En hjel­pen­de hånd

Finansavisen - Motor - - FREMTIDENS BILBRANSJE -

Det var en gang du fikk hjelp til å fyl­le på ben­sin­sta­sjo­nen. Nå kan el­bil­ei­ere få ro­bot­hjelp.

Hur­tig­la­ding kan gjø­res auto­ma­tisk, uan­sett mer­ke. En proto­typ på en ro­bot­la­der som kan iden­ti­fi­se­re el­bi­len og mo­del­len, og der­et­ter kob­le til rik­tig lade­kon­takt, er blitt ut­vik­let av Graz Uni­ver­sity of Tech­no­lo­gy i Øs­ter­rike. Ved å bru­ke ka­me­ra­er og sen­so­rer kan for førs­te gang fle­re el­bi­ler la­des etter hver­and­re auto­ma­tisk, selv når de har par­kert i for­skjel­li­ge po­si­sjo­ner. Pro­sjek­tet he­ter KOMOT, som står for Kom­for­tab­le Mo­bi­lität mit­tels Tech­no­lo­gi­e­in­te­gra­tion. Det er et sam­ar­beid med BMW, Mag­na Ste­yr En­gi­neer­ing, auto­ma­ti­se­rings­sel­ska­pet KEBA og den øster­riks­ke for­enin­gen for bil­in­ge­ni­ø­rer OVK.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.