Test bil­kunn­ska­pe­ne

RM Sot­he­by’s auk­sjo­ner­te for førs­te gang en Fer­ra­ri 250 GTO. Den ble ver­dens dy­res­te, men kan­skje ik­ke slik al­le me­die­ne frem­stil­ler det.

Finansavisen - Motor - - INNHOLD - TEKST OG FOTO: IVAR ENGERUD

–Den er al­le­re­de solgt for 45 mil­lio­ner dol­lar. Auk­sjo­nen er en ren vinn-vinn for tid­li­ge­re ei­er, den nye ei­e­ren og auk­sjons­hu­set uan­sett, for­tal­te sann­syn­lig­vis ver­dens frems­te Fer­ra­ri-eks­pert, Si­mon Kids­ton, da vi møt­te ham et par da­ger før RM Sot­he­by’s auk­sjon av de­res førs­te Fer­ra­ri 250 GTO.

Vinn-vinn

Vårt ut­trykk ser nok litt ut som et spørs­måls­tegn. Vi had­de jo sett RM Sot­he­by’s hy­ping av mu­lig­he­te­ne for ny auk­sjons­re­kord for biler med pris på 45 til 60 mil­lio­ner dol­lar. Godt over den gjel­den­de re­kor­den på vel 38 mil­lio­ner dol­lar, men her var det ty­de­lig­vis mer som skjed­de i ku­lis­se­ne enn det vi kun­ne ane.

– Den for­ri­ge ei­e­ren, Gre­gory Whit­ten (sjefs­ut­vik­le­ren av Micro­soft Office og Win­dows), har al­le­re­de solgt den til en ny ei­er for det la­ves­te es­ti­ma­tet. Der­med er RM Sot­he­by’s ga­ran­tert å få ver­dens­re­kor­den. Det er så god PR for dem at de ik­ke skal ha sa­er­lig sa­la­er fra sel­ge­ren.

– Kom­mer det inn nye kjø­pe­re som går over 45 mil­lio­ner vil det jo også dryp­pe på den nye ei­e­ren, el­ler han kan va­ere med å by mer selv for å be­hol­de den. Uan­sett hva

som skjer er det en vinn-vinn-si­tua­sjon for al­le dis­se tre. Jeg vet ik­ke om noen som har pla­ner om å gå inn over det­te ni­vå­et, men du vet ald­ri hvil­ke pen­ger som er til ste­de i Mon­te­rey, sier vår sveit­sis­ke venn smi­len­de mens han er på vei til å vur­de­re noen and­re tun­ge Fer­ra­ri­er for kli­en­ter.

Hva er et mar­ked?

– Ik­ke noe får ryk­te­ne til å gå som når en 250 GTO kom­mer på mar­ke­det, re­so­ne­rer Genè­ve-dea­le­ren Kids­ton da vi stil­ler ham spørs­mål om hva han tror.

– Gto-ene er ran­gert etter ori­gi­na­li­tet, racing­his­to­rie, ka­ros­seri­type (de førs­te Se­rie I-ut­ga­ve­ne er mer at­trak­ti­ve enn den se­ne­re ver­sjo­nen) og and­re vans­ke­li­ge­re kvan­ti­fi­ser­ba­re fak­to­rer som til sam­men ska­per det sam­le­re kal­ler «pro­ve­nan­ce». Den som ble solgt tid­li­ge­re i som­mer er en av de bes­te, og pri­sen (sann­syn­lig­vis i stør­rel­ses­or­den 70 mil­lio­ner dol­lar, el­ler noe mer) var de­ret­ter. Bi­len som skal un­der­ham­me­ren her i Mon­te­rey er ik­ke helt der, sier Kids­ton og min­ner oss om at et salg ik­ke er det sam­me som et mar­ked.

– Al­le de and­re Gto-ei­er­ne føl­ger nok med. Hvis det er man­ge by­de­re og den bry­ter gjen­nom 50-mil­lio­nerdol­lars­gren­sen har nok mar­ke­det for dis­se bi­le­ne økt med 10 - 20 pro­sent i 2018. Om det har noen ef­fekt på res­ten av Fer­ra­ri-mar­ke­det er usik­kert. I så fall er det mest på de mo­del­le­ne som lig­ger na­er­mest i pris, som 250 Tes­ta Ros­sa, 250 SWB Com­pe­tizione el­ler noe an­net ekso­tisk med tung racing­his­to­rie, av­slut­ter Kids­ton.

Rock’n roll

Med dis­se eks­pert­ut­ta­lel­se­ne i bak­ho­det en­trer vi RMS auk­sjons­lo­ka­le på Por­to­la Ho­tel midt i Mon­te­rey lør­dag kveld. Et lo­kal fylt av mer enn tu­sen men­nes­ker, men be­ty­de­lig faer­re bud­gi­ve­re på det som skul­le bli ver­dens dy­res­te bil på auk­sjon.

Og da fem gan­ger Le Man­s­vin­ner Derek Bell kom­mer kjø-

Auk­sjo­nen er en ren vinn-vinn for tid­li­ge­re ei­er, den nye ei­e­ren og auk­sjons­hu­set uan­sett

ren­de inn på po­di­et i chas­sis num­mer 3413 GT er det rock’n roll-stem­ning i lo­ka­let før sum­min­gen av­tar til for­del for in­tens lyt­ting. Hvor vil det­te star­te, og ik­ke minst ende? Det vil de nes­te mi­nut­te­ne av­gjø­re.

– The most im­por­tant car ever of­fe­red at an auc­tion. Whe­re do we start..i have an ope­ning bid at 35 mil­lion dol­lars, be­kjent­gjør auk­sjo­na­ri­us mens det går et sus gjen­nom sa­len.

De nes­te mi­nut­te­ne hop­per pri­sen en og en mil­lion opp uten at det til­syne­la­ten­de er noen stor­krig mel­lom man­ge bud­gi­ver­ne. Men så er jo pri­sen al­le­re­de etter fem mi­nut­ter na­er­me­re 350 mil­lio­ner nors­ke kro­ner, så da er det ik­ke man­ge po­ten­si­el­le kjø­pe­re igjen hel­ler…i hele ver­den.

Som be­stilt

Al­le bu­de­ne kom­mer til­syne­la­ten­de på te­le­fon. In­gen i sa­len er med, men de minst ti and­re 250 Gto-ei­er­ne som er til ste­de føl­ger in­ter­es­sert med. Blant dem Nick Ma­son som kjøp­te sin på 1970-tal­let for un­der 100.000 dol­lar. Ik­ke noen li­ten sum den gang, men ik­ke naer­he­ten av det­te ni­vå­et.

Bu­de­ne sti­ger med sta­dig mind­re trinn opp mot 44 mil­lio­ner dol­lar. Sa­len er mer­ke­lig ro­lig. Vi har va­ert til ste­de på fle­re ver­dens­re­kord­salg de se­nes­te ti åre­ne hvor det har va­ert en helt an­nen spen­ning i luf­ten med en na­er­mest elek­trisk atmos­fa­ere for biler som har gått for rene veksle­pen­ger i for­hold til det­te. Det vir­ker som det av­tal­te spil­let får gå uten at noen yt­ter­li­ge­re in­ter­es­sen­ter kas­ter seg inn.

Al­le ak­tø­re­ne er nes­ten for ro­li­ge da bu­de­ne stop­per opp og klub­ben fal­ler på 44 mil­lio­ner dol­lar etter ti mi­nut­ter. Rik­tig­nok er det en del ju­bel og ståk, men på langt na­er som da Chris Evans kjøp­te sin 250 Ca­li­for­nia Spy­der i Ma­ra­nel­lo for vel syv mil­lio­ner euro for ti år si­den. Og ik­ke i naer­he­ten av stem­nin­gen i Me­cums auk­sjons­telt et par kilo­me­ter unna for et 100.000 dol­lar­salg.

Med ut­skif­tin­gen av auk­sjo­na­ri­us har RM Sot­he­by’s bil­auk­sjo­ner mis­tet un­der­hold­nings­ver­di­en og blitt som an­dek­ti­ge kunst­auk­sjo­ner, dess­ver­re. Selv ik­ke ver­dens­re­kord grei­de de å lage spe­si­elt magi ut av. Med van­lig kom­mi­sjon er det 48.405.000 dol­lar den nye ei­e­ren må ut med, hvis det da ik­ke er han som har kjøpt den fra før. Men det er i hvert fall den nye of­fi­si­el­le ver­dens­re­kor­den.

Dyrt tre­klø­ver

Ved si­den av sel­ve ver­dens­re­kor­den, sel­ges også to Le Mans-ra­ce­re med ast­ro­no­mis­ke pris­lap­per: 1963 As­ton Mar­tin DP215 Proto­type (21.455.000 dol­lar) og 1966 Ford GT40 MKII (9.795.000 dol­lar). Til sam­men står de tre bi­le­ne for rundt reg­net halv­par­ten av RM Sot­he­by’s salg på 158 mil­lio­ner dol­lar den­ne hel­gen.

VER­DENS­RE­KORD: For førs­te gang si­den 2014 er en Fer­ra­ri 250 GTO på auk­sjon, og RM Sot­he­by’s knus­te den nå­va­eren­de ver­dens­re­kor­den på 38.115.000 dol­lar med en pris på 48.405.000 dol­lar.

IK­KE DY­RES­TE GT40: Den­ne Ford GT40 MKII, som ble num­mer tre på Le Mans i 1966, ble solgt for rett un­der 10 mil­lio­ner dol­lar, vel én mil­lion dol­lar un­der re­kor­den for mo­del­len.

PRIVATSALG: Den­ne Le Mans-vin­nen­de Fer­ra­ri 275 P var ik­ke på auk­sjo­nen, men det skul­le ik­ke for­und­re oss om det lig­ger bud på over 30 mil­lio­ner dol­lar for den­ne også, for den blir solgt pri­vat av RM Sot­he­by’s.

LE­GEN­DE: Derek Bell har vun­net Le Mans fem gan­ger og fikk aeren av å kjø­re re­kord­bi­len inn på po­di­et. Han har kjørt den i Good­wood Re­vi­val sam­men med den tid­li­ge­re ei­e­ren for noen år si­den.

DY­RES­TE ENGELSKMANN: RM Sot­he­by’s solg­te den­ne uni­ke 1963 As­ton Mar­tin DP215 Proto­type for 21,45 mil­lio­ner dol­lar.

IN­TER­ES­SERT PUB­LI­KUM: De førs­te ben­ke­ne på auk­sjons­kvel­den var i hvert fall fylt med ti and­re 250 Gto-ei­ere.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.