Toyo­ta sat­ser 4,2 mil­li­ar­der

Finansavisen - Motor - - INNHOLD - RAGNVALD JO­HAN­SEN

Uber var in­volvert i en døds­ulyk­ke i Ari­zo­na, med en av sine selv­kjø­ren­de bi­ler. Nå kjø­per Toyo­ta seg inn i for å høs­te av sel­ska­pets kom­pe­tan­se.

Uber har iføl­ge en presse­mel­ding pla­ner om å be­nyt­te seg av Toyo­ta Sien­na, en MPV som blant an­net sel­ges i USA, for å til­by fø­rer­løs trans­port fra 2021. Toyo­ta på sin side mel­der at de­res «Guar­di­an» tek­no­lo­gi vil kom­bi­ne­res med Ubers auto­no­me sys­te­mer. «Guar­di­an» be­står av mer vel­kjent tek­no­lo­gi, som fi­l­as­sis­tent og av­stands­hol­der, og det vir­ker vel litt som Toyo­ta strig­ler gam­pen før de skal gå i to­spann med Uber.

Masse­pro­duk­sjon

Toyo­ta har inn­sett at de lig­ger langt bak kon­kur­ren­te­ne når det gjel­der å ut­vik­le auto­no­me bi­ler. Men de er sva­ert dyk­ti­ge på masse­pro­duk­sjon, med 44 mil­lio­ner Corol­la-er ut av por­ten så langt. Ved å kjø­pe seg inn i Uber, har Toyo­ta en mål­set­ting om å bru­ke sine in­du­stri­el­le musk­ler for å kun­ne masse­pro­du­se­re selv­kjø­ren­de bi­ler til flåte­kun­der, som for ek­sem­pel Uber.

Av­ta­le med Vol­vo

Uber på sin side lø­ser pro­ble­met med få til­gang til sto­re pro­duk­sjons­sys­te­mer og etter­mar­keds­tje­nes­ter. Uber har al­le­re­de en av­ta­le med Vol­vo, om å kjø­pe bi­ler fra dem og ut­sty­re de med sin egen tek­no­lo­gi. Det var en bil av den ty­pen som var in­volvert i ulyk­ken i Ari­zo­na, men det er ikke kjent om den­ne av­ta­len vi­dere­fø­res når sam­ar­bei­det med Toyo­ta inn­le­des.

FOTO: NTB SCAN­PIX

BØRSTELØS: Selv­kjø­ren­de bi­ler kre­ver fle­re la­ser­tårn og ka­me­ra­er. Hvis den di­gi­ta­le sjå­fø­ren vir­ke­lig har kuns­tig in­tel­li­gens bør han nok sat­se på børsteløs vask.

FOTO: NTB SCAN­PIX

AUTONOM FLÅTE: Uber sat­ser på å ut­vik­le og pro­du­se­re flå­ter med selv­kjø­ren­de bi­ler i sam­ar­beid med Toyo­ta.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.