Hey Pr­in­cess

R35 er en rask og lek­ker day­crui­ser – ik­ke ak­ku­rat hva vi for­bin­der med Pr­in­cess Yachts.

Finansavisen - Motor - - KORT & GODT - PÅL SILBERG

Det bri­tis­ke verf­tet går så det su­ser. Da An­tony She­riff tok over som styre­for­mann i 2016, had­de verf­tet ak­ku­rat sagt opp 300 ar­bei­de­re. Nå hy­rer de inn 300 nye.

She­riff har ti års farts­tid fra Mcla­ren som han gjor­de til en sva­ert så lønn­som bu­tikk. Vi skal ik­ke stik­ke un­der en stol at den nye styre­for­man­nen har fått litt dra­hjelp av kon­junk­tu­rer som har snudd og kun­der som vil kjø­pe. I førs­te halv­år 2018 øk­te om­set­nin­gen til Pr­in­cess med 50 pro­sent sett i for­hold til sam­me pe­rio­de 2017. Verf­tet tje­ner pen­ger som ald­ri før. 75 pro­sent av ka­pa­si­te­ten til å byg­ge nye bå­ter og yach­ter i 2019 er al­le­re­de book­et. She­riff kan trygt bru­ke den mil­li­ar­den han av­sat­te til pro­dukt­ut­vik­ling og nye mo­del­ler i lø­pet av en fem-års pe­rio­de.

Ik­ke bare er det dris­tig av Pr­in­cess å sat­se på en day­crui­ser som ik­ke er mer enn snaut 11 me­ter lang. Pr­in­cess har i til­legg bygd bå­ten i den mest avan­ser­te me­to­den som fin­nes. Hele bå­ten er la­get av kar­bon­fi­ber. Skro­get er lak­ket med en tynn me­tal­lik film. I mo­tor­rom­met sit­ter det ben­sin­mo­to­rer og un­der vann­lin­jen har bå­ten et foil­sys­tem. Det må bli dyrt. Og det er dyrt.

Til­truk­ket av tek­no­lo­gi

Pr­in­cess leg­ger ik­ke skjul på at de har ut­vik­let day­crui­se­ren for å til­trek­ke seg nye, yng­re kun­der og kun­der som er opp­tatt av tek­no­lo­gi, de­sign og avan­ser­te løs­nin­ger. Med R35 vi­ser Pr­in­cess at de kan mer enn å pøse ut fine, men hver­ken spe­si­elt avan­ser­te el­ler ut­søkt ele­gan­te mo­del­ler. Pr­in­cess byg­ger sto­re sports­yach­ter, fly­brid­ge-mo­del­ler og sto­re yach­ter med mo­der­ne de­sign. Det er det man­ge and­re som også gjør.

R35 le­ve­res som stan­dard med to av Vol­vos avan­ser­te ben­sin­mo­to­rer bygd i alu­mi­ni­um. Mo­to­re­ne har et sy­lin­der­vo­lum på 6,2 li­ter. Ef­fek­ten er 430 hes­ter. Med dis­se mo­to­re­ne får R35 en topp­fart på 50 knop. Det er fort, men ik­ke bane­bry­ten­de fort. Win­dy Boats har le­vert 31-fo­te­ren Zon­da med to av de sam­me mo­to­re­ne. Win­dy log­ger topp­far­ten til 55 knop. Nå skal det leg­ges til at Zon­da er nes­ten ett tonn let­te­re enn R35 som har en tørr­vekt på 4,5 tonn.

Ak­ti­ve foi­ler

Pr­in­cess bru­ker avan­ser­te bygge­ma­te­ria­ler, men de har også ut­styrt R35 med

noe de kal­ler Ac­ti­ve Foil Sys­tem og sys­te­met vei­er helt sik­kert en god del. Ac­ti­ve Foil Sys­tem er de­sig­net i samarbeid med BAR Tech­no­lo­gies. De har va­ert med på å ut­vik­le en bri­tisk ut­ford­rer til Ame­rica`s Cup. Og i Ame­rica`s Cup er det foil­sei­ling som gjel­der. I den pre­sti­sje­tun­ge re­gat­ta­en løf­ter fo­li­ene bå­te­ne helt klar av van­net. De to ak­ti­ve foi­le­ne un­der bun­nen av R35 gjør ik­ke det.

De skal hjel­pe til med å re­du­se­re mot­stan­den og sta­bi­li­se­re bå­ten i al­le farts­om­rå­der. En data­ma­skin hen­ter inn in­for­ma­sjon om fart, gass­på­drag, be­last- ning, bøl­ger kreng­ning osv, ana­ly­se­rer dem og jus­te­rer hver foil in­di­vi­du­elt opp til 100 gan­ger i se­kun­det. Båt­fø­re­ren kan vel­ge mel­lom tre for­skjel­li­ge al­go­rit­mer til­pas­set for­skjel­lig kjøre­stil og bølge­for­hold. Pr­in­cess hev­der at AFS for­bed­rer driv­stoff­øko­no­mi­en med opp mot 30 pro­sent på marsj­fart.

Ita­li­ensk de­sign

For å de­sig­ne en båt som skil­ler seg ut hen­tet Pr­in­cess hjelp fra Ita­lia. Hvor mye Pinin­fa­ri­na har bi­dratt, vet vi ik­ke, men R35 er de­fi­ni­tivt en enk­le og lek­ker båt med rene lin­jer og lite tant og fjas. Pr­in­cess har helt rett i at det er en båt al­le vil leg­ge mer­ke til. Kan­skje er det til og med plass til R35 i bu­ken på den al­ler størs­te yach­ten Pr­in­cess byg­ger som er på 40 me­ter.

R35 er imid­ler­tid ik­ke bå­ten for dem som jak­ter vo­lum og plass. Cock­pi­ten do­mi­ne­res av tre sto­ler bak vind­skjer­men og har i til­legg en li­ten sitte­grup­pe. Un­der dekk er det en li­ten ka­bin med sto­re vin­du­er.

Pre­sti­sje­mo­del­ler

Med R35 kas­ter Pr­in­cess seg inn i kam­pen om kun­de­ne til Riva. Aquari­va Su­per er 10,07 me­ter lang. R35 må­ler 10,89 me­ter. En an­nen båt som nok kun­ne va­ert en kon­kur­rent er As­ton Mar­tin 37. Den har det rik­ti­ge nav­net, men byg­ges av et ne­der­landsk fir­ma som he­ter Quin­t­es­sen­ce Yachts.

Verf­tet kan ik­ke til­by and­re mo­del­ler enn AM 37. Hvor man­ge bå­ter som er solgt vet vi ik­ke, men vi vet at en ame­ri­ka­ner kjøp­te en båt i fjor. Pri­sen for bå­ten, som er god for 50 knop med 2 x 520 hk, var snaut 18 mil­lio­ner kro­ner. Pri­sen for en Aquari­va lig­ger på rundt åtte mil­lio­ner kro­ner. Pr­in­cess an­ty­der at en R35 kos­ter rundt fem mil­lio­ner kro­ner.

BA­LAN­SERT: Ak­ti­ve foi­ler un­der vann­lin­jen sør­ger for at Pr­in­cess R35 all­tid er i ba­lan­se. Foi­le­ne skal også bi­dra til å spa­re driv­stoff.

CARLO BORLENGHI

AS­TON MAR­TIN: Nav­net ly­der luk­sus, men det er ik­ke lett å sel­ge en day­crui­ser på 37 fot med en pris­lapp på snaut 18 mil­lio­ner kro­ner. Med R35 vi­ser Pr­in­cess at de kan mer enn å pøse ut fine, men hver­ken spe­si­elt avan­ser­te el­ler ut­søkt ele­gan­te mo­del­ler. Pr­in­cess hev­der at AFS for­bed­rer driv­stoff­øko­no­mi­en med opp mot 30 pro­sent på marsj­fart.

FYL­LER NISJER: I lø­pet av fem år skal Pr­in­cess bru­ke en mil­li­ard kro­ner på å ut­vik­le nye mo­del­ler og løs­nin­ger. R35 er noe helt nytt fra den bri­tis­ke pro­du­sen­ten. Det er også X95, lengst til ven­st­re.

EN­KEL OG ELE­GANT: «Vin­ge­ne» på hek­ken skal bi­dra til mind­re tur­bu­lens og sør­ge for at ben­sin­mo­to­re­ne får nok luft.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.