Vil byg­ge opp iko­nisk yacht

«Car­int­hia V» sank og «Car­int­hia VI» ble na­er­mest to­tal­vrak i en brann. En ny ei­er har kjøpt vra­ket og vil byg­ge den iko­nis­ke yach­ten opp igjen.

Finansavisen - Motor - - INNHOLD - PÅL SILBERG

Hel­m­ut Hor­ten, som byg­de for­muen sin opp via su­per­mar­ke­der og et litt tvil­somt for­hold til Nazi-re­gi­met, be­stil­te «Car­int­hia V» på slut­ten av 1960-tal­let.

Mi­li­ta­ert preg

Han vil­le ha en yacht som var ve­sent­lig stør­re enn den 42 me­ter lan­ge yach­ten «Car­int­hia IV». Ikke så man­ge verft var på den ti­den ka­pab­le til å byg­ge en 71 me­ter lang yacht. Hor­ten gikk til Lürs­sen som tok ut­gangs­punkt i en de­sign brukt til ras­ke, sto­re pa­trulje­bå­ter.

John Ban­nen­berg, da en tem­me­lig ukjent de­sig­ner, fikk i opp­drag å få krigs­ski­pet til å se ut som en yacht. In­te­ri­ø­ret fikk han ikke lov å bry seg med. Det vil­le Hor­tens 30 år yng­re kone be­stem­me.

Gikk på grunn

På jom­fru­tu­ren i Mid­del­ha­vet i 1971 kjør­te «Car­int­hia» på grunn i Mid­del­ha­vet og sank. Hor­ten vil­le ikke heve vra­ket, men be­stil­te en ny, til­na­er­met identisk 71-me­ter hos Lürs­sen. For at ka­ta­stro­fen ikke skul­le gjen­ta seg byg­de verf­tet inn vann­tet­te skott.

Hor­ten og den unge ko­nen had­de «Car­int­hia VI» i man­ge år. Til slutt be­stem­te de seg for å byg­ge en stør­re yacht. «Car­int­hia VII» er 97 me­ter lang. Tim Hey­wood de­sig­net den. Hor­ten døde før yach­ten var fer­dig i 2002.

Brann i 2016

En­ken be­stem­te seg for å be­hol­de den sto­re yach­ten og solg­te den mind­re som ble døpt om til «The One». Den nye ei­e­ren kas­tet ut det glo­re­te Hor­ten-in­te­ri­ø­ret og ga yach­ten et mo­der­ne in­te­ri­ør. Ban­nen­bergs iko­nis­ke eks­te­ri­ør ble det ikke pyn­tet på.

«The One» ble øde­lagt i en brann i Mar­ma­ris i Tyr­kia i 2016. Vra­ket ble ny­lig solgt. Pris­an­tyd­nin­gen var 110 mil­lio­ner kro­ner. Den nye ei­e­ren skal re­no­ve­re yach­ten. Vi vet ikke om han kom­mer til å hol­de seg til Ban­nen­bergs de­sign. Etter pla­nen blir yach­ten klar i lø­pet av 2020.

KOPIEN: Lürs­sen byg­de to like yach­ter for Hel­m­ut Hor­ten. Den førs­te sank og den and­re brant opp etter at en ny ei­er had­de kjøpt «Car­int­hia» og døpt den om til «The One».

BEHOLDT NYBYGGET: En­ken til Hel­m­ut Hor­ten ei­er «Car­int­hia VII» som er 97 me­ter lang og 16 me­ter bred. Den ble le­vert i 2002.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.