Rolls-royce sik­rer pri­vat­li­vet

Finansavisen - Motor - - INNHOLD - MAR­TIN TYSTAD

Hittil har pas­sa­sje­rer i Rolls-royce Phan­tom måt­tet fin­ne seg i å se og bli sett av sjå­fø­ren.

Pri­vat­liv kan va­ere dy­re­bart i et tra­velt for­ret­nings­liv. Rolls-royce Mo­tor Cars har fun­net løs­nin­gen som kan gi deg litt fred. Den lan­ge ut­ga­ven Ex­ten­ded Whe­el­base Phan­tom kan nå ut­sty­res med en «Pri­vacy Sui­te».

Ett trykk

Pas­sa­sjer­kupé­en kan alt­så bli skik­ke­lig privat, tak­ket va­ere bru­ken av så­kalt «pri­vacy glass» som elek­trisk går fra å va­ere gjen­nom­sik­tig til ugjen­nom­sik­tig i lø­pet av mil­lise­kun­der.

Ett trykk på en knapp og uøns­ke­de blikk fra midt­spei­let er en sa­ga blott. Skjønt, en dre­ven pri­vat­sjå­før har la­ert at man stir­rer ikke i midt­spei­let, uan­sett hva sje­fen fore­tar seg der bak.

Eks­tra lyd­iso­la­sjon skal sør­ge for det stil­les­te bilin­te­ri­ø­ret noen­sin­ne. Det er fort­satt fullt mu­lig å snak­ke med sjå­fø­ren, tak­ket va­ere et in­ter­com­sys­tem som slås på fra bak­se­tet. Om sjå­fø­ren rin­ger, kan pas­sa­sje­ren vel­ge om han el­ler hun vil sva­re. Det som mang­ler er kan­skje at skille­glas­set ikke kan vise fil­mer, in­ter­nett og tv rik­tig ennå. I ste­det må du ta til tak­ke med to 12-tom­mers skjer­mer med Hdmi­inn­gan­ger, som lar seg bret­te ut fra ryg­gen på for­se­te­ne.

Trekk for

Langt mer tra­di­sjo­nel­le gar­di­ner er det også, en­kelt kalt Re­ar Pri­vacy Cur­tains. Øns­ker du elek­trisk glass som kan skjer­me deg fra om­ver­de­nen i side­vin­du­ene bak, når gar­di­ne­ne er truk­ket til side, er det også mu­lig. Pri­se­ne opp­gis ikke, men Ex­ten­ded Whe­el­base Phan­tom har en eks­port­pris som star­ter på rundt 4.450.000 kro­ner.

EGEN SUI­TE: Pas­sa­sjer­kupé­en i Ex­ten­ded Whe­el­base Phan­tom byr på ri­ke­lig med plass, mens en glass­vegg skjer­mer deg fra sjå­fø­ren. Alle foto: Rolls-royce Mo­tor Cars

VIPS ER SJÅ­FØ­REN VEKK: Ett trykk og skille­glas­set blir ugjen­nom­sik­tig.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.