Vill­marks­pend­ler

Swin­car e-spi­der lar hju­le­ne hånd­te­re ulendt ter­reng, mens chas­si­set blir hen­gen­de i va­ter.

Finansavisen - Motor - - INNHOLD - RAGN­VALD JO­HAN­SEN MO­TOR@FI­NANS­AVI­SEN.NO

Hvis du li­ker å se Lars Mon­sen gå seg bort mens du sit­ter i god­s­to­len, er du ik­ke ale­ne. Swin­car har kon­stru­ert e-spi­der, som visst­nok skal kun­ne brin­ge deg ut i na­tu­ren uten å rei­se deg. Den har et skinn­kledd sete som hol­der seg nes­ten like flatt som stue­gul­vet, og over­la­ter klat­rin­gen til hju­le­ne.

Pro­du­sen­ten opp­gir gans­ke im­po­ne­ren­de off­road-egen­ska­per, med for­se­ring av stig­nin­ger opp mot 50 pro­sent samt tra­vers i hel­nin­ger også opp til 50 pro­sent. e-spi­der er elek­trisk og pro­du­sen­ten opp­gir at den har et 4kwh bat­te­ri som skal orke fire ti­mers bruk og kun­ne klat­re 1.000 høyde­me­ter. Hele 340 Nm i drei­e­mo­ment bur­de sør­ge for at en topp­tur ik­ke er uten­for rekke­vid­de.

Topp­has­tig­he­ten opp­gis til 30 km/t, som bør hol­de i de fles­te ter­reng, og lade­ti­den opp­gis til to og en halv time.

Al­pin ed­der­kopp

Det er en sne­dig kon­struk­sjon adm. di­rek­tør i Swin­car, Pas­cal Ram­baud, har de­sig­net. Vug­gen med se­tet og kon­trol­le­ne på rat­tet hen­ger fra fire sving­ar­mer som har hvert sitt mo­to­ri­ser­te hjul. Det uav­hen­gi­ge hjul­opp­hen­get, fire­hjuls­drif­ten og fire­hjuls­sty­rin­gen skal iføl­ge pro­du­sen­ten gjø­re det mu­lig å for­se­re brat­te skren­ter, grøf­ter og til og med snø­kledd ter­reng.

e-spi­der har kun plass til en per­son om­bord, men pro­du­sen­ten til­byr også en tan­dem-mo­dell. I til­legg job­ber de med å ut­vik­le en som kan fjern­sty­res for gods­frakt i ut­mark. Pro­duk­sjo­nen fore­går i Frank­ri­ke, og ut­salgs­pris fra pro­du­sent an­gis til om­trent 12.500 euro, før nors­ke av­gif­ter.

AL­LE FOTO: SWIN­CAR

TOPP­TUR: e-spi­der skal kun­ne klat­re 1.000 høyde­me­ter og stig­nin­ger på opp til 50 pro­sent.

INSPEKSJON: Swin­car frem­he­ver at e-spi­der også kan bru­kes i na­e­rings­virk- som­het, for ek­sem­pel av vin­bøn­der på inspeksjon.

LØYPE: Swin­car e-spi­der skal visst­nok fun­ge­re i sla­låm­løy­pen også, men det spørs hva bakke­mann­ska­pet sier.

BRATT OG FLATT: Uav­hen­gig hjul­opp­heng og skal sør­ge for at du sit­ter flatt selv om ter­ren­get er bratt.

TAN­DEM: Swin­car til­byr også en mo­dell med plass for to, og litt stør­re bat­te­ri.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.