Lu­cid Ara­bia

Finansavisen - Motor - - KORT & GODT -

Olje­fon­det til Saudi Ara­bia har inn­le­det sam­ta­ler med Lu­cid Mo­tors. Det drei­er seg om å in­ves­te­re 1 mil­li­ard dol­lar og bli ho­ved­ak­sjo­na­er i el­bil­sel­ska­pet, mel­der Reu­ters. I førs­te om­gang er det snakk om å spyt­te inn 500 mil­lio­ner dol­lar, mens de res­te­ren­de mid­le­ne vil kom­mer når pro­duk­sjo­nen når vis­se mile­pae­ler. Lu­cid Air, som kun ek­sis­te­rer som proto­typ, er en luk­su­riøs fire­se­ter med 1.000 HK, fire­hjuls­trekk og en rekke­vid­de på opp­til 644 kilo­me­ter. An­ty­det pris er mel­lom 60.000 og 100.000 dol­lar. Helt spik­ret er imid­ler­tid ikke av­ta­len. Saudi Ara­bias Pub­lic In­vest­ment Fund vur­de­rer også å øke ak­sje­pos­ten i Te­s­la, som i skri­ven­de stund lig­ger på fem pro­sent.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.