Tanks­in­spi­rert bord­klok­ke

Finansavisen - Motor - - INNHOLD - JON HEN­RIK HARALDSEN

Maxi­mil­li­an Büs­ser var al­le­re­de kjent som en av ur­in­du­stri­ens klo­kes­te ho­der, før han i 2005 star­tet sitt eget mer­ke. I dag er MB&F (Maxi­mil­li­an Büs­ser and Fri­ends) na­er­mest sel­ve de­fi­ni­sjo­nen på mo­der­ne hau­te hor­lo­ge­rie. Büs­ser er en krea­tiv vi­sjo­na­er, men in­gen ur­ma­ker. For­ret­nings­mo­del­len byg­ger der­for på å ska­pe uni­ke mikro­me­ka­nis­ke krea­sjo­ner, i sam­ar­beid med Büs­sers om­fat­ten­de nett­verk av «fri­ends». Og gren­ser til ho­ro­lo­gisk magi når ur­bran­sjens mest lek­ne ek­sen­tri­ke­re, sam­ar­bei­der med en over 175 år gam­mel sveitsisk pro­du­sent av bord­klok­ker.

Strids­vogn

Tek­nisk sett er MB&F og L’pée 1839s nye krea­sjon en bord­klok­ke. Man tren­ger imid­ler­tid ikke rare fan­ta­si­en, for å se at det også drei­er seg om en li­ten tanks-in­spi­rert ro­bot. Nav­net «Grant» er for­fris­ken­de upre­ten­siøst, men også en re­fe­ran­se til den ame­ri­kans­ke strids­vog­nen M3 fra 2. ver­dens­krig. Et raskt kikk på den lil­le ka­ren, fjer­ner li­ke­vel en hver frykt om pa­trio­tisk volds­for­her­li­gel­se. For Grant hand­ler først og fremst om barns­lig sjarm og krea­tiv me­ka­nikk i skjønn for­ening.

Be­mer­ket

Grant er ikke ak­ku­rat sta­tisk bord­pynt, men har en trans­for­me­ren­de kropp i stål, som kan set­tes i 3 uli­ke po­si­sjo­ner. Hver po­si­sjon gir ro­bo­ten et dis­tinkt ut­se­en­de, og end­rer også de ef­fek­ti­ve di­men­sjo­ne­ne. Kry­pen­de er den bare 115 mm høy, mens den i opp­reist stil­ling strek­ker seg til 166 mm. Også leng­den va­rie­rer mel­lom 231 og 238 mm, men bred­den på 212 mm er kon­stant. Vek­ten tik­ker inn på rett un­der 2,5 kilo. Om ikke ak­ku­rat må­le­ne til en tanks, vil Grant de­fi­ni­tivt gjø­re seg be­mer­ket på skrive­bor­det.

In­gen tren­ger MB&F og L’epé­es nye bord­klok­ke men du ver­den hvor sjar­me­ren­de den er.

«GRANT»: MB&F og L’pé­es ro­bot­klok­ke er mer Toy Story enn WWII. LIGGENDE: I la­ves­te stil­ling er både ur­verk og ski­ve godt syn­lig.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.