Por­sche 911 Car­re­ra T

Por­sche 911 Car­re­ra T er let­te­re, mer brå­ke­te og bed­re ut­styrt enn en van­lig Car­re­ra 2. Den er vans­ke­lig å mot­stå.

Finansavisen - Motor - - INNHOLD - TEKST OG FOTO: HÅ­KON Saebø

Lite er mer be­teg­nen­de på at en kliss ny Por­sche 911 er rett rundt hjør­net, enn at den ek­sis­te­ren­de bi­len kom­mer i sta­dig fle­re ver­sjo­ner. Por­sche er mes­ter på de un­der­fun­di­ge ni­sje­ne man­ge trod­de det ik­ke var noe mar­ke­det for, men bi­le­ne duk­ker stand­haf­tig opp mot slut­ten pro­duk­sjons­syk­lu­sen.

En helt ny 911 – den vi kan­skje el­ler kan­skje ik­ke får se på Pa­ris- el­ler La-ut­stil­lin­gen se­ne­re i år – er nå på vei. Det ryk­tes at den vil he­te 992, mot da­gens 991, og kan­skje ha så mye som 390 heste­kref­ter i sin enk­les­te form, Car­re­ra. Spion­bil­de­ne an­ty­der et ut­se­en­de i tråd med da­gens kon­ser­va­ti­ve de­sign, men det er lov å anta at end­rin­ge­ne er sto­re nok til å for­holds­vis lett kun­ne se for­skjell. I al­le fall inn­ven­dig, hvor infotain­ment­sys­te­met an­ta­ge­lig får et kraf­tig løft.

Valg, valg

Men vi er ik­ke helt fer­dig med da­gens 911 rik­tig ennå. I fa­celift­ver­sjon har du al­le­re­de fått val­get mel­lom en 911 GT3 med el­ler uten den så­kal­te Tou­ring-pak­ken. Det fin­nes selv­føl­ge­lig en RS ver­sjon av GT3, og på top­pen tro­ner den vil­le GT2 RS som vi tes­tet tid­li­ge­re i år. GTS – med el­ler uten fire­hjuls­trekk – i Tar­ga, coupé- el­ler cabrio­let­ver­sjon, må ik­ke glem­mes. Turbo, Turbo S og Turbo S Exclu­si­ve Se­ries skal hel­ler ik­ke blan­des sam­men. Da blir Por­sche-con­no­isseu­re­ne for­ar­get.

I all sin en­kel­het

Med al­le dis­se mo­del­le­ne, hva så med Car­re­ra T – den sva­ert så gule bi­len på bil­de­ne? Det er den ny­es­te i sam­lin­gen av 911-mo­del­ler, og iføl­ge Por­sche er den la­get for sjå­fø­ren, ik­ke for sam­le­ren. En 911 T skal kjø­res, ny­tes og le­kes med, og det lå­ter jo gans­ke lo­ven­de.

T-en står for Tou­ring, slik den også gjor­de da 911 T duk­ket opp for førs­te gang i 1967. I dag hand­ler det om litt mind­re vekt, en litt enk­le­re bil og til­syne­la­ten­de mer kjøre­gle­de med noen små triks. Bak­se­te­ne kan kut­tes ut for et mer sports­lig preg, men om du må ha den mer det også mu­lig. Du kan til og med be­stil­le bi­len uten multi­me­dia­sys­tem.

De vel­drei­de fra­se­ne i presse­mel­din­gen er ik­ke bare slei­pe mar­keds­fø­re­res for­lok­ken­de ord uten sub­stans. Og 911 Car­re­ra T fø­les de­fi­ni­tivt som en litt spe­si­ell Por­sche.

Vekk med iso­la­sjo­nen

Mye av lyd­iso­le­rin­gen i bi­len er fjer­net og det gir so­lid ef­fekt. Det brå­ker mye.

Glas­set er tyn­ne­re og let­te­re og mo­tor­ly­den bor­rer seg dei­lig inn i ku­pe­en. Det er li­ke­vel all grunn til å åpne vin­du­ene og la ly­den fra de to tur­bo­ene sno seg inn. Det gurg­ler, su­ser, fre­ser, hve­ser og uler fra mo­to­ren.

For­stå­seg­på­ere av tyngs­te ka­li­ber har tid­li­ge­re sagt slem­me ting om fra­va­e­ret av selv­pus­ten­de Car­re­ra­mo­del­ler, men er­stat­nin­gen, 3,0-li­te­ren som la­ger spe­tak­kel i Car­re­ra T, må sies å va­ere glim­ren­de. Mer enn god

nok til å sjar­me­re krav­sto­re bi­l­en­tu­si­as­ter.

Du skal bare ik­ke sam­men­lig­ne med den vil­le kraf­ten i en 911 Turbo el­ler det hvi­nen­de tur­tal­let i en GT3. Mo­to­ren i Car­re­ra T er tross alt nøy­ak­tig den sam­me som i en van­lig Car­re­ra med bak­hjuls­drift – bi­len T-en er ba­sert på.

Rør selv i gry­ta

911 Car­re­ra T er ment for de litt eks­tra bilin­ter­es­ser­te og Por­sche har selv­føl­ge­lig gjort auto­mat­gir­kas­sen til­gjen­ge­lig. Du tar kan­skje ik­ke alt for hardt i om du hev­der at Pdk-kas­sen er en av ver­dens bes­te auto­mat­gir­kas­ser, så det vil­le hel­ler ik­ke va­ert feil om test­bi­len had­de den.

Men test­bi­len har noe så ar­ka­isk som en ma­nu­ell gir­kas­se. En ko­me­die i tung­rodd­het sam­men­lig­net med den te­le­pa­tis­ke dob­belt­clutch­kas­sen. Plut­se­lig skal venstre­fo­ten få noe an­net å gjø­re enn å hvi­le mot det tyk­ke tep­pet. Og med 370 heste­kref­ter til­gjen­ge­lig blir det en del gym­nas­tikk på gul­vet i en Car­re­ra T.

Det skal vise seg å va­ere en ryt­me de fles­te bil­ner­der kan dan­se til. Å ha en ma­nu­ell gir­kas­se i den­ne bi­len gir me­ning. Med la­ve­re bak­aksel­ut­veks­ling og en me­ka­nisk dif­fe­ren­siall­ås, er det­te en sin­te­re bil enn man­ge i ut­gangs­punk­tet trod­de. Den seks­sy­lind­re­de mo­to­ren ham­rer ut 450 Nm fra lave 1.750 om­drei­nin­ger, ak­ku­rat som i en van­lig 911 Car­re­ra.

Kom­bi­na­sjo­nen av vekt­be­spa­rel­se og la­ve­re gir­ut­veks­ling skal imid­ler­tid gjø­re Car­re­ra T 0,1 se­kun­der ras­ke­re til 100 kilo­me­ter i ti­men. 4,5 se­kun­der skal øvel­sen ta, iføl­ge tys­ker­ne.

Om dis­se 0,1 se­kun­de­ne mer­kes i prak­sis er usik­kert, men det er umu­lig å ik­ke leg­ge mer­ke til at sel­ve gir­spa­ken er blitt kor­te­re. Kas­tet er nøy­tralt, pre­sist og gans­ke tungt. Du fø­ler sam­ti­dig to­tal kon­troll over bi­len og det gjør at lys­ten til å bølle­kjø­re vokser frem. Etter hvert som du blir kom­for­ta­bel med bi­lens gren­ser, kan det gå eks­tremt fort i en Car­re­ra T. Du får lyst til å fort­set­te tu­ren. Krys­se kom­mune­gren­ser og søke mot svin­ge­te fjell­vei­er der bare du og bi­len er.

Vek­ker re­ak­sjo­ner

Noen pe­ker, hoi­er el­ler sku­ler uten sje­nan­se. And­re kik­ker mer sub­tilt på den gule bi­len. Fel­les for man­ge av Oslos bor­ge­re er det at en gul Por­sche 911 er vans­ke­lig å ik­ke gla­ne på. Om en bils suk­sess må­les i an­tall per­soner som skam­løst ik­ke kla­rer å se vekk, tro­ner nok den­ne Por­schen helt på top­pen av sports­bil­hie­rar­ki­et.

Det er na­tur­lig å anta at den spe­si­elt iøyne­fal­len­de far­gen må ta skyl­den mye all opp­merk­som­he­ten, men det er sam­ti­dig fle­re spen­nen­de de­tal­jer å leg­ge mer­ke til på 911 Car­re­ra T. De­tal­jer som gjør det­te til en uvan­lig kul bil. Car­re­ra S-fel­ge­ne er lak­kert mørke­grå, noe som ska­per en spen­nen­de ba­lan­se til gul­far­gen. Det sam­me er ril­le­ne over ba­ken. Både foran og bak er støt­fan­ger­ne lak­kert helt ned, og selv om det ik­ke er noen unik de­talj for Car­re­ra T, gir det et uvan­lig ut­se­en­de som med lett­het berg­tar forbi­pas­se­ren­de.

«En gul Por­sche», ro­per bar­na som vet hva det drei­er seg om. Det­te er en bil som sprer gle­de.

Men det kos­ter

Like gle­de­lig er det ik­ke at Car­re­ra T star­ter på hef­ti­ge 1.518.900 kro­ner. Så må det pluk­kes fra den rik­hol­di­ge eks­tra­ut­styrs­lis­ten for å få en ver­dig bil. Al­le som har kjøpt en Por­sche, el­ler sit­tet en kveld og lekt med bil­kon­fi­gu­ra­to­ren på nett, vet at eks­tra­ut­sty­ret hos dis­se tys­ker­ne er dyrt. Me­get dyrt.

Led-lys – rik­tig nok med ho­ved­lys i svart glass –¬ kos­ter ko­mis­ke 33.700 kro­ner eks­tra. In­te­ri­ø­ret, slik det frem­står i test­bi­len, av­kre­ves du nes­ten 59.000 kro­ner for. Og da er ik­ke sel­ve sto­le­ne in­klu­dert, for de kos­ter nye 25.800 kro­ner. Nøk­kel­løs start og opp­lås­ning er standardutstyr i en Hyun­dai Ko­na, men hos Por­sche kos­ter det svim­len­de 11.500 kro­ner.

Har du lyst på en Por­sche 911 Car­re­ra T må du åpen­bart la deg rane, men etter å ha tes­tet den­ne litt brå­ke­te og vel­dig mor­som­me bi­len er det vans­ke­lig å kon­klu­de­re med noe an­net enn at det er verdt pen­ge­ne.

Få biler til­byr like so­li­de kjøre­egen­ska­per og opp­levd kva­li­tet.

STANDARDUTSTYR: Du kjen­ner igjen en 911 Car­re­ra T ved å se på de grå­lak­ker­te Car­re­ra S-fel­ge­ne. Sport­sek­sos med ende­rør i svart høy­glans er også standardutstyr på Car­re­ra T.

DET FRIS­TER: Tyn­ne­re glass i vin­du­ene, bort­fall av bak­se­ter og mind­re lyd­dem­ping gjør Por­sche 911 Car­re­ra T 20 kilo let­te­re enn en van­lig 911 Car­re­ra. Mer lyd gir også mer moro.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.