Eks­tremt kon­sept på Mon­te­rey

Blant al­le de nye kon­sep­te­ne un­der Mon­te­rey-uken, var nok Vi­sion EQ Sil­ver Ar­row det mest eks­tre­me, rent de­sign­mes­sig sett.

Finansavisen - Motor - - INNHOLD - MO­TOR@FI­NANS­AVI­SEN.NO TEKST OG FOTO: IVAR ENGERUD

Daim­ler-de­sign­sjef Gor­den Wag­ner er uten tvil en av bran­sjens mest selv­sik­re og pom­pø­se når det kom­mer til be­skri­vel­se av grup­pens de­sig­ner. Årets Pebble Beach-kon­sept skul­le vise over­gan­gen fra «Sen­su­al Purity» til «Pro­gres­siv Luxury», i form av en glatt ense­ters, elek­trisk ra­cer­bil­ak­tig skap­ning.

Glimt fra for­ti­den

Selv­sagt var det mor­somt at de had­de dratt lin­je­ne og in­spi­ra­sjo­nen helt til­ba­ke til den vel 80 år gam­le Grand Prix-bi­len W 125, en av de opp­rin­ne­li­ge sølv­pi­le­ne. De had­de så­gar tatt med en over fra Tysk­land, men hva det har med «pro­gres­siv luk­sus» å gjø­re frem­står litt uklart.

Ense­ters luk­sus?

For ense­te­ren vir­ket ik­ke spe­si­elt mye kom­for­ta­bel der den krev­de at du skul­le åle deg over ka­ros­se­ri­si­de­ne og tre deg på plass i et sen­tralt sete med dek­sel over ho­det. Vi­sion EQ Sil­ver Ar­row er selv­føl­ge­lig yt­ter­li­ge­re en for­smak på den kom­men­de Eq-se­ri­en med elek­tris­ke biler. Men det er visst «mor­gen­da­gens sto­re greie» og skal va­ere mer­kets de­sign­frem­tid. En må sann­syn­lig­vis lete langt for­bi ka­ros­seri­ty­pen og inn i sel­ve form­språ­ket og de­tal­je­ne for å for­stå hvor­dan den­ne pro­gres­si­ve luk­su­sen skal for­stås.

EN­SOM LUK­SUS: Den oser mer av racing enn luk­sus, men i de­signde­tal­je­ne på Vi­sion EQ Sil­ver Ar­row fin­nes nok fle­re ele­men­ter av den nye Eq-se­ri­en.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.