Pa­ga­nis mys­tis­ke sprell

Ikke alle er like im­po­nert over Pa­ga­nis øvel­se med den sis­te Zon­da HP Bar­chet­ta. Kun tre skal byg­ges, til ham selv og to ven­ner. «Pri­sen» skal va­ere over 140 mil­lio­ner.

Finansavisen - Motor - - INNHOLD - IVAR ENGERUD

Iar­tik­kel etter ar­tik­kel har vi lest at Pa­ga­ni Zon­da HP Bar­chet­ta med sine 13 mil­lio­ner pund skal va­ere ver­dens dy­res­te nye bil. Pro­ble­met er bare at det over­hode ikke er inn­syn i «pri­sen» for­di Ho­racio Pa­ga­ni bare har bygd en til seg selv og to til ven­ner. Hva de egent­lig har be­talt vet vel knapt noen.

Selv­sagt vil alle de tre kun­ne ha in­ter­es­se av at «pri­sen» er så høy som mu­lig hvis noen av ek­semp­la­re­ne skul­le ut på mar­ke­det, og det ska­per en hype rundt pri­se­ne på Pa­ga­ni ikke alle er like be­geist­ret for.

Tren­den med eks­klu­si­ve spe­sial­ver­sjo­ner med stør­re el­ler mind­re mo­di­fi­ka­sjo­ner med ut­gangs­punkt i en ba­sis­mo­dell og hef­ti­ge pris­til­legg, er langt fra ny. Etter at de førs­te Bu­gat­ti Ve­y­ron-kun­de­ne had­de fått bi­le­ne sine, ble det vel knapt bygd en stan­dard­ver­sjon. Alt var spe­si­elt og bygd fra ett til en hånd­full ek­semp­la­rer.

Nå me­ner man­ge med god inn­sikt at de­ler av den­ne bu­si­nes­sen har det tatt helt av mot gren­sen av det ab­sur­de – el­ler be­drag.

Kraf­tig ned­tur

Vi har full­sten­dig mis­tet over­sik­ten over hvor man­ge spe­sial­ver­sjo­ner Ho­racio Pa­ga­ni har greid å ska­pe på sin ho­ved­mo­dell, Zon­da, for å hol­de in­ter­es­sen og pri­sen oppe. Men det er man­ge i lø­pet av de snart 20 åre­ne han har holdt på med sitt eget sel­skap. Og det er vel snart ti år si­den vi hør­te om «den sis­te mo­del­len».

Vi har va­ert på auk­sjo­ner helt fra star­ten av det­te år­tu­se­net og frem­over og sett hvor­dan selv su­per­bi­le­ne måt­te ta seg en tur ned i «brukt­bil­av­de­lin­gen». Vi har sett fle­re «in­ves­to­rer» og en­tu­si­as­ter som har struk­ket seg alt for langt øko­no­misk og måt­tet la sin knapt inn­kjør­te Pa­ga­ni, Bu­gat­ti, Ko­enigs­egg, Fer­ra­ri el­ler Mcla­ren gå for halv pris av ny­bil­pri­sen bare noen år etter.

Hva har skjedd?

Helt frem til for bare et par-tre år si­den måt­te ei­er­ne reg­ne med å tape på sine kjøp, og det var ikke man­ge su­per­bi­ler som ble klub­bet på nord­si­den av en mil­lion dol­lar.

Nå er bil­det helt an­ner­le­des. Nå pro­du­se­res det fle­re spe­sial­ver­sjo­ner enn noen gang. Kun­de­ne står i kø og be­ta­ler over­pri­ser så det mon­ner for selv etab­ler­te mer­ker som Fer­ra­ri, og auk­sjons­pri­se­ne på ny­ere su­per­bi­ler har he­vet seg mar­kant.

Fle­re av pro­du­sen­te­ne, som for ek­sem­pel Ford med GT, inn­går kon­trak­ter med kun­de­ne at de ikke skal sel­ge bi­le­ne på et år el­ler to for å hind­re spe­ku­la­sjon.

Top­pen av eks­klu­si­vi­tet

Og det pro­du­se­res av­sin­dig eks­klu­si­ve mo­del­ler, hvor pro­sjek­te­ne na­er­mest min­ner om yacht­pro­sjek­ter med kun­den in­volvert un­der alle sta­di­er med sto­re pro­sjekt­team.

Rolls-royce Svep­tail, som ble pre­mie­re­vist på Concor­so d’ele­gan­za Vil­la d’este i fjor, er kan­skje det mest am­bi­siø­se bil­pro­sjek­tet i så måte. Hele bi­len ble de­sig­net fra bun­nen. Alt var spe­si­elt for den­ne bi­len fra in­nerst til yt­terst, de­sig­net og bygd av et team på noen ti­talls per­soner over tre år, med en pris som etter si­gen­de over­steg 100 mil­lio­ner kro­ner.

Helt van­vit­tig selv­sagt, men med det hånd­ver­ket og alle de med­gåt­te ti­me­ne med spe­sial­kom­pe­tan­se på alle om­rå­der for ak­ku­rat det­te ene ek­semp­la­ret, kan det for­kla­res.

Hvor­dan Ho­racio Pa­ga­ni for­kla­rer «pri­sen» på 140 mil­lio­ner kro­ner på sin tak­kap­pe­de Zon­da er det fle­re i su­per­bil­ver­den som lu­rer på.

Som en med god kjenn­skap til den­ne de­len av bran­sjen sa: «Det er en hår­fin gren­se mel­lom et godt salg og re­gel­rett be­drag».

SPE­SIAL­VER­SJO­NER: Bu­gat­ti Ve­y­ron ble byg­get i et utall spe­sial­ut­ga­ver i lø­pet av den ti­den den var i pro­duk­sjon. «Pur Sang» med po­lert alu­mi­nium­ka­ros­se­ri ble byg­get i kun fem ek­semp­la­rer, med hef­tig pris­på­slag.

VER­DENS DY­RES­TE? Ho­racio Pa­ga­ni tok med seg sin per­son­li­ge Zon­da HP Bar­chet­ta til Good­wood Fes­ti­val of Spe­ed.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.