Ford Fo­cus Hy­brid

Luk­sus­ver­sjo­nen Ford Mondeo Vig­na­le Hy­brid kom­mer guns­tig ut i av­gifts­sys­te­met, men du må sli­te med et lite ba­ga­sje­rom.

Finansavisen - Motor - - INNHOLD - TEKST OG FOTO: ANDREAS SCHE­EL

Når du sit­ter bak det elek­trisk jus­ter­ba­re rat­tet i en stor bil med kom­for­tab­le og ven­ti­ler­te skinn­se­ter med mas­sa­sje og elek­trisk jus­te­ring, er det lett å tri­ves. Når du sam­ti­dig ny­ter godt av et Pre­mi­um Sound høyt­ta­ler­an­legg, mør­ke ru­ter og mye ut­styr etter å ha be­talt drøye 400.000 kro­ner, kan du va­ere for­nøyd.

Alt det­te får du i Ford Mondeo Vig­na­le ivchy­brid etter å ha slengt på noen pak­ker og øv­rig eks­tra­ut­styr. Ele­gan­te 18-tom­mers fel­ger med ti ei­ker, adap­ti­ve Led-lys, rygge­ka­me­ra og skinn­truk­ket dash­bord er sam­ti­dig både prak­tisk og lek­kert.

Mye ut­styr

Fø­lel­sen av å kjø­re noe luk­su­riøst vil også de­les av dine pas­sa­sje­rer, en­ten de sit­ter i for- el­ler bak­se­tet. De bak får rik­tig­nok ikke kjø­ling og mas­sa­sje, men de uni­ke Vig­na­le-se­te­ne med sig­na­tur­de­sign er både kom­for­tab­le og lek­re. Midt­se­tet bak har be­skje­den tak­høy­de på grunn av den coupé-ak­ti­ge fa­son­gen, men hvor ofte har du fem voks­ne med på tur?

Lis­ten over kom­fort- og sik­ker­hets­ut­styr er me­get lang, og for­uten det du for­ven­ter i en luk­sus­bil, får du blant an­net ak­tiv støy­dem­ping, opp­var­met front­rute, par­ke­rings­as­sis­tent og sete­bel­ter med Fords uni­ke kol­li­sjons­pu­ter.

Noe du kan sav­ne er et prak­tisk ba­ga­sje­rom, da bat­te­ri­et spi­ser så mye av plas­sen at du ikke får inn fle­re sto­re kof­fer­ter el­ler en syk­kel når du leg­ger ned se­te­ne. Det­te er det størs­te anke­punk­tet mot bi­len.

Ef­fek­tiv

Driv­lin­jen be­står av en to­li­ters ben­sin­mo­tor og en elek­trisk hjelpe­mo­tor som kan kjø­re litt på egen­hånd i lave has­tig­he­ter el­ler bi­dra til økte ytel­ser. Ved tril­ling og mo­de­rat brem­sing gjen­vin­nes inn­til 90 pro­sent av ener­gi­en i et li­ti­um i-on bat­te­ri, slik at ef­fek­ti­vi­te­ten for­bed­res. Fak­tisk så mye at gjen­nom­snitts­for­bru­ket iføl­ge NEDC er på 0,4 li­ter pr. mil, noe du nes­ten opp­når, selv uten å va­ere hys­te­risk. Det be­tyr sam­ti­dig mi­ni­mal en­gangs­av­gift og lave drifts­kost­na­der.

Den kom­bi­ner­te ef­fek­ten på 187 heste­kref­ter er ikke over­vel­den­de, men skal du bru­ke bi­len til det kom­for­tab­le trans­port­mid­de­let det er ment å bru­kes som, vil du ikke sav­ne fle­re. I det øye­blik­ket du li­ke­vel tryk­ker gass­pe­da­len langt inn be­gyn­ner den trinn­løse Cvt-kas­sen å hen­te ut ef­fek­ten gjen­nom et høyt tur­tall med et mono­tont og ulo­gisk lyd­bil­de.

Når du først har fått opp far­ten og ko­ser deg på nors­ke vei­er skuf­fer ikke

Ford med sine tra­di­sjo­nelt gode kjøre­egen­ska­per. I kø- og by-

Fø­lel­sen av å kjø­re noe luk­su­riøst vil også de­les av dine pas­sa­sje­rer

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.