Støv­su­ger-bil

Finansavisen - Motor - - KORT & GODT -

Dy­son er nok mest kjent for å pro­du­se­re støv­su­ge­re uten ver­ken pose el­ler led­ning. Grunn­leg­ge­ren Ja­mes Dy­son sier i en presse­mel­ding at han nå vil in­ves­te­re 150 mil­lio­ner dol­lar for å ut­vik­le en elek­trisk bil som skal lan­se­res in­nen 2020. Sel­ska­pet har sam­let et team med 400 in­ge­ni­ø­rer i Mal­mes­bury i Wilt­shi­re for å job­be med pro­sjek­tet. Der er det visst­nok plan­lagt et bygg med plass til over 2.000 per­soner. I til­legg har de pla­ner om å byg­ge en test­bane for el-biler, på en fly­plass fra and­re ver­dens­krig, også i Wilt­shi­re. Det vir­ker som både vil­jen til in­ves­te­ring og fag­lig res­sur­ser er til ste­de. Men det kre­ves mer enn et tek­nisk godt pro­dukt for å lyk­kes i bil­mar­ke­det. Selv om bran­sjen er i end­ring og elek­trisk drift kom­mer for fullt, er valg av bil frem­de­les noe som in­volve­rer både his­to­rikk og fø­lel­ser. Et navn de fles­te for­bin­der med støv­su­ge­re og hår­tør­ke­re kan få en bratt la­e­rings­kur­ve, og det er kan­skje best å unn­gå en ka­brio­let som førs­te mo­dell.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.