For­ny­el­se for 40-åring

Finansavisen - Motor - - KORT & GODT -

Da­gens La­da Ni­va har va­ert i pro­duk­sjon så len­ge at den fir­kan­te­de og stram­me for­men nes­ten er mo­der­ne igjen. Ni­va kom på mar­ke­det 1977, fikk 5 gir i 1980, nye bak­lys på 90-tal­let og nye blink­lys foran i den sis­te fa­celif­ten. 2,5 mil­lio­ner solg­te ek­semp­la­rer in­di­ke­rer at de har gjort noe rik­tig. På årets «Moscow Auto Show» vis­te La­da fram et kon­sept med noe de kal­ler «X-de­sign», som visst­nok skal bli den nye Ni­va. Kon­sept­bi­lens bak­dø­rer er hengs­let i bak­kant, noe som gjør seg godt på bil­show. Leng­den opp­gis til 4,2 me­ter, og iføl­ge pro- du­sen­ten skal den ha «uslåe­li­ge ter­reng­egen­ska­per» for biler i sin klas­se. La­da hø­rer inn­un­der AVTOVAZ, som er eid av Re­nault. AVTOVAZ sier i en presse­mel­ding at frem­ti­di­ge mo­del­ler fra La­da nep­pe kom­mer til EU grun­net ut­slipps­krav. Det vil også va­ere stra­te­gisk lurt å unn­gå kon­kur­ran­se mot Re­nault-ei­de Dacia.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.