Fer­ra­ri Porto­fino vs. As­ton Mar­tin DB11 Vo­l­an­te

As­ton Mar­tin DB11 Vo­l­an­te og Fer­ra­ri Porto­fino gir deg alt du tren­ger i en ka­brio­let, men de er knapt kon­kur­ren­ter.

Finansavisen - Motor - - INNHOLD - ANDREAS.SCHEEL@FI­NANS­AVI­SEN.NO AL­LE FOTO: HÅ­KON Saebø ANDREAS SCHEEL

Lø­ve el­ler ge­pard? Ak­sel Lund Svin­dal el­ler Hen­rik Kris­tof­fer­sen? Melk el­ler Co­la? De lø­ser al­le opp­ga­ve­ne per­fekt en­ten de skal fan­ge et byt­te, vin­ne et renn el­ler sluk­ke tørs­ten, men de gjør det vidt for­skjel­lig. Så også med As­ton Mar­tin DB11 Vo­l­an­te og Fer­ra­ri Porto­fino når de skal frak­te deg raskt, kom­for­ta­belt og med stil fra A til B, el­ler bare fra A og ras­kes­te om­vei til­ba­ke til A.

Du tren­ger nem­lig in­gen unn­skyld­ning for å ta dis­se bi­le­ne ut på tur, selv om det helst børe va­ere opp­holds­va­er, lite tra­fikk og li­be­ra­le farts­gren­ser. Noe Nor­ge har flust av, bare du sjek­ker yr.no og kom­mer deg noen mil bort fra by­ene.

Uli­ke

Beg­ge bi­le­ne har om­trent lik pris, lek­kert de­sign, sprek V8-mo­tor og bak­hjuls­trekk. I til­legg har de også av­tag­bart tak, luk­su­riøst in­te­ri­ør og fan­tas­tis­ke kjøre­egen­ska­per, men kon­kur­ren­ter er de li­ke­vel ik­ke. Fer­ra­ri Porto­fino er nem­lig en sports­bil med prak­tis­ke egen­ska­per, mens As­ton Mar­tin DB 11 Vo­l­an­te er en Gt-crui­ser med hef­tig mo­tor.

Det er det en­kelt å kon­sta­te­re etter en

Den størs­te for­skjel­len duk­ker opp når hår­nåls­svin­ge­ne i en norsk fjell­side skal be­sti­ges

kjøre­tur fra traus­te by- og mo­tor­vei­er langs Oslo­fjor­den til svin­ge­te lande­vei­er og brat­te fjell­vei­er i Sondre Nor­heims rike. Da hol­der vin­du­ene og vind­av­vi­ser­ne den sta­dig kal­de­re fjelluf­ten unna ku­pe­en, mens ly­set, luk­te­ne og den øk­te farts­fø­lel­sen slip­per inn.

At tu­ris­te­ne ved Stavs­ro­hyt­ta fikk opp­le­ve to av ver­dens hef­tigs­te ka­brio­le­ter i fri dres­sur, i til­legg til rømme­grøt med speke­mat og den stor­slag­ne ut­sik­ten ved Gaustadtoppen, bi­dro yt­ter­li­ge­re til Nor­ges­re­kla­men. Kom­pen­sa­sjon fra In­no­va­sjon Nor­ge og Den Nors­ke Tu­rist­for­ening får vi reg­ne litt på når vi ser hvor man­ge bil­der og vi­deo­er som hav­ner på so­sia­le medi­er.

Skarp og stram

Den størs­te for­skjel­len mel­lom de to bi­le­ne duk­ker opp når hår­nåls­svin­ge­ne i en norsk fjell­side skal be­sti­ges, even­tu­elt på bane. Kom­bi­nert med la­ve­re vekt bi­ter de ke­ra­mis­ke brem­se­ne i ita­lie­ne­ren bed­re fra seg, slik at du let­te­re får ned has­tig­he­ten inn i svin­gen. Sty­rin­gen er mer pre­sis og gir en til­bake­mel­ding som for­tel­ler deg når un­der­sty­rin­gen er på rik­tig nivå. Gass­re­spon­sen er hak­ket kjap­pe­re og sam­men med den elek­tro­nisk styr­te bak­ak­sel­dif­fe­ren­sia­len får du kref­te­ne ut i rik­tig hjul og ned i bak­ken uten nød­ven­dig­vis å ak­ti­ve­re ESP el­ler spin­ne ukon­trol­lert. Ak­se­le­ra­sjo­nen opp­over

Lok­ker til seg biler og mo­tor­syk­ler med vi­deo­ka­me­ra og blå lys­pa­erer

i gi­re­ne er lyn­rask og gir­skif­te­ne li­ke­så, mens det skar­pe lyd­bil­det skrem­mer vill­rein og ry­per langt vekk fra jakt­ter­ren­get.

Slik opp­før­sel lok­ker sam­ti­dig let­te­re til seg biler og mo­tor­syk­ler med vi­deo­ka­me­ra, blå lys­pa­erer og ny­ut­dan­ne­de trøn­de­re fra høy­sko­len i Slem­dals­vei­en. Det nors­ke vei­net­tet har imid­ler­tid en rek­ke vei­strek­nin­ger hvor du ik­ke be­hø­ver å bry­te farts­gren­sen og de­si­bel­ni­vå­et er lov­lig, så med pa­pi­re­ne i or­den og høf­lig opp­tre­den vil det li­ke­vel kun­ne gå bra.

Kjapp og kom­for­ta­bel

Støt­dem­per­ne i Fer­ra­ri­en er så har­de at å ut­nyt­te red­ska­pen til ful­le blir slit­somt og kre­ven­de i leng­den. Hvis du jek­ker ned has­tig­hets­be­ho­vet et bitte­lite hakk er det i ste­det As­ton Mar­tin som vil gjø­re da­gen per­fekt. Å til­pas­se has­tig­he­ten til de nevn­te hår­nåls­svin­ge­ne er in­tet pro­blem, da både brem­ser og sty­ring er godt til­pas­set bi­len. V8-mo­to­ren hen­tet fra AMGS fab­rikk i Af­fa­l­ter­bach gir deg mer enn nok ef­fekt og mo­ment til å tak­le al­le ut­ford­rin­ger, mens øv­rig me­ka­nikk og elek­tro­nikk gjør oppgaven trygg og mor­som.

Stør­rel­sen, vek­ten og støt­dem­per­ne gjør at bi­len du­ver over et dår­lig ved­li­ke­holdt vei­nett, men ik­ke mer enn at ak­tiv kjø­ring også blir kom­for­ta­bel. Med kjøre­pro­gram­met i Sport+ er lyd­bil­det fra de to sto­re ek­sos­rø­re­ne sam­ti­dig så høy og frekk at du ald­ri vil sav­ne el­bi­len.

Både Fer­ra­ri og As­ton Mar­tin sver­ger til

Støt­dem­per­ne er så har­de at å ut­nyt­te red­ska­pen til ful­le blir slit­somt i leng­den.

sto­re gir­hend­ler mon­tert på ratt­stam­men, noe som vit­ner om at ak­tiv kjø­ring er satt i fo­kus. Knap­per og bry­te­re for kjøre­pro­gram­mer og støt­dem­pe­re på rat­tet gjør det raskt og en­kelt å vel­ge opp­sett når du vil end­re kjøre­stil. Fer­ra­ri har i til­legg bry­te­re for både fjern- og blink­lys på rat­tet, så du tren­ger strengt tatt ald­ri å slip­pe gre­pet i de per­fekt til­pas­se­de grep­so­ne­ne.

Bri­tisk og tysk

En sen­tralt plas­sert tur­tel­ler do­mi­ne­rer in­stru­ment­pa­ne­le­ne, hvor As­ton Mar­tins er di­gi­tal og Fer­ra­ris ana­log. Di­gi­ta­le skjer­mer på hver side for å be­tje­ne og lese av kjøre­og kom­fort­funk­sjo­ner fra hen­holds­vis rat­tet og en egen bry­ter til ven­st­re for det, fun­ge­rer ek­semp­la­risk. En stør­re skjerm og be­tje­ning av klima­an­leg­get i midt­kon­sol­len har de også, hvor As­ton Mar­tin også har hen­tet Mer­ce­des-benz bru­ker­venn­li­ge kom­man­do­hjul mel­lom se­te­ne, mens Fer­ra­ri sver­ger til en stor be­rø­rings­skjerm.

At As­ton Mar­tin har fått noen tys­ke inn­slag trek­ker ab­so­lutt ik­ke ned, da det fun­ge­rer bed­re enn tid­li­ge­re. Fer­ra­ris egne sys­te­mer er litt mer mi­ni­ma­lis­tis­ke, slik hele in­te­ri­ør­opp­le­vel­sen også er. Skinn, kar­bon og al­can­ta­ra pre­ger de fles­te fla­te­ne og det ser mo­der­ne og tøft ut. Bri­te­ne har på sin side fun­net noen gi­gan­tis­ke tre­pa­ne­ler til dø­re­ne, sete­ryg­ge­ne og dash­bor­det, slik at du slip­per skjem­men­de skjø­ter mel­lom and­re de­tal­jer i skinn, al­can­ta­ra og lett­me­tall.

Bak­se­te­ne i bi­le­ne er mest til pynt, men du får plass til dem

At As­ton Mar­tin har fått noen tys­ke inn­slag trek­ker ab­so­lutt ik­ke ned

som vir­ke­lig vil va­ere med på tur. For­se­te­ne har god støt­te uten å va­ere bru­ta­le, gode jus­te­rings­mu­lig­he­ter og As­ton Mar­tin til­byr kjø­ling for de var­me som­mer­da­ge­ne.

Vak­ker og kjekk

Når Jan Tho­mas snak­ker om at skjønn­het kom­mer in­nen­fra har han ik­ke pei­ling på hva han snak­ker om. Ak­ku­rat som med vak­re kvin­ner el­ler kjek­ke menn er per­son­lig­he­ten – det vil si driv­lin­jen vik­tig – men det er det du ser som de­fi­ne­rer skjønn­het.

Og her er As­ton Mar­tin DB11 Vo­l­an­te like vak­ker som Emi­lia Clar­ke og Fer­ra­ri Porto­fino like kjekk som Andrea Ian­none.

Beg­ge bi­le­ne er så spek­ket med vak­re de­tal­jer i både pa­ne­ler, lin­jer og lyk­ter at du kan gå rundt bi­le­ne gang etter gang og sta­dig fin­ne noe nytt å els­ke. Tøf­fe og sto­re fel­ger, bre­de og lave dekk, samt far­ge­te bremse­kali­pe­re løf­ter inn­tryk­ket fra si­den yt­ter­li­ge­re.

Gril­len, luft­inn­ta­ke­ne og de lan­ge pan­ser­ne rø­per at det sit­ter noe spen­nen­de godt plas­sert for­ak­se­len. Bak­fra er det rene lin­jer, ele­gan­te dif­fu­so­rer og ek­sos­rø­re­ne som vi­ser de forbi­kjør­te hvem som er sje­fen.

Vi har tid­li­ge­re tes­tet bi­le­ne hver for seg her i Fi­nans­avi­sen Mo­tor og gitt dem

topp­ka­rak­te­rer. De­mo­bi­len fra In­sig­nia var re­la­tivt ny, mens Autoxo Sport har tatt inn en test­bil med 15.000 kilo­me­ter på tripp­tel­le­ren. Iføl­ge na­vi­ga­sjo­nen har den va­ert brukt (og mis­brukt?) blant an­net av pols­ke jour­na­lis­ter og kun­der, så vi skal ik­ke be­brei­de dem for even­tu­el­le små­feil, men kon­sta­te­rer at ka­rak­te­re­ne fra sist står seg godt.

Du må derfor be­stem­me deg for om du vil ha en bil som tar deg ras­kest mu­lig gjen­nom svin­ge­ne mens hor­ne­ne gror ut av pan­nen, el­ler en bil som tar deg nes­ten like raskt og mer kom­for­ta­belt gjen­nom både mer el­ler mind­re kre­ven­de ut­ford­rin­ger. Med 90 eks­tra heste­kref­ter og kom­for­tele­men­tet i til­legg stik­ker Fer­ra­ri Porto­fino av med sei­e­ren, men As­ton Mar­tin DB11 Vo­l­an­te er langt fra noen ta­per.

VAR­ME RUMPER: Fer­ra­ri Porto­fin­os fire og As­ton Mar­tin DB11 Vo­l­an­tes to ek­sos­rør var­met opp den nors­ke fjell­hei­men.

STIG PÅ: Fø­rer­mil­jø­et i en Fer­ra­ri er stramt, men du har alt du tren­ger, in­gen­ting du ik­ke tren­ger og alt er pak­ket inn i de bes­te ma­te­ria­le­ne.

FØRERORIENTERT: Du be­hø­ver ald­ri slip­pe rat­tet i en Fer­ra­ri un­der kjø­ring.

FOTO: HÅ­KON Saebø

NYTELSE: Vak­re tre­pa­ne­ler, mykt skinn, lek­kert de­sign og prak­tis­ke be­tje­nin­gen gjør fø­rer­mil­jø­et i en As­ton Mar­tin til en favoritt.

DI­GI­TAL: I ste­det for to mot­stå­en­de in­stru­ment­klok­ker kom­bi­ne­rer As­ton Mar­tin in­for­ma­sjo­nen ele­gant.

UNIK: Fer­ra­ri har fun­net sin helt egen løs­ning på plas­se­rin­gen av fle­re funk­sjo­ner.

FRED: Tysk­land og Eng­land har kri­get fer­dig, og den en­gels­ke bil­pro­du­sen­ten hen­ter nå tek­nikk fra AMG.

KLAS­SI­KER: Helt si­den DB 2/4 Mark III i 1957 har sig­na­tur­gril­len fulgt As­ton Mar­tin.

TRYG­GE HEN­DER: Når Vik­to­ria Ber­ces har satt sitt navn på mo­to­ren går det bra.

IK­KE FURU: Tre­pa­ne­le­ne i As­ton Mar­tin vit­ner om eks­trem kva­li­tet.

FORM OG FUNK­SJON: Uan­sett hvor du ser, er det de­tal­jer som er en fryd for øyet.

ELE­GANT: 20-tom­mers spe­sial­fel­ger set­ter sitt preg på bi­len.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.