Me­ga­yacht med ras­ke løs­nin­ger

Finansavisen - Motor - - INNHOLD - MO­TOR@FI­NANS­AVI­SEN.NO PÅL SILBERG

Tan­koa har den tek­nis­ke platt­for­men. De­sig­ne­ren har jus­tert noen ele­men­ter. Den 50 me­ter lan­ge alu­mi­ni­um­s­yach­ten skal va­ere sei­lings­klar i mai 2019.

Det byg­ges man­ge yach­ter som er 49,90 me­ter lan­ge og har et vo­lum på 499 tonn. Det vir­ker rart å opp­gi vo­lum i tonn, men vo­lu­met ble en gang i ti­den be­reg­net ut fra hvor man­ge tøn­ner vin om­bord som det skul­le skat­tes av. Den me­to­den for å reg­ne ut vo­lu­met som bru­kes i dag ble kalt Moor­soms sys­tem. Moor­som ble an­er­kjent i 1854.

Søs­ter­ski­pet le­vert

År­sa­ken til at man­ge vel­ger 49,9 me­ter og 499 tonn er for­di det­te er guns­tig i for­hold til det ma­ri­ti­me re­gel­ver­ket. Blir yach­ten litt stør­re er kra­ve­ne stren­ge­re til ser­ti­fi­ka­ter, mann­skaps­kva­li­fi­ka­sjo­ner, ut­styr og ved­li­ke­hold.

Tan­koa har le­vert en 50-me­ter som fikk nav­net «Ver­ti­ge». «Ver­ti­ge» er søs­ter­ski­pet til «Elettra» som skal le­ve­res i mai 2019. Bygge­ti­den er im­po­ne­ren­de kort. Rik­tig­nok har verf­tet gjort det før, men «Elettra» byg­ges i alu­mi­ni­um og får et gans­ke avan­sert frem­drifts­ma­ski­ne­ri. De to yach­te­ne er hel­ler ikke iden­tis­ke med hen­syn til opp­de­lin­gen un­der dekk. Den størs­te yach­ten verf­tet, som hol­der til i Ge­no­va, har bygd er 69 me­ter lan­ge «Su­er­te». Den var det ny­etab­ler­te verf­tets svenne­prø­ve. Mo­tor var om­bord noen må­ne­der etter le­ve­rin­gen i 2015 og vi ble im­po­ner­te. «Su­er­te» var fult på høy­de med and­re yach­ter vi har va­ert om­bord i.

Eier­lu­gar med bal­kon­ger

Eie­ren av «Elettra» har ikke gjort de sto­re krum­sprin­ge­ne når det gjel­der opp­de­lin­gen om­bord i yach­ten. Det ned­re dek­ket rom­mer tre sto­re og to litt mind­re gjeste­lu­ga­rer. Mann­ska­pet har sine lu­ga­rer helt for­ut på det ned­re dek­ket. Mann­skaps­lu­ga­re­ne er små, men skip­pe­ren er vel­sig­net med en rom­me­lig lu­gar i til­knyt­ning til et gans­ke stort fø­rer­hus. Mann­ska­pet be­nyt­ter egne trap­per mel­lom de tre dek­ke­ne. Trap­pe­ne går fra

lu­gar­av­de­lin­gen via bys­sa på ho­ved­dek­ket til fø­rer­hu­set. Bys­sen på «Elettra» er rek­tan­gu­la­er, har mye plass og en egen dør ut til side­dek­ket. Fra bys­sa kan mann­ska­pet en­kelt ser­ve­re mat i spise­plas­sen på ho­ved­dek­ket. Spise­plas­sen er kom­bi­nert med en salong som har fin ut­sikt.

Eie­rens lu­gar lig­ger for­ut på ho­ved­dek­ket. Den be­står av et stort L-for­met, åpent rom med god plass til seng, en li­ten salong og kon­tor­ar­beids­plass. På beg­ge si­der har lu­ga­ren vin­du­er som kan fel­les ned slik at det blir to små bal­kon­ger hvor eie­ren kan kose seg med sol­ned­gan­gen i fri­luft. I til­legg har ei­er­lu­ga­ren et stort bad og en rom­me­lig gar­de­robe­av­de­ling.

Bro­dek­ket inne­hol­der for­uten styre­hu­set en luk­ket ut­sikts­sa­long og spise­plass i fri­luft.

Lett­bå­ten til «Elettra» lag­res i en ga­ra­sje mel­lom mo­tor­rom­met og strand­klub­ben som er inn­re­det som et trim­rom. Lett­bå­ten sjø­set­tes med kran via en luke i si­den på yach­ten.

Die­sele­lek­trisk frem­drift

Den nye yach­ten som Tan­koa har un­der byg­ging får et gans­ke avan­sert frem­drifts­ma­ski­ne­ri. Ba­si­sen er en tra­di­sjo­nell løs­ning med to Mtu-die­sel­mo­to­rer som er kob­let til fas­te pro­pel­ler via aks­ler. På hver ak­sel er det mon­tert en elek­trisk mo­tor som får strøm fra to ge­ne­ra­to­rer. Skip­pe­ren kan vel­ge mel­lom fire al­ter­na­ti­ve frem­drifts­me­to­der. Han kan kjø­re die­sel­mo­to­re­ne ale­ne el­ler die­sel­mo­to­re­ne sam­men med de elek­tris­ke mo­to­re­ne. Det øker topp­far­ten fra 17 til 18 knop. Vel­ger skip­pe­ren bare å bru­ke elek­tro­mo­to­re­ne får yach­ten en fart på 10,5 knop. Det­te er en øko­no­misk løs­ning som gjør at die­sel­tan­ke­ne rek­ker til en tur på 4.900 nau­tis­ke mil. Det sis­te al­ter­na­ti­vet er å kjø­re en die­sel­mo­tor og la den ge­ne­re­re strøm til elek­tro­mo­to­ren på den and­re ak­se­len og til det be­ho­vet det er for strøm om bord i res­ten av yach­ten.

Et slikt hy­brid frem­drifts­ma­ski­ne­ri er selv­sagt dy­re­re enn bare å in­stal­le­re to die­sel­mo­to­rer. For­de­len det gir, i det lan­ge løp, er at drifts­ti­den til ho­ved­mo­to­re­ne blir mind­re. Hvis yach­ten skal krys­se At­lan­ter­ha­vet, noe som er van­lig to gan­ger i året for å ut­nyt­te se­son­ge­ne i Mid­del­ha­vet og Ka­ri­bia, kan «Elettra» bru­ke ge­ne­ra­to­re­ne og elek­tro­mo­to­re­ne. Det er bil­li­ge­re å gjø­re ser­vice på det­te ut­sty­ret enn de to die­sel­mo­to­re­ne.

Pri­sen bik­ker 300 mil­lio­ner kro­ner

Av rundt 750 nye og bruk­te yach­ter som lig­ger ute for salg er cir­ka 160 mel­lom 40 og 50 me­ter lan­ge. Det er imid­ler­tid ikke vel­dig man­ge pro­sjek­ter til salgs for le­ve­ring i 2019. For ti­den job­ber de fles­te verf­te­ne på høy­gir for å kun­ne le­ve­re al­le­re­de solg­te pro­sjek­ter. He­e­sen kan le­ve­re en hy­brid 50 me­ter i 2020. Pri­sen det ne­der­lands­ke verf­tet for­lan­ger er 330 mil­lio­ner kro­ner. Icon, som også er ne­der­landsk, lok­ker kun­de­ne med et til­bud de kal­ler for The Got­ham Pro­ject. Pris­for­lan­gen­de for den litt uvan­li­ge 50-me­te­ren er 300 mil­lio­ner kro­ner. Tan­koa vil ikke for­tel­le oss hva de skal ha for å byg­ge «Elettra», men pri­sen lig­ger nok på et sted i over­kant av 300 mil­lio­ner kro­ner.

IL­LUST­RA­SJO­NER: TAN­KOA

MO­DER­NE PRO­FIL: Den 50 me­ter lan­ge yach­ten har en form som ikke leng­re er så uvan­lig.

ENKEL OG MO­DER­NE: De­sig­ne­ren har valgt en mo­de­rat form for mi­ni­ma­lis­me med man­ge for­seg­gjor­te de­tal­jer.

SØSTEREN: «Ver­ti­ge» har va­ert ba­si­sen for den nye yach­ten som Tan­koa har un­der byg­ging.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.