Ur­verks­tek­no­lo­gi til fol­ket

Baume & Mer­ciers Clifton Bau­ma­tic le­ve­rer topp ytel­se til en over­kom­me­lig pris.

Finansavisen - Motor - - INNHOLD - JON HEN­RIK HARALDSEN

Baume & Mer­ciers his­to­ris­ke røt­ter strek­ker seg helt til­ba­ke til 1830 og i mo­der­ne tid har mer­ket etab­lert seg som et vel­kjent navn i mel­lom­klas­sen. Det sveit­sis­ke klokke­mer­ket har i en år­rek­ke spe­sia­li­sert seg på så­kalt étab­lis­sa­ge, hvor kom­po­nen­ter som ur­verk pro­du­se­res av en un­der­le­ve­ran­dør, og der­et­ter vi­dere­for­ed­les, mon­te­res og tes­tes «in-house».

Takt­skif­te

Årets nye Clifton Bau­ma­tic re­pre­sen­te­rer i så måte et in­ter­es­sant takt­skif­te. Mo­del­len byg­ger på det split­ter nye me­ka­nis­ke ur­ver­ket Bau­ma­tic BM12.1975A, som det er fris­ten­de å kal­le egen­pro­du­sert. Ka­li­be­ret er ut­vik­let gjen­nom et mange­årig sam­ar­beids­pro­sjekt med mor­sel­ska­pet Riche­mont, og den Riche­mont-eide ur­verks­spe­sia­lis­ten Ma­nu­factu­re Hor­logè­re Val­fleu­ri­er. Sist­nevn­te har pro­du­sert ur­verk for Riche­monts dat­ter­sel­ska­per i en år­rek­ke, blant an­net for pre­sti­sje­tun­ge Pa­ne­rai og IWC.

Spe­si­fi­ka­sjons­mes­sig er det nye ur­ver­ket en over­ras­ken­de kraft­de­mon­stra­sjon – i alle fall pri­sen tatt i be­trakt­ning. I mot­set­ning til kon­ven­sjo­nel­le me­ka­nis­ke ur­verk, er Bau­ma­tic sva­ert re­sis­tent mot mag­net­felt. Det re­sul­te­rer i en klok­ke som tak­ler minst 1.500 Gauss, noe som er høyt. Også den ge­ne­rel­le drift­sik­ker­he­ten er kraf­tig for­bed­ret. Ved hjelp av blant an­net nye ol­jer, fore­spei­ler Baume & Mercier langt mer be­ha­ge­li­ge ser­vice­in­ter­val­ler enn de ty­pis­ke 3-5 åre­ne de fles­te ur­mer­ker an­be­fa­ler.

Ny le­ge­ring

Gang­re­ser­ven er på hele 120 ti­mer (fem da­ger), hvor driv­f­ja­eren er frem­stilt av en ny og op­ti­ma­li­sert le­ge­ring. Det slår også po­si­tivt ut for pre­si­sjo­nen, som hev­des å va­ere sta­bil gjen­nom hele gang­re­ser­ven. En spe­si­ell Cosc-ser­ti­fi­sert ut­ga­ve av Clifton Bau­ma­tic er pre­sen­tert, men også de ikke­ser­ti­fi­ser­te va­ri­an­te­ne av mo­del­len er jus­tert in­nen­for et av­vik på -4/+6 se­kun­der per dag.

Noe av hem­me­lig­he­ten bak den ster­ke ytel­sen, er knyt­tet til ur­ver­kets an­ker, gang­hjul og ba­lanse­f­ja­er i si­li­si­um - et ma­te­ria­le som først og fremst for­bin­des med klok­ker i en langt høy­ere pris­klas­se.

Den in­no­va­ti­ve inn­si­den match­es av et vakkert, men noe mer klas­sisk ytre. Clifton Bau­ma­tic har en lekker kas­se på 40 mm, med for­holds­vis kor­te reim­fes­ter og myke lin­jer. Ski­ven har en ny­de­lig hvit por­se­lens­ak­tig fi­nisj, med et stramt og ele­gant de­sign. Spe­si­elt li­ker vi den Cosc-ser­ti­fi­ser­te ut­ga­ven, som byr på en noe mer re­troin­spi­rert ski­ve. For man­ge vil Baume & Mer­ciers ny­kom­mer kun­ne va­ere en per­fekt dress­klok­ke, men den har utvil­somt ka­rak­ter nok til å også fun­ge­re til mer av­slap­pe­de an­led­nin­ger.

Sam­men­lig­net med de fles­te klok­ke­ne i sam­me pris­klas­se, til­byr Baume & Mercier en mo­dell det er vans­ke­lig å matche. Blant sine ofte Eta-ba­ser­te kon­kur­ren­ter, byr Clifton Bau­ma­tic på et in­no­va­tiv og mo­der­ne ur­verk på et høy­ere nivå. Baume & Mercier Clifton Bau­ma­tic star­ter på 27.440 kro­ner, mens Cosc-ut­ga­ven er pri­set til 29.680 kro­ner.

FOTO: BAUME & MERCIER

LEKKER: Baume & Mercier Clifton Bau­ma­tic i Cosc-ser­ti­fi­sert ut­ga­ve.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.