Topp­løs ny­het fra BMW

Finansavisen - Motor - - INNHOLD - MAR­TIN TYSTAD

Tred­je ge­ne­ra­sjon BMW Z4 lok­ker med mind­re vekt, et sti­ve­re chas­sis og mer kjøre­gle­de. Med 340 HK går 0-100 km/t unna på 4,6 se­kun­der.

De­sig­nen for­me­lig strut­ter av dy­na­mikk. Det er kor­te over­heng, et lavt tyngde­punkt og et vok­sent pan­ser. I tråd med jak­ten på det å kjø­re en ekte sports­bil, der nett­opp lav vekt er ve­sent­lig, vra­kes det ned­legg­ba­re alu­mi­nium­sta­ket til for­del for en tra­di­sjo­nell tekstil­kale­sje. Egen­vek­ten er fore­lø­pig ikke opp­gitt, men ka­le­sjen er med på å gjø­re den nye ut­ga­ven 50-60 kilo let­te­re. For­ri­ge Z4, som ble pro­du­sert fra 2009-2016, vei­de mel­lom 1.420 og 1.525 kilo.

Med en 3,0-li­ters ben­sin­dre­ven rekke­sek­ser er ef­fek­ten nå 340 heste­kref­ter. Null til 100 km/t tar 4,6 se­kun­der. Snitt­for­bru­ket er 0,71-0,74 li­ter på mi­len og Co2-ut­slip­pet er 162-168 g/km.

Det er vans­ke­lig å lage en ny roads­ter, uten at man får and­re bil­mer­ker i tan­ke­ne. I pro­fil og spe­si­elt med ka­le­sjen på, gir nye Z4 as­so­sia­sjo­ner til Hon­da S2000 (fra 1999-2009), mens and­re ser lik­he­ter med Mer­ce­des-amg GT som kom i 2014. Den fyl­di­ge hek­ken kan min­ne om Nis­san 370Z Roads­ter. De na­er­mes­te ri­va­le­ne er Por­sche 718 Box­ster S med 2,5-li­ters boxer­fi­rer og 350 heste­kref­ter, samt Ja­gu­ar F-type med 3,0-li­ters kom­pres­sor­la­det V6 og 340 heste­kref­ter. Med Pdk-kas­se og auto­mat­gir star­ter de to på hen­holds­vis 1.010.600 kro­ner og 1.090.900 kro­ner.

Vist i Mon­te­rey

Den førs­te va­ri­an­ten av Z4 er det av­bil­de­de flagg­ski­pet M40i Per­for­mance First Edition, lak­kert i oran­sje­rødt «Fro­zen Oran­ge». Kabrio­le­ten som ble lan­sert på fa­sjo­nab­le Pebb­le Beach Con­cour­se d ’Ele­gan­ce i Mon­te­rey, er som skapt for Ca­li­for­nia. Men vi mer­ker oss at de førs­te of­fi­si­el­le bil­de­ne er tatt i Nor­ge. BMW har i all hem­me­lig­het be­søkt nors­ke fjord og fjell, og re­sul­ta­tet er ikke til å ta feil av. Nye Z4 kler vir­ke­lig norsk na­tur, men ryk­te­ne om fire­hjuls­trekk vi­ser seg å ikke stem­me. Inn­til vi­de­re fås nye Z4 kun med bak­hjuls­trekk.

Når stø­vet har lagt seg bak lan­se­rings­mo­del­len, kom­mer det fle­re mo­tor­al­ter­na­ti­ver. En inn­stegs­mo­dell med en tur­bo­la­det 2,0-li­ters rekke­fi­rer lig­ger an til å få litt over 150 HK.

Un­der­stel­let på Z4 M40i Per­for­mance First Edition har elek­tro­nisk styr­te dem­pe­re, en ny­ut­vik­let fron­tak­sel og en elek­tro­nisk sper­re i M Sport-dif­fe­ren­sia­len ak­ter­ut. Det snak­kes om en vekt­for­de­ling på per­fek­te 50:50 pro­sent, for­delt på for- og bak­ak­se­len. Fle­re tek­nis­ke de­tal­jer of­fent­lig­gjø­res i sep­tem­ber, men det nye chas­si­set av alu­mi­ni­um og stål er 30 pro­sent sti­ve­re enn før. Mind­re fleks alt­så, om nep­pe rik­tig så stein­hardt som i Lo­tus Eli­se-land.

Pro­du­se­res i Graz

Nye Z4 er ut­vik­let i sam­ar­beid med Toyo­ta, og be­nyt­ter en ny­ut­vik­let platt­form som også skal sit­te i nes­te års Su­pra. Z4 skal byg­ges av Mag­na Ste­yr i Graz i Øs­ter­rike, på det sam­me an­leg­get som skal pro­du­se­re Su­pra. Det gjen­står å se om bi­le­ne føl­ger opp­skrif­ten til Maz­da MX-5 og Fiat/abarth 124 Spi­der, som byg­ges på sam­me fab­rikk i Hiro­shi­ma i Ja­pan. Det vil­le over­ras­ke. Det er én ting å dele ut­vik­lings­kost­na­der, men en BMW bør ikke se ut som en Toyo­ta. Un­der­li­ge­re ting har li­ke­vel skjedd. Få glem­mer iq-ba­ser­te As­ton Mar­tin Cyg­net.

BMW Nor­ge vil ikke gi salgs­pro­gno­ser for den nye sports­bi­len, men man­ge blir det nep­pe solgt her til lands. Si­den 2009 er det gjen­nom de­res for­hand­le­re kun solgt 140 stykk av Z4.

BREDERE: Fron­ten på nye Z4 M40i Per­for­mance First Edition slek­ter på 8-Se­rie Coupé og X2. Nyre­gril­len er bredere, men be­hol­der Bmw-saer­pre­get som man­ge me­ner ix3 mang­ler. Chas­si­set skal va­ere 30 pro­sent sti­ve­re enn på for­ri­ge Z4, som ut­gikk for to år si­den. Alle foto: BMW

NEP­PE UKOMFORTABELT: Flagg­ski­pet har skik­ke­li­ge se­ter, med til­syne­la­ten­de god pol­st­ring og side­støt­te. Pluss i mar­gen for et fif­fig møns­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.