Ford i sal­tets hule

El­fyn Evans er en av ver­dens bes­te ral­ly­sjå­fø­rer. Ny­lig fikk han tes­te nye Ford Fies­ta ST 400 me­ter un­der bak­ken i en av Euro­pas størs­te salt­gru­ver.

Finansavisen - Motor - - INNHOLD - IVAR ENGERUD

Ford har lagd vi­deo­er og av sine per­for­mance­mo­del­ler på noen av de mest spek­ta­ku­la­ere vei­ene i ver­den. Nå var tu­ren kom­met til Fies­ta ST, og da trakk man langt un­der jor­den.

– Sal­tet er som fin grus å kjø­re på, men gans­ke glatt, spe­si­elt med van­li­ge dekk. Jeg trod­de kjøre­opp­le­vel­sen skul­le va­ere gans­ke klaus­tro­fo­bisk, men den ble det stikk mot­sat­te. Det var fak­tisk et fan­tas­tisk mil­jø å få opp­le­ve nye Fies­ta ST i, sier den pro­fi­ler­te Wrc-fø­re­ren, El­fyn Evans.

60 kilo­me­ter med tun­ne­ler

De hem­me­li­ge salt­gru­ve­ne be­står av mer enn 60 km med tun­ne­ler hvor tem­pe­ra­tu­ren lig­ger kon­stant på 16 gra­der. En rek­ke sik­ker­hets­til­tak ble tatt før de tre da­ge­ne med opp­tak ble gjort.

Med ly­den av den il­tre 200 heste­kref­ters 1.5-li­ters Eco­boost-ben­sin­mo­to­ren i de sma­le tun­ne­le­ne, kjør­te Evans den nye lil­le rå­tas­sen til Ford hardt i de spek­ta­ku­la­ere om­gi­vel­se­ne.

Hef­tig

- De dra­ma­tis­ke tun­ne­le­ne og mu­lig­he­ten til å vise hvor bra nye Ford Fies­ta ST tak­ler uli­ke un­der­lag var en vik­tig grunn til at vi valg­te ak­ku­rat det­te ste­det. Det er ikke en klas­sisk bane, men et sted hvor bi­len kun­ne vise hele sitt po­ten­sia­le, sier sje­fen for Ford Per­for­mance, Leo Ro­eks.

FOTO: FORD

UVANLIG MIL­JØ: Ford Fies­ta ST ble «tes­tet» i en salt­gru­ve, men mest var det nok for å få uvan­li­ge bil­der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.