls­klok­ker var syk­le­ne ut­styrt med en dy­na­mo på fram­hju­let. Når du vip­pet den inn mot dek­ket be­gyn­te dy­na­mo­en å snur­re, noe som igjen ga strøm til front­lyk­ten. Ulem­pen var at frik­sjo­nen gjor­de det en del tyng­re å tråk­ke. Dr. Wein bru­ker hend­le­ne bak rat­tet for å skif­te mel­lom for­skjel­li­ge modi. Når ge­ne­ra­to­re­ne job­ber på sitt mest iher­di­ge brem­ses bi­len ute­luk­ken­de av dem, og de so­li­de skive­brem­se­ne står ubrukt. Det­te blir etter­tryk­ke­lig un­der­stre­ket ved kon­troll­pos­ten len­ger nede. Pi­kes Peak Ran­ger Che­re­se Ben­nett har som jobb å måle tem­pe­ra­tu­ren på bremse­ski­ve­ne til bi­ler som kom­mer ned bak­ken, og hun er im­po­nert over e-tron.

– Det høy­es­te jeg har målt er 900 Fah­ren­heit, om­trent 482C, på en Ford pick­up. Ski­ve­ne var blå­hvi­te, og han måt­te stå der borte og ven­te en god stund. Men dere har 57 Fah­ren­heit, 14C, og så lavt har jeg ald­ri sett det før. Jeg måt­te sjek­ke om in­stru­men­tet vir­ket ved å kon­troll­måle as­fal­ten, sier Ben­nett.

Imponerende for­hånds­salg

En fjell­geit står og ser på ut­sik­ten.

– Det der er vel nes­ten like van­lig som å se en el­bil i Nor­ge, ikke sant? Dere kjø­per jo fle­re el­bi­ler enn noen and­re, sier Dr. Wein.

Iste­den­for å trek­ke pa­ral­lel­ler mel­lom gei­ta og nors­ke po­li­ti­ke­re, gir vi han et raskt inn­blikk i den av­gifts­po­li­tik­ken de fø­rer her hjem­me. Etter et par pris­ek­semp­ler på bi­ler som hav­ner i sam­me klas­se som e-tron, er han ikke sa­er­lig over­ras­ket over at Au­di Nor­ge iføl­ge kom­mu­ni­ka­sjons­sjef Mor­ten Moum har re­gist­rert 4.810 for­hånds­be­stil­lin­ger.

Vel nede på flat­mark har batte­ri­ka­pa­si­te­ten ste­get til 76 pro­sent. Den opp­sam­le­de strøm­men bru­kes til en tur gjen­nom «Gar­den of The Gods», for å se på vak­re stein­for­ma­sjo­ner som «The Kis­sing Ca­mels». Her er vei­en nok­så øde og dok­to­ren gir en rask inn­fø­ring i ak­se­le­ra­sjon og luft­f­ja­e­rin­gens egen­ska­per ved hur­tig kurs­end­rin­ger. Beg­ge de­ler sva­rer til for­ven­tin­ge­ne du har til en sports­lig Au­di. Det kan fak­tisk hen­de at Te­s­la får et par ting å be­kym­re seg over til høs­ten.

De­talj­fo­kus

Den sis­te de­len av pre­sen­ta­sjo­nen fore­går in­nen­dørs med Vr-bril­ler. Oppå et bord rul­ler en gjen­nom­sik­tig mo­dell, og vi får se hvor­dan syste­me­ne sam­ar­bei­der for å høs­te mest mu­lig strøm mens du kjø­rer. Bat­te­ri­ene lig­ger i bunn av bi­len, i en kas­sett som er om­trent 25 cm høy og vei­er rundt 700 kg. Hele bi­len lan­der på litt un­der 2,4 tonn.

En slik 3D-frem­stil­ling ty­de­lig­gjør at det er sva­ert man­ge me­ka­nis­ke de­ler som ikke len­ger er med i regne­styk­ket. Bi­len har blant an­net in­gen tor­ped­o­vegg si­den det ikke er noen motor å skjer­me.

Au­di har ut­vik­let et nytt «Bra­ke-by-wire» sys­tem for e-tron. Sys­te­met over­vå­ker hvor hardt du tråk­ker på pe­da­len. Hvis det kre­ves mind­re enn 0,3G bremse­kraft, kob­les kali­pe­re­ne ut og bi­len brem­ser ute­luk­ken­de ved hjelp av ge­ne­ra­to­re­ne. Pe­dal­fø­lel­sen si­mu­le­res gjen­nom en hydr­au­lisk pum­pe kob­let til noe Au­di be­skri­ver som en avan­sert sprett­ball. På spørs­mål om ikke brem­se­ne kom­mer til å rus­te når de blir så lite brukt, vi­ser de hvor­dan bi­len jevn­lig tør­ker av ski­ve­ne un­der kjø­ring, for å hol­de de tør­re og fri for rust. Det­te føy­er seg inn i to­tal­inn­tryk­ket.

Au­di e-tron er en sva­ert gjen­nom­tenkt bil, med for­hand­ler­nett­verk og ser­vice­punk­ter stå­en­de klart. Hvis Te­s­la skal be­hol­de po­si­sjo­nen i el­bil-seg­men­tet må de føl­ge med i ti­men, her blir det ut­ford­rin­ger.

STOR SUV: Au­di e-tron pro­sjek­tet be­gyn­te med å las­te en Q7 full av bat­te­ri­er. Re­sul­ta­tet er nes­ten like stort.

FLÅKLYPA: De­ler av vei­en vek­ket barn­doms­min­ner om en syk­kel­re­pa­ra­tør med ra­cer­bil. Den fers­kes­te re­kor­den ble satt med 160 km/t i snitt på den­ne vei­en.

DI­GI­TA­LE FLA­TER: Ana­lo­ge in­stru­men­ter og knap­per er nå på skrap­hau­gen, her er det di­gi­ta­le fla­ter rund baut.

PARK RAN­GER: Pi­kes Peak Ran­ger Che­re­se Ben­nett må­ler tem­pe­ra­tu­ren på bremse­ki­ve­ne til Au­di e-tron. Er det over 300 Fah­ren­heit må du stå og ven­te.

PÅ TOP­PEN: Nye Au­di e-tron i den tyn­ne luf­ten på top­pen av Pi­kes Peak. En av de lo­ka­le race­ar­ran­gø­re­ne kon­sta­te­rer tørt at det ikke len­ger vil va­ere mu­lig å vin­ne bakke­lø­pet med for­bren­nings­mo­tor.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.