I trygg for­va­ring

Finansavisen - Motor - - DESIGN OG TEKNIKK -

Iføl­ge Vol­vo skal det å kjø­re bil i frem­ti­den bli like spennende og trygt som å ta to­get.

Selv­kjø­ren­de bi­ler er i ferd med å bli vir­ke­lig­het, skal vi tro en sam­let bil­bran­sje. Vol­vo 360c er en full­sten­dig selv­kjø­ren­de el­bil, som kla­rer seg uten en men­nes­ke­lig sjå­før. En slik trans­port­løs­ning har fire po­ten­si­el­le funk­sjo­ner: et sted å sove, et mo­bilt kon­tor, en hyg­ge­lig stue og et sted å bli un­der­holdt.

Re­vo­lu­sjo­nen skjer ikke over nat­ten, og Vol­vo etter­ly­ser nå uni­ver­sel­le løs­nin­ger. Vol­vo vil gjø­re det enk­lest mu­lig for folk som li­ker å kjø­re bil selv, å kun­ne kom­mu­ni­se­re med og for­stå hva de selv­kjø­ren­de bi­le­ne kom­mer til å fore­ta seg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.