Ci­troën C4 Cac­tus

Ci­tro­en C4 Cac­tus er blitt oppgradert. Det er et kom­for­ta­belt valg for dem uten alt­for stren­ge krav.

Finansavisen - Motor - - INNHOLD - TEKST OG FOTO: HÅ­KON Sa­ebø

Ikke alle bi­ler be­hø­ver å va­ere eks­tremt sports­li­ge. De må ikke all­tid ha be­tong­har­de al­can­tar­a­kled­de bøtte­se­ter med brannsluk­kings­ap­pa­rat som gnis­ser mot leg­ge­ne. Ikke alle bi­ler tren­ger røde sik­ker­hets­bel­ter el­ler launch con­trol for å til­freds­stil­le sine ei­ere. Noen gan­ger er det helt greit at en bil er kom­for­ta­bel og snill.

Så fransk

De­ler du den opp­fat­nin­gen kan nye Ci­troën C4 Cac­tus va­ere noe for deg. Og lu­rer du på om det­te egent­lig er den sam­me bi­len som den kule, frans­ke sa­ken med «plast­bob­ler» på si­den, så er sva­ret ja. For­skjel­len er at C4 Cac­tus nå er en anel­se for­ny­et. Det må kun­ne be­skri­ves som en gans­ke vel­lyk­ket opp­gra­de­ring selv om det frem­de­les er en bil med et uvan­lig ut­se­en­de. En bil som folk kan fin­ne på å snu seg etter.

En av de førs­te egen­ska­pe­ne du og dine pas­sa­sje­rer vil leg­ge mer­ke til ved C4 Cac­tus, er at se­te­ne er spe­si­elt kom­for­tab­le. Slikt kan man­ge bil­pro­du­sen­ter fris­te med, ten­ker du, men det­te ni­vå­et er fak­tisk ikke så van­lig. C4 Cac­tus star­ter på 229.900 kro­ner.

At bil­se­ter i det mins­te er in­ter­es­san­te å se på, er dess­ver­re en sjel­den­het når det er snakk om ri­me­li­ge bi­ler. Det mest spen­nen­de en bil­kjø­per kan håpe på er kan­skje en ut­trekk­bar pute til å støt­te kne­ha­sen, men lite an­net kan for­ven­tes. Fa­sci­ne­ren­de sete­de­sign er for ofte fra­va­eren­de, men ar­tig nok har de­sig­ner­ne hos Ci­troën tenkt på ak­ku­rat det. I C4 Cac­tus står de fir­kan­te­de se­te­ne for en ve­sent­lig del av til­trek­nings­kraf­ten den­ne lil­le bi­len har. «Oi, kule se­ter», er det ikke uten­ke­lig at en pas­sa­sjer kan fin­ne på å si. Når hør­te du sist noen si det om en Kia el­ler Hyun­dai?

Drikk se­ne­re

De til­ta­len­de de­sign­gre­pe­ne fort­set­ter inn­ven­dig. Det er i de­tal­je­ne at C4 Cac­tus vil over­be­vi­se, uten at det noen gang blir på­tatt el­ler over­ras­ken­de vel­bygd for den saks skyld. Selve in­te­ri­ør­kva­li­te­ten im­po­ne­rer in­gen Au­di-kun­der, men det kan hel­ler ikke for­ven­tes til den­ne pri­sen. Multi­me­dia­skjer­men i midt­en er bruk­bar, men kun­ne va­ert ras­ke­re og enda enk­le­re. Å kob­le opp te­le­fo­nen går smerte­fritt, men å stil­le inn rik­tig Dab-ka­nal er ikke all­tid like lett. En lig­nen­de skjerm får sjå­fø­ren opp foran rat­tet, men noen tur­tel­ler lot seg mer­ke­lig nok ikke opp­dri­ve.

Motor

Un­der pan­se­ret fin­nes en 1,2-li­ters tre­sy­lind­ret ben­sin­mo­tor kob­let til en re­la­tivt vel­fun­ge­ren­de auto­mat­gir­kas­se. Ma­re­rit­tet med de gam­le auto­mat­kas­se­ne fra PSA er hel­dig­vis over. Da­gens gir­kas­ser er kan­skje ikke noe å va­ere di­rek­te stolt av, men de er ialle­fall ikke elen­di­ge. En hyg­ge­lig ny­het på den an­sikts­løf­te­de C4 Cac­tus er det såkalte Pro­gres­si­ve Hydr­au­lic Cus­hions-un­der­stell­sys­te­met sør­ger for økt kom­fort. Mens du sklir over hul­le­te as­falt og ny­ter bi­lens myk­het, mer­ker du at sty­rin­gen er for­holds­vis pre­sis. Ikke at bi­len er ut­pre­get en­ga­sje­ren­de å kjø­re, men sna­rer god nok til å ikke vek­ke mis­tan­ke. Du kjø­per ikke en C4 Cac­tus for­di du sik­ler på skar­pe kjøre­egen­ska­per. Uan­sett be­gren­ser hard­kjø­rin­gen seg selv, si­den du ram­ler ut av de myke se­te­ne len­ge før bi­lens tek­nis­ke grep er brukt opp. Klam­rer du deg til rat­tet går det fort nok.

Man­ge valg

Det mang­ler for øv­rig ikke på kon­kur­ren­ter i det­te seg­men­tet. Vik­tigst er kan­skje nye Ford Fo­cus, som har kjøre­egen­ska­per det er vans­ke­lig å slå. Sam­ti­dig kan Ford Ecosport, Mi­ni Coun­try­man Maz­da CX-3 og Su­ba­ru XV va­ere al­ter­na­ti­ver.

Li­ke­vel er det noe til­ta­len­de med den­ne frans­ke bi­len. Bak­se­tet er kan­skje ikke for de høy­es­te pas­sa­sje­re­ne, men C4 Cac­tus er på over­ras­ken­de man­ge må­ter en bil det er lett å like. Er du på jakt etter noe en­kelt, mykt og sti­lig skal ikke den­ne bi­len ig­no­re­res.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.