Al­ter­na­tiv opp­le­vel­ses­rute i USA

Ford Mustang V8 Con­ver­tib­le og Hig­hway 1 er kult, men Blue Rid­ge Par­kway i en BMW M550i byr på and­re opp­le­vel­ser og bed­re kjø­ring.

Finansavisen - Motor - - INNHOLD - ANDREAS SCHEEL

Ta for all del ikke Hig­hway 1 i Ca­li­for­nia i en Ford Mustang GT 5,0 V8 Con­ver­tib­le av din buck­et-list, men du bør gjø­re den len­ger gjen­nom å føre opp fle­re al­ter­na­ti­ver. Med unn­tak av noen få strek­nin­ger gjen­nom Ne­bras­ka, Ne­va­da og en­kel­te and­re sta­ter hvor du stort sett opp­le­ver mono­to­ne korn­åkrer, fla­te ør­ke­ner og lite an­net, vil en hvil­ken som helst 50 mil lang kjøre­tur i USA by på mye.

Er du ek­sis­te­ren­de el­ler po­ten­si­ell Bmw-kun­de, kan det­te kom­bi­ne­res med kjøre­opp­le­vel­ser på et av de­res Per­for­mance Cen­ters i Spartanburg i South Carolina el­ler Palm Springs i Ca­li­for­nia, el­ler Sør­ko­rea, Sveits el­ler Tysk­land, for den saks skyld. I alle fall fore­lø­pig, for fle­re sli­ke sent­re er plan­lagt.

Alle mo­del­ler

Her kan du prøve­kjø­re man­ge for­skjel­li­ge M-, X-, og and­re mo­del­ler, samt mo­tor­syk­ler på for­skjel­li­ge ba­ner og off­road­løy­per. Du kan gjen­nom­føre fle­re kurs- og øvel­ser for å tes­te ut tek­nik­ken, kjøre­pro­gram­mer, for­skjel­li­ge dekk og mo­to­rer. Alle li­ker jo ikke å spe­si­fi­se­re bi­len sin fer­dig på en PC uten å ha prøvd den, og her kan du prø­ve alt, in­klu­dert se­ter, far­ge-, ma­te­ri­al- og ut­styrs­valg.

– Bmw-for­hand­le­re had­de tid­li­ge­re en 3-, 5- og 7-se­rie i de­mo­bil­par­ken, men nå er ut­bu­det enormt. Der­for kan kun­de­ne kom­me hit og prø­ve man­ge bi­ler med for­skjel­li­ge mo­tor- og and­re al­ter­na­ti­ver, sier en BMWre­pre­sen­tant.

Ved å kjø­re noen run­der på drif­tingsir­ke­len med kjøre­sys­te­me­ne i for­skjel­li­ge set­tin­ger er det let­te­re å bli kjent med bi­lens opp­før­sel, noe du vil få gle­de av ute i den vir­ke­li­ge ver­den.

Man­ge kjøre­opp­le­vel­ser

Du kan også låne en bil for en leng­re kjøre­tur, og kjø­rer du fra Spartanburg i South Carolina til Nashvil­le i Ten­nes­see, gjen­nom Smokey Moun­tain Na­tio­nal Park i North Carolina, får du en opp­le­vel­se du sjel­den vil glem­me. Spe­si­elt hvis du in­klu­de­rer om­vei­en via i alle fall de­ler av den 75 mil lan­ge Blue Rid­ge Par­kway.

Nav­net på na­sjo­nal­par­ken kom­mer fra de ma­gis­ke tåke­sky­ene som sti­ger opp fra de grønn­kled­de fjel­le­ne etter et av de nes­ten dag­li­ge regn­skyl­le­ne. Med top­per på opp mot 2.000 me­ter er ikke all­tid kli­ma­et like varmt som i lav­lan­det, og vars­ler om is i vin­ter­må­ne­de­ne fore­kom­mer, fak­tisk også i de la­vere­lig­gen­de stø­ke­ne. Der­for fin­nes det også fle­re skian­legg i fjell­kje­den App­al­che­ne, som Smokey Moun­tains er en del av.

Blir tra­fik­ken for tett og has­tig­he­ten for lav kan du ta en av­stik­ker langs Hig­hway 276 gjen­nom Moun­tain Brid­ge Wil­der­ness Area hvor du tref­fer langt fle­re svin­ger enn med­tra­fi­kan­ter og faer­re po­liti­folk enn på Hig­hway 1. Da vil en BMW M550i xdri­ve med en sprek V8 un­der pan­se­ret få deg opp, rundt og for­bi alt og alle på en ube­sva­e­ret måte. Gjer­ne med en de man­ge hund­re sate­litt­ra­dio­sta­sjo­ne­ne som spil­ler ak­ku­rat din mu­sikk, døg­net rundt og uten re­kla­me, på Har­man Kar­don-an­leg­get.

Mye å gjø­re

På vei inn i og ut av na­sjo­nal­par­ken kan du få deg en re­al ham­bur­ger hos «Jo­an­ne and the Girls» på Moun­tai­neer Res­tau­rant, el­ler kjø­pe kon­fe­dera­sjons­flagg og cap­ser med på­skrif­ten «Ma­ke Ame­rica Great Again» i en av sou­vernir­bu­tik­ke­ne i Mag­gie Val­ley.

Kjø­rer du vi­de­re nord­over en-

Un­ge­ne går ikke len­ger på mu­se­um, men tit­ter bare ned i en skjerm FLOYD GARRETT

SLOW FOOD: Du rei­ser ikke til USA for å spi­se ham­bur­ger på Mcdo­nalds, men på lo­ka­le res­tau­ran­ter.

LIDENSKAPELIG: Floyd Gar­ret har sam­let på bi­ler med sto­re V8-mo­to­rer i over 50 år.

KUL­TUR: I Nashvil­le fin­ner du noe for en­hver smak.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.