«Bil» med støtte­hjul

Piaggio lan­se­rer en sno­dig tre­hjul­ing som lig­ner på en scoo­ter. Du kan kjø­re den med ser­ti­fi­kat for bil og be­ta­ler ikke i bom­rin­gen.

Finansavisen - Motor - - INNHOLD - TEKST OG FOTO: RAGNVALD JOHANSEN

Gli­set brer seg bak vi­si­ret. Det­te er jo gøy! Men så kom­mer den egent­li­ge tes­ten. En svart­kledd kar kom­mer brum­men­de på en or­dent­lig to­hjul­ing. En sånn som har fir­kan­tet tank, bre­de dekk og minst én R i nav­net. Og idet han pas­se­rer løf­ter han på hans­ken og hil­ser.

Piaggio MP3 med støtte­hjul foran ser nok litt ny og an­ner­le­des ut, men er ty­de­lig­vis tøff nok. Nav­net MP3 min­ner kan­skje noen om bryt­nings­ti­den i mu­sikk­bran­sjen, når plate­sel­ska­pe­ne plut­se­lig opp­da­get at alt de før had­de tatt be­talt for lå spredd ut­over in­ter­nett. Men den­ne har 3 hjul, 350 ku­bikk og 30 hk. I til­legg er det fot­brems, hånd­brekk og auto­mat­gir. Til sam­men blir det en pakke­løs­ning som myn­dig­he­te­ne utro­lig nok an­er­kjen­ner som en bil. Du tren­ger med and­re ord ikke ta lap­pen på syk­kel for å kjø­re den­ne, så­fremt du har føre­kort klas­se B med stem­pel fra før ja­nu­ar 2013.

Piaggio MP3 lig­ner al­li­ke­vel nok på en scoo­ter til å pas­se­re bom­rin­gen gra­tis, den er smal nok til å kun­ne ut­nyt­te små lu­ker og det bur­de gå greit med lite sveip inn­om kol­lek­tiv­fel­tet, selv om im­por­tø­ren visst­nok ven­ter på en­de­lig be­kref­tel­se på det punk­tet. En­de­lig pris er ikke klart fra le­ve­ran­dø­ren, men de opp­gir at om lag 110.000 kro­ner ikke skal va­ere så langt unna.

Kan lå­ses opp­reist

De to hju­le­ne foran kre­ver litt til­venn­ing, men er til god hjelp hvis du kun stil­ler med er­fa­ring fra en sli­ten scoo­ter på en gresk fe­rie­øy. De gjør MP3 mye mer sta­bil å kjø­re, og etter kort tid leg­ger du deg ned i svin­ge­ne og gir gass. Med en knapp på sty­ret kan du låse sta­bi­li­sa­to­ren i opp­reist stil­ling, noe som i prak­sis be­tyr at den står av seg selv. I lys­kryss er det knapt nød­ven­dig, da syk­ke­len har lavt tyngde­punkt, men er vel­dig kjekt for å par­ke­re uten­for en kiosk når du bare skal et kjapt aerend. Kraft­over­fø­rin­gen er via reim med kon­ti­nu­er­lig va­ria­bel ut­veks­ling, og sen­tri­fu­gal kløtsj. Kort for­talt står det et kjegle­for­met drev i hver ende, og ut­veks­lin­gen end­res når rei­men be­ve­ger seg opp og ned langs den va­rie­ren­de om­kret­sen. Kløt­sjen gri­per tak i dre­vet når du gir gass, vel­kjent for de som har kjørt snø­scoo­ter el­ler leid go­kart.

Klø­ne­te

Kon­trol­le­ne er greit ut­for­met, og går fint å be­tje­ne med hans­ker, selv om nøk­ke­len er plas­sert noe klø­ne­te un­der sty­ret. En knapp lå­ser opp ba­ga­sje­rom­met un­der se­tet der du får plass til hjel­men pluss melk og brød. På vei gjen­nom byen ved lunsj­tid dan­ner det seg litt kø, og selv med be­gren­set er­fa­ring fra to­hjul­in­ger er det lett å smet­te for­bi ven­ten­de bi­ler. Det­te er et godt red­skap for å pend­le i rush­ti­den, men det er nok ikke like moro hvis det hag­ler el­ler snør. Kur­sen leg­ges ut av byen, til sma­le lande­vei­er mel­lom åker og eng. Tele­hiv og lap­pe­te as­falt ser ikke ut til å bry MP3 nevne­ver­dig, og du kjen­ner luk­ten fra ku­en­ga like godt som på en full­blods syk­kel.

MC light

Piaggio MP3 pas­ser godt for de som av for­skjel­li­ge grun­ner ald­ri har tatt syk­kel­lap­pen. Med en sitte­stil­ling som min­ner mer om kon­tor­sto­len enn Ea­sy Ri­der­fil­men, hø­rer du ikke Step­pen­wolf med «Born To Be Wild» når du tryk­ker på den elek­tris­ke star­te­ren. Men som en mild inn­fø­ring i gle­den ved å kjø­re to­hjul­ing, kan den pas­se for en­kel­te.

LANDEVEI: Piaggio MP3 tri­ves godt ute på lande­vei­en.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.