Nye ur­tra­di­sjo­ner

Ra­do Tra­dition Cap­tain Cook MKIII har et ben i frem­ti­den og et i for­ti­den.

Finansavisen - Motor - - INNHOLD - JON HEN­RIK HARALDSEN MO­TOR@FI­NANS­AVI­SEN.NO

Ifle­re år har Ra­do va­ert na­er­mest sy­no­nymt med stil­sik­re og mi­ni­ma­lis­tis­ke de­sign, ut­ført i ripe­be­stan­dig tek­nisk ke­ra­mikk. Det sveit­sis­ke mer­ket står blant an­net bak den na­er iko­nis­ke Ce­ra­mica fra 1990, som i sin tid var ver­dens førs­te klok­ke med ke­ra­misk kas­se og len­ke. Til sam­men­lig­ning re­pre­sen­te­rer dyk­ker­klok­ke­ne Cap­tain Cook fra 60-tal­let, en tøf­fe­re og mer ukjent side ved mer­ket.

Ra­do Tra­dition Cap­tain Cook MKIII er en uven­tet ny­kom­ling, in­spi­rert av Cap­tain Cook MKII fra 1962. Det enk­le vil­le kan­skje va­ert å gjø­re en ren re­lan­se­ring - en blå­kopi av «ori­gi­na­len». Det har Ra­do fak­tisk også gjort, med en ny li­mi­ted edition Cap­tain Cook MKII. MKIII er der­imot en dris­tig ny­tolk­ning av Cap­tain Cook-te­ma­et, hvor his­to­ris­ke re­fe­ran­ser og mo­der­ne de­sign ek­sis­te­rer side om side.

Sit­ter godt på hånd­led­det

Kas­sens fa­song oser vin­ta­ge, men glem både rust­fritt stål og be­skjed­ne di­men­sjo­ner. Ut­ført i sand­blåst ti­tan grad 5, og med en dia­me­ter på hele 46,8 mm, trek­kes klok­ken i en mo­der­ne ret­ning. I kjent Ra­do-stil har kas­sen gjen­nom­gått en unik her­dings­pro­sess, som gjør den mer ripe­be­stan­dig enn ube­hand­let ti­tan. Fra­va­e­ret av tra­di­sjo­nel­le rem­fes­ter, med­fø­rer at klok­ken sit­ter langt bed­re på hånd­led­det enn hva den voks­ne stør­rel­sen skul­le til­si.

Un­der det kraf­tig bue­de sa­fir­glas­set, fin­ner vi en re­troin­spi­rert ski­ve med spor­ty gule ele­men­ter. Ski­ven om­gis av et ind­re dyk­ker­be­zel, som er nok et nikk til den his­to­ris­ke in­spi­ra­sjons­kil­den. Be­ze­let ro­te­res ved hjelp av kro­nen kl. 2, og kan bru­kes til tids­må­ling av opp­til 60 mi­nut­ter. Legg til en vann­re­sis­tens på re­spek­tab­le 220 me­ter, og det er in­gen tvil om at vi har med en dyk­ker­klok­ke å gjø­re.

Nes­ten 25.000 kr

Søs­ken­for­hol­det til ur­verks­pro­du­sen­ten ETA, gir Swatch Group-ei­de Ra­do fri til­gang til gode ur­verk. På inn­si­den av Cap­tain Cook MKIII tik­ker et av den me­ka- nis­ke sort­en. Det selv­opp­trek­ken­de ka­li­ber C07.621, er en mo­der­ne vi­dere­ut­vik­ling av ETAS ka­li­ber 2836, som igjen er en dag/ dato-ut­ga­ve av det vel­kjen­te ka­li­ber 2824. På pa­pi­ret er C07.621 også hak­ket hvas­se­re, med en len­gre driv­f­ja­er og an­ker­gang av ARCAP (en le­ge­ring av kop­per, nik­kel, og sink). I prak­sis re­sul­te­rer det­te i en so­lid gang­re­ser­ve på hele 80 ti­mer, samt gode anti­mag­ne­tis­ke egen­ska­per.

Ra­do Tra­dition Cap­tain Cook MKIII ven­tes å duk­ke opp hos nors­ke for­hand­le­re i ok­to­ber el­ler no­vem­ber. Med en vei­le­den­de pris på 24.090 kro­ner, er Cap­tain Cook MKIII en vel­kom­men farge­klatt i en pris­klas­se pre­get av man­ge kon­ser­va­ti­ve (og tør vi si kje­de­li­ge) de­sign.

NYTT DE­SIGN: Tra­dition Cap­tain Cook MKIII vi­ser en mer ukjent side av Ra­do. IN­SPI­RA­SJONS­KIL­DEN: Ra­do Cap­tain Cook MKII.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.