Au­di A6 Avant

Nye Au­di A6 45 TDI Avant er på fle­re må­ter en fan­tas­tisk bil, men ett feil­sk­ja­er hol­der den­ne mo­del­len bak kon­kur­ren­te­ne.

Finansavisen - Motor - - INNHOLD - TEKST OG FOTO: HÅKON Saebø HAKON.SABO@FINANSAVISEN.NO

«En­de­lig er den split­ter nye Au­di A6 Avant her», sa for­svin­nen­de få da bi­len stil­le og sann­fer­dig lur­te seg inn på mar­ke­det i som­mer. Den tid­li­ge­re sva­ert så at­trak­ti­ve fa­mi­lie­bi­len er nå hav­net litt på si­den av folks ra­dar. Det er tøf­fe ti­der for bil­for­hand­ler­ne som ikke har en el­bil på salgs­gul­vet.

Li­ke­vel er det sva­ert mye å like med nye A6 Avant. Og det er frem­de­les helt lov å kjø­pe en bil som ikke går på elek­tri­si­tet. Ikke bare er det lov – det er også av­slap­pen­de og be­ha­ge­lig når rekke­vid­den med skvul­pen­de full die­sel­tank in­di­ke­res på over 1.000 kilo­me­ter.

Stig inn

Et av de al­ler tyngs­te ar­gu­men­te­ne for å kjø­pe nye Au­di A6, åpen­ba­rer seg når du set­ter deg inn. Her knir­ker det ikke. In­gen hule ly­der kom­mer når du ban­ker med en kri­tisk kno­ke på de for­skjel­li­ge over­fla­te­ne. Ut­tryk­ket «byg­get som en tanks» pres­ser seg på, kli­sjé­fylt som det jo er. Men i nye A6 Avant er an­ven­del­sen kor­rekt. Det­te er et steg opp fra både BMW 5-se­rie og Mer­ce­des-benz E-klas­se.

Pres­ser du en hard tom­mel mot det sto­re pa­ne­let i midt­en, har det i da­gens Mer­ce­des-benz E-klas­se en uhyg­ge­lig tendens til å knir­ke. Noe slikt hø­rer du ikke i Au­dis emi­nen­te sta­sjons­vogn.

Fle­re kri­ti­ke­re har imid­ler­tid ret­tet peke­fing­re mot Au­dis nye Mul­ti Me­dia In­ter­face (MMI). Vekk er de lo­gis­ke knap­pe­ne og hju­le­ne som la­get den dei­li­ge «klikk-klikk»-ly­den. Nå er det be­rø­ring som gjel­der, men Au­di har va­ert smar­te nok til å leg­ge inn en så­kalt hap­tisk til­bake­mel­ding, slik at det fø­les som om du fy­sisk tryk­ker inn en knapp.

I be­gyn­nel­sen er sav­net etter det gam­le Mmi-sys­te­met merk­bart, men etter litt til­venn­ing vi­ser det nye sys­te­met seg å va­ere mek­tig im­po­ne­ren­de. Den ned­re skjer­men, som nor­malt bru­kes til kli­ma­inn­stil­lin­ger, blir til én stor skrive­fla­te når du skal føre inn en na­vi­ga­sjons­de­sti­na­sjon. Smart.

Uro un­der pan­se­ret

Det er der­for ikke på inn­si­den at nye Au­di A6 skuf­fer. Langt ifra. Det er un­der pan­se­ret at den nye bi­len dess­ver­re ikke over­be­vi­ser. Mo­to­ren he­ter 45 TDI quat­tro, etter det nye og mys­tis­ke navne­sys­te­met til Au­di. Ser du den­ne tall­kom­bi­na­sjo­nen på bak­si­den av en ny A6 be­tyr det at den har en 3-li­ters die­sel­sek­ser som yter 231 heste­kref­ter.

Kraft­pak­ken bur­de til­freds­stil­le de fles­te. Histo­risk sett skul­le den så ab­so­lutt gjort det. En bred og fet Au­di med en kjapp V6-er un­der pan­se­ret? Ja takk.

Men ikke nå. Mo­to­ren er kob­let til en åtte­trinnsauto­mat som la­ter til å va­ere pro­gram­mert av

noen som ald­ri har kjørt bil før. Gir­kas­sen kla­rer ikke å be­stem­me seg for et pas­sen­de gir, og spe­si­elt ener­ve­ren­de er det når du lig­ger på mo­tor­vei­en.

Høy­es­te gir smet­tes inn, men selv den mins­te be­ve­gel­se på gass­pe­da­len sen­der deg ned to trinn. Da sum­mer mo­to­ren på mer­ke­lig høyt tur­tall – ofte over 2.000 om­drei­nin­ger – noe som na­tur­lig nok gjør at du slip­per gas­sen litt for å la gir­kas­sen vel­ge et høy­ere gir. Går du så på med gass skjer det sam­me igjen.

Det kan nes­ten vir­ke som at mo­to­ren er ned­tu­net på lave tur­tall. Kvelt av kra­ve­ne til lave ut­slipp og til­hø­ren­de fra­va­er av tur­bo­ens lade­trykk. Det er kan­skje lov å lure på om det kan va­ere en sam­men­heng her? På pa­pi­ret skal mo­to­ren vri ut 500 Nm fra 1.750 om­drei­nin­ger, men så hef­tig fø­les 45 TDI ald­ri un­der 2.000 om­drei­nin­ger. På høye tur­tall (for en die­sel­mo­tor) er det mer kraft å spo­re. Om du al­le­re­de er i fart og på­kal­ler full ak­se­le­ra­sjon, frem­står A6 45 TDI her­lig rask, men bare un­der de snev­re for­ut­set­nin­ge­ne.

Står du stil­le og skal kas­te deg ut i et kryss el­ler rund­kjø­ring, er bi­len nes­ten tra­fikk­far­lig. Med høyre­fo­ten plan­tet i gul­vet, sports­pro­gram valgt på både mo­tor­sty­ring og gir­kas­se, er A6 45 TDI på­fal­len­de dorsk.

Det er mu­lig sto­re die­sel­mo­to­rer frem­de­les har en frem­tid i luk­sus­bi­ler som Au­di A6, men det er na­er­mest umu­lig å se for seg at selv den minst kri­tis­ke Te­s­la-ei­er vil la seg over­be­vi­se av driv­lin­jen i den­ne test­bi­len. Å sit­te med en sta­sjons­vogn til over en mil­lion kro­ner, og til­syne­la­ten­de bli slått i lys­kryss av en VW e-golf er uak­sep­ta­belt.

Smil litt

Det er synd at driv­lin­jen ikke når opp til kon­kur­ren­te­ne fra Stutt­gart og Mün­chen. Det er sik­kert en år­sak til at Au­di har valgt en så til­bake­hol­den mo­tor­sty­ring, for vi opp­lev­de det sam­me i da­gens A7 med 286 heste­kref­ter også.

Det er der­for lov å håpe at den kom­men­de fire­sy­lind­re­de die­sel­mo­to­ren el­ler ut­val­get av ben­sin­mo­to­rer opp­fø­rer seg bed­re. For res­ten av A6-pak­ken er ab­so­lutt til å bli glad i.

Frem­for kon­ven­sjo­nel­le dør­lå­ser er dør­hånd­ta­ke­ne kob­let til mikro­bry­te­re som gjør be­tje­nin­gen me­get ele­gant. Det lå­ter som en tul­le­te li­ten de­talj, men er du opp­tatt av tek­no­lo­gi vil nye A6 gle­de. Blant an­net lå­ses bi­len opp og igjen elek­tro­nisk, så den gam­le «låse­ly­den» er vekk.

Også sty­rin­gen og kjøre­egen­ska­pe­ne er blitt for­bed­ret. Sam­men­lig­net med for­gjen­ge­ren fø­les nye A6 mer le­ven­de og en­ga­sje­ren­de. Sty­rin­gen er ras­ke­re og gir litt mer til­bake­mel­ding. Bi­len lig­ger flatt og kon­trol­lert i svin­ge­ne, selv om det egent­lig ald­ri blir ut­pre­get moro å rat­te rundt.

Li­ke­vel, det mang­ler ikke på gode grun­ner til å unne seg en ny A6 Avant, men vi vil­le styrt unna 45 TDI.

BEST I KLASSEN? In­te­ri­ø­ret i nye Au­di A6 Avant er gans­ke en­kelt fan­tas­tisk. Få, om noen bi­ler i klassen er på det­te ni­vå­et, og det mer­kes fort. Etter hvert som du blir kjent med bi­len vi­ser det seg at den har man­ge spen­nen­de de­tal­jer.

DYRT, MEN VIK­TIG: Na­vi­ga­sjo­nen som vist her kos­ter fris­ke 44.050 kro­ner, men trek­ker inn­tryk­ket opp.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.