Am­car-fest på gren­sen

HAL­DEN: And­re uken i au­gust in­va­de­res Hal­den av am­car­en­tu­si­as­ter fra Nor­ge og Sve­ri­ge til et gi­gan­tisk grense­treff med ut­stil­ling Fred­rik­sten Fest­ning som av­slut­ning.

Finansavisen - Motor - - INNHOLD - TEKST OG FOTO: IVAR ENGERUD

Hal­den er Nor­ges am­ca­rog crui­sing­by num­mer en. Hver ons­dag kveld hele som­mer­en kom­mer am­car­fol­ket fra hele øst­lands­om­rå­det til byen for å gli rundt i sen­trum neden­for fest­nin­gen, i hvert fall hvis va­e­ret vi­ser seg fra god­si­den.

Som­mer­en 2018 har va­ert den bes­te i his­to­ri­en i så måte, og også det tra­di­sjo­nel­le Grense­tref­fet and­re uken i au­gust ble en fest­fore­stil­ling for bi­l­en­tu­si­as­te­ne. Den lo­ka­le am­car­klub­ben sam­ar­bei­der med Bil­sport­ma­ga­si­ne­ne i Sve­ri­ge om en rek­ke ar­ran­ge­men­ter hele uken, med av­slut­nings­ut­stil­lin­gen på Fred­rik­sten Fest­ning søn­dag som høyde­punk­tet.

Na­er­me­re tu­sen bi­ler var nok inn­om i lø­pet av da­gen og bi­dro til at det ble en rik­tig farge­rik for­sam­ling for al­le som har et snev av bilin­ter­es­se, i hvert fall med noe nos­tal­gi inn­blan­det.

FEST PÅ FEST­NIN­GEN: Sto­re de­ler av fest­nings­om­rå­det blir tatt i bruk un­der av­slut­nin­gen på Grense­tref­fet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.