Aren­dal­s­uka og frem­tid

Po­li­ti­ker­ne li­ker å snak­ker om elek­tri­fi­se­ring av bil­par­ken. Aren­dal­s­uka var in­tet unn­tak.

Finansavisen - Motor - - INNHOLD - TEKST OG FOTO: RAGNVALD JOHANSEN

Er­na Sol­berg og fle­re lo­kal­po­li­ti­ke­re stil­te seg på for­skjel­li­ge ta­bu­ret­ter og be­gyn­te å snak­ke om hvor fint det blir når alle kjø­rer elek­trisk. Etter hvert som de fikk varm­gang i snakke­tøy­et, var det nes­ten et mi­ra­kel at ikke full­rig­ge­ren «Stats­ra­ad Lehm­kuhl» gav et par støt i tåkel­u­ren. En kan fort få fø­lel­sen av at de som leg­ger ramme­be­tin­gel­ser for bil­bran­sjen her i lan­det, kan­skje ikke kjen­ner så godt til ring­virk­nin­ge­ne av å inn­føre mål som det å for­by alle nye fos­sil­bi­ler in­nen 2025. Un­der Aren­dal­s­uka vir­ket det å va­ere mer prat om frem­ti­dens po­ten­si­el­le lade­pro­ble­mer enn om­leg­gin­gen til WLTP.

Ele­gant Sko­da

Møl­ler Mo­bi­li­ty Group var til­ste­de, og vis­te fram det de har av kom­men­de mo­del­ler med elek­trisk drift. Un­der et telt sto Au­di e-tron sam­men med Sko­da Vi­sion E. Sist­nevn­te skal i føl­ge pro­du­sen­ten byg­ges på MEBplatt­for­men, som al­le­re­de er be­nyt­tet på I.D. kon­sep­tet fra Vol­ks­wa­gen. Det er visst­nok plan­lagt to ut­ga­ver, der den førs­te vil lig­ne vel­dig på Vi­sion E kon­sep­tet, mi­nus de al­ler spre­kes­te ly­sef­fek­te­ne og med et par side­speil. Se­te­ne som svin­ger ut når dø­re­ne åp­nes er en de­talj som sik­kert kun­ne va­ert kjaer­kom­ment hos de litt eld­re kun­de­ne. Den and­re ut­ga­ven sier pro­du­sen­ten at skal va­ere mer som en sports­kupé. Beg­ge bi­le­ne skal i føl­ge Sko­da ha en rekke­vid­de på 500 km, fire­hjuls­trekk og 225 kw ef­fekt.

– Beg­ge bi­le­ne som ba­se­res på Vi­sion E skal føl­ge Sko­das tan­ker om å til­by god kva­li­tet til for­nuf­ti­ge pri­ser. Vi for­ven­ter å få bi­ler til Nor­ge om­trent ved midt­en av 2020. Men Ci­ti­go E kom­mer for salg al­le­re­de i be­gyn­nel­sen av 2019. Det er en bil med na­ert slekt­skap til Vol­ks­wa­gen Up, som vil ha en rekke­vid­de på 300 km målt etter Nedc-stan­dar­den, sier Sko­da-kom­mu­ni­ka­sjons­sjef, Mor­ten Moum.

Auto­nomt post­bud

Tvers over Møl­lers telt står et selv­gå­en­de elek­trisk post­bud. Den er ut­vik­let i et sam­ar­beids­pro­sjekt mel­lom Pos­ten og Bud­dy Mo­bi­li­ty. Kom­mu­ni­ka­sjons­sjef i Pos­ten, Eli­sa­beth Gjøl­me, for­tel­ler om ny­vin­nin­gen.

– Ut­vik­lin­gen be­gyn­te for et år si­den og den­ne kom fra USA på tors­dag i for­ri­ge uke. Den er elek­trisk og la­der seg selv in­ne på sen­tra­len, for­tel­ler hun.

Gjøl­me trek­ker frem at far­kos­ten kan gå i 6 km/t, og me­ner at den po­ten­si­elt kan er­stat­te post­bu­det på ut­valg­te ru­ter.

– Vi be­gyn­ner tes­ting i et bo­lig­felt i Kongs­berg til høs­ten. Det er me­nin­gen at den skal kla­re norsk høst og vin­ter­va­er med regn snø og ha­gel, sier kom­mu­ni­ka­sjons­sje­fen.

Fore­lø­pig må den etter si­gen­de ma­tes med post ma­nu­elt, slik at hver av lu­ke­ne på si­den kob­les til en spe­si­fikk mot­ta­ker. Kun­de­ne vil iføl­ge Pos­ten få en mel­ding på te­le­fo­nen om at post­bu­det kom­mer, og så kan ved­kom­men­de tas­te inn ko­den sin på dis­play­et foran for å åpne sin luke. Det står en så­kalt LIDAR på en arm på top­pen, og Gjøl­me for­kla­rer om sen­so­rer som skal pas­se på at den ikke kjø­rer på noen. Det lå­ter be­tryg­gen­de nok.

– Vi er først i ver­den med den­ne løs­nin­gen som både er auto­nom og frak­ter brev og pak­ker, sier hun.

På spørs­mål om den er rans­sik­ret mot inn­brudd el­ler at noen tar med seg hele vog­nen, blir Gjøl­me litt mer usik­ker, men me­ner li­ke­vel at in­ne­byg­de sen­so­rer og en alarm skal for­hind­re det­te. Pos­ten reg­ner med at alt de­tal­je­ne vil va­ere av­klart in­nen test­pe­rio­den star­ter til høs­ten.

MAN­GE GLE­DER SEG: Ha­rald A. Møl­ler AS had­de med seg Au­di e-tron, sist sett på top­pen av Pi­kes Peak i Co­lo­ra­do. 5000 nord­menn har be­stilt den før en­de­lig pris er klar.

AUTO­NOMT POST­BUD: Kom­mu­ni­ka­sjons­sjef i Pos­ten, Eli­sa­beth Gjøl­me, de­mon­strer­te et selv­gå­en­de post­bud som fin­ner vei­en på egen hånd og har med pos­ten din.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.