Gøy på tre hjul

Med en 1200 ccm Moto Guzzi-motor på 125 heste­kref­ter, tre hjul og en vekt på kun 345 kg er Tri­king en skik­ke­lig his­sig­propp.

Finansavisen - Motor - - INNHOLD - TEKST OG FOTO: IVAR ENGERUD MOTOR@FINANSAVISEN.NO

-Har du noe ba­ga­sje? Hvis ikke tar jeg Tri­kin­gen, var be­skje­den fra Jarle Berg da vi skul­le bli hen­tet på Ski i som­mer.

Va­e­ret var ikke noe å ten­ke på. Ald­ri har vi hatt bed­re va­er for MC og cabrio­let­kjø­ring, og en Tri­king gir in­gen an­nen be­skyt­tel­se enn det du får fra front­ru­ten. Tak kan du bare glem­me, for det­te er åpen tre­hju­ler på sitt bes­te og mest pri­mi­ti­ve - sett med kom­for­tøy­ne. Med en­tu­si­a­støy­ne er det rene fest­fore­stil­lin­gen.

Sports­lig tre­hjul­ing

- Tri­king er den de­si­dert bes­te tre­hjul­in­gen med kjøre­egen­ska­per som får Mor­gan til å frem­stå som en Wart­burg i for­hold. Husk at Tri­king ble ut­vik­let av den tid­li­ge­re Lo­tus For­mel 1-in­ge­ni­ø­ren To­ny Di­vey, en fyr som kun­ne mye om både lav vekt og kjør­bar­het etter å ha job­bet man­ge år for Co­lin Chap­man, for­tel­ler Berg.

Etter å ha fått tredd oss ned i pas­sa­sjer­se­tet og struk­ket bena helt frem i ka­bi­nen mot for­stil­lin­gen er det bare å la den var­me som­mer­vin­den blå­se i an­sik­tet etter hvert som has­tig­he­ten øker ut på mo­tor­vei­en.

- Mo­to­ren er en Moto Guzzi Ca­li­for­nia 1.200 ccm og yter 125 heste­kref­ter. Med en vekt på kun 345 kg er den en skik­ke­lig his­sig­propp med ak­se­le­ra­sjon på smått fan­tas­tis­ke 0 - 100 km/t på 3,7 se­kun­der hvis den får fes­te vel og mer­ke. Topp­far­ten er 215 km/t, og da er farts­fø­lel­sen ri­me­lig hef­tig len­ge før det.

De­talj­stu­die

Det­te er ikke en bil for klaus­tro­fo­bis­ke py­ser som be­gyn­ner

å ten­ke sik­ker­het og ri­si­ko. Ak­ku­rat hvor mye det er tenkt på kol­li­sjons­sik­ker­het er det best å ikke ten­ke på og hel­ler la seg fa­sci­ne­re av hvor spen­nen­de det er å be­skue me­ka­nik­ken i for­stil­ling, brem­ser og hjul­opp­heng mens eike­hju­le­ne spin­ner for­te­re og for­te­re.

Farts­fø­lel­sen er umid­del­bar, både på grunn av den lave sitte­stil­lin­gen, gode over­sik­ten og ikke minst ytel­se­ne. Det­te er de­fi­ni­tivt lett å bli av­hen­gig av, så det er lett å skjøn­ne at ei­e­ren bru­ker den så mye som mu­lig når som­mer­va­e­ret vi­ser seg fra god­si­den.

Norsk his­to­rie

- Bil-grunn­leg­ger og kol­le­ga, Jon Win­ding-sø­ren­sen, had­de kjøpt den av im­por­tø­ren Maar­ten Ma­ger i 1989, ti år etter at han tok den hit. Vi had­de mas­se moro med den på tu­rer i både Nor­ge og fle­re ste­der i Euro­pa. Vi ga den til­nav­net Rot­ta.

Berg for­tel­ler at da Win­ding-sø­ren­sen skul­le sel­ge den i 1995, vil­le han ha den.

- Den er en av de førs­te bi­le­ne fra Tri­king med chas­sis­num­mer Proto3. Bi­len var bra da jeg over­tok den, men da den brant for meg, måt­te den hel­res­tau­re­res. Un­der­veis mens jeg har eid den har jeg hatt mye kon­takt med Di­vey til han døde i 2013.

Sjel­den

- Tri­king er bygd med et glass­fi­ber­ka­ros­se­ri rundt en svei­set stål­ram­me og må­le­ne er mi­ni­ma­le: 3 me­ter lang og 1,5 me­ter bred. Det­te er en av to i Nor­ge, men den enes­te som er re­gist­rert. To­tal­pro­duk­sjo­nen har kom­met opp i rundt 200 styk­ker i lø­pet av dis­se åre­ne.

Etter bran­nen sto bi­len igjen fer­dig res­tau­rert i 2014, kledd i rød lakk fra Re­nault Al­pi­ne A310.

En en­gelsk bil­jour­nallist be­skrev kjøre­opp­le­vel­sen med Tri­king på den­ne må­ten: «The in­ti­macy is both pro­found, de­light­ful and, for the claus­trop­ho­bic, dis­tur­bing. Eve­rything is so con­ti­guous with the dri­ver; you could have sex at a grea­ter dis­tan­ce than this».

En­tu­si­ast

Det fin­nes al­le­re­de noen fle­re god­bi­ter i Jar­les ga­ra­sje fra før. Jarle har en bred in­ter­es­se for alt som kan va­ere hyg­ge­lig og mor­somt på to, tre og fire hjul, samt vogn­tog.

Ga­ra­sjen inne­hol­der i hvert fall mye hyg­ge­lig på fire hjul: En Mer­ce­des-benz 190 SL og Re­nault Al­pi­ne A110 er drømme­bi­ler for man­ge, og i til­legg kan han ta ut sin 1929 Ford A Sport Coupé, en Lon­don­dro­sje el­ler Re­nault 4CV Sport om lys­ten er der.

FLITTIG BRUKT: Jarle Berg er ikke redd for å bru­ke sin 1979 Tri­king.

SPARTANSK: Fø­rer­mil­jø­et er skapt for en­tu­si­as­ten.

DETALJSTUDIUM: Det er ri­ke­lig med mu­lig­he­ter til å stu­de­re brem­se- og for­stil­lings­de­tal­je­ne ute på vei­en med Tri­king.

KRAFTVERK: Fron­ten do­mi­ne­res av en 1.200 ccm Moto Guzzi-motor som le­ve­rer 125 heste­kref­ter til den lil­le Rot­ta.

VAKKERT: Du tren­ger ikke va­ere nos­tal­gi­ker for å syn­tes in­stru­men­te­ne er ny­de­li­ge.

MOR­GAN-KLON: Tri­king min­ner ikke så rent lite om Mor­gans tre­hju­ler, men den er både ras­ke­re og mer vel­kjø­ren­de enn ori­gi­na­len.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.