Ut­satt elek­tri­fi­se­ring

Finansavisen - Motor - - KORT & GODT -

Da fris­ten til å mel­de seg på 2020-ut­ga­ven av FIAS world Ral­ly­cross Cham­pion­ship gikk ut i sis­te halv­del av au­gust, uten at man fikk fab­rikk­team nok til å få til en for­nuf­tig se­rie. Det var me­nin­gen at ral­ly­cross-vm skul­le bli elek­trisk fra den se­son­gen, men nå er end­rin­gen i hvert fall ut­satt til 2021, minst. Iføl­ge Aut­oblog.com er det kun Pe­uge­ot som har sig­na­li­sert at de vil­le va­ere med, mens Ford, Vol­ks­wa­gen og Au­di fore­lø­pig ikke had­de meldt seg på.

FORT­SATT BENSIN: Ral­ly­cros­sens øvers­te di­vi­sjon vil fort­satt kjø­res på bensin i hvert fall et par år til, inn­til nok lag er kla­re til en elek­trisk dyst.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.