Ren for­fø­ring

Finansavisen - Motor - - KORT & GODT -

Hver gang vi ser en Sin­ger Por­sche er det som hjer­tet gjør et eks­tra hopp og pul­sen øker mar­kant. De­res spe­sial­ver­sjo­ner er så for­fø­ren­de lek­re at det ik­ke er til å und­res over at de be­ta­les med en hin­si­des pris­lapp. De­res se­nes­te ver­sjon, som er en dy­na­misk lett­vekts­stu­die i samarbeid med Wil­liams, ble vist på Pebble Beach. Det skul­le ik­ke for­und­re oss om det ble en kon­trakt el­ler to etter det be­sø­ket.

FOTO: IVAR ENGERUD

SMAK­FULL MO­DER­NI­SE­RING: Hånd­verk og de­talj­de­sign hol­der som all­tid me­get høy klas­se på Sin­gers mo­del­ler.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.