De­sign & Tek­nikk

Finansavisen - Motor - - INNHOLD -

Smart fei­ret 20-års­ju­bi­le­um på bil­ut­stil­lin­gen i Pa­ris, med et fest­lig kon­sept – Forease.

Ta­ket er skrel­let av, front­ru­ten er la­ve­re for å mak­si­me­re farts­fø­lel­sen og rat­tet min­ner om fly­ratt. Forease er ba­sert på EQ For­two Cabrio og min­ner sterkt om kon­sept­bi­le­ne Cross­bla­de fra 2001 og For­spe­ed fra 2011. Po­en­get er å vise at du ikke nød­ven­dig­vis be­hø­ver et tak for å nyte li­vet i byen. Det sies in­gen­ting om hvor­vidt Forease blir bygd, men det var jo hel­ler in­gen som trod­de Cross­bla­de skul­le bli en rea­li­tet. Smart byg­de hele 2.000 ek­semp­la­rer av Cross­bla­de og bruk­te pop­stjer­nen Rob­bie Wil­liams som merke­am­bas­sa­dør.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.