Ame­ri­kansk re­kord

Ame­ri­kare­kor­den for auk­sjons­bi­ler gjor­de et kraf­tig byks fra 13,75 mil­lio­ner dol­lar til 22 mil­lio­ner dol­lar un­der Mon­te­rey-sir­ku­set.

Finansavisen - Motor - - INNHOLD - TEKST OG FOTO: IVAR ENGERUD MO­TOR@FI­NANS­AVI­SEN.NO

Mens ver­dens­re­kor­den for pri­ser på auk­sjons­bi­ler hand­ler om Fer­ra­ri fra 1950- og 1960-tal­let, er det først og fremst Duesen­berg fra 1930-tal­let som åp­ner lomme­bø­ke­ne for rene ame­ri­kans­ke biler blant sam­ler­ne. De blir kun ut­ford­ret av Shel­bys Co­bra og Da­yto­na Coupé, samt Ford GT40.

Sjel­den

Med kun 481 pro­du­ser­te Duesen­berg Mo­del J fra 1929 til 1937 er det ik­ke man­ge på mar­ke­det til en­hver tid. Men noen er det, spe­si­elt i USA si­den det er der de al­ler, al­ler fles­te av de gjen­va­eren­de ek­semp­la­re­ne be­fin­ner seg.

År­lig kom­mer det ut alt fra en hånd­full til et drøyt du­sin ek­semp­la­rer på auk­sjon, med pri­ser fra 700.000 dol­lar og opp­over, alt av­hen­gig av ori­gi­na­li­tet, his­to­rie og ka­ros­se­ri­er. Og i Mon­te­rey den­ne uken var det i hvert fall seks styk­ker som gikk un­der ham­me­ren.

Tungt løft

Den for­ri­ge pris­re­kor­den for en Duesen­berg ble satt av Goo­ding & Co på sin Pebble Beach-auk­sjon i 2011, da en unik 1931 Murp­hy Coupé ble solgt for 10.340.000 dol­lar. En re­kord som ble grun­dig slått en 1935 SSJ Roads­ter kjøpt ny av film­stjer­nen Ga­ry Cooper i Hol­ly­wood. Det var førs­te gang den­ne var på det åpne mar­ke­det.

Det var Goo­ding & Co som had­de fått aeren av å sel­ge den på vei­ene av su­per­sam­le­ren Mi­les Col­li­er i Flo­ri­da. Da klub­ben falt, måt­te den nye ei­e­ren, ei­en­doms­ut­vik­le­ren John Mo­zart fra Pa­lo Al­to, ut med 22 mil­lio­ner dol­lar.

For­uten Duesen­berg- og Ame­ri­kare­kor­den, ble den sam­ti­dig den dy­res­te før­krigs­bil i his­to­ri­en.

NY RE­KORD: Den­ne 1935 SSJ Roads­ter ble kjøpt ny av Ga­ry Cooper og har bare va­ert om­satt et par gan­ger pri­vat før den kom opp på Goo­dings Pebble Beach-auk­sjon.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.