V8 på kjøk­ken­ben­ken

Om bil­ver­den en dag blir full­sten­dig elek­tri­fi­sert, kan du fort­satt nyte sy­net av en vak­ker V8.

Finansavisen - Motor - - INNHOLD - RAGNVALD JOHANSEN

Dutch Lab Ni­tro­gen er en kaffe­dis­pen­ser til 8.000 dol­lar - om lag 67.000 kro­ner. Det hø­res kan­skje mye ut, sa­er­lig si­den den bare gir deg kald kaf­fe.

Kald­trek­king av kaf­fe har blitt po­pu­la­ert de sis­te 10 åre­ne, men tek­nik­ken er do­ku­men­tert al­le­re­de på 1600-tal­let i Kyoto i Ja­pan.

Fan­ta­si

For sel­ska­pet Dutch Lab, hand­ler det om mye mer enn selve kaf­fen. De har om­fav­net de­sign­be­gre­pet «steampunk», som hand­ler om å de­sig­ne ob­jek­ter for en fan­tasi­ver­den der damp­ma­ski­nen do­mi­ne­rer.

«Or­det motor er sva­ert sen­tralt i vår steampunk-se­rie med pro­duk­ter. Alle som ser Dutch Lab Ni­tro­gen vil as­so­si­ere den med en V8-motor, og vil føle til­knyt­ning til steampunk­fi­lo­so­fi­en», ut­ta­ler sel­ska­pet i en presse­mel­ding. De for­kla­rer at ved å til­fø­re ni­tro­gen blir kaf­fen som en IPA med smak av pale-ale.

Tar tid

Det tar imid­ler­tid gans­ke lang tid å lage en kopp med ni­tro­gen­kaf­fe. Først må du ha en an­nen ma­skin som kald­trek­ker kaf­fen. Så kan du hel­le den oppi tan­ken på V8eren og ven­te en ti­mes tid, før det er klart for tap­ping. Det spørs om ikke den gam­le trak­te­ren med pa­pir­fil­ter frem­de­les har li­vets rett, men som in­du­stri­ell kunst på et ek­sen­trisk kjøk­ken gjør Ni­tro­gen seg bra.

ALLE FOTO: SEL­SKA­PET

KALD KOKEKUNST: Hvis du tren­ger det lil­le eks­tra for å heve kjøk­ken­inn­red­nin­gen et hakk, kan den­ne gjø­re su­sen.

MILJØVENNLIG V8: Den­ne slip­per bare ut is­kald kaf­fe, med smak av pale-ale, i føl­ge pro­du­sen­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.