Un­der ham­me­ren

Finansavisen - Motor - - KORT & GODT -

Det tyn­nes ut blant de tra­di­sjo­nel­le bil­mu­se­ene i Sve­ri­ge, og i mor­gen går bil­sam­lin­gen i «Big Bengts Mu­se­um» på High Chap­ar­ral i Små­land un­der ham­me­ren. Blant de rundt 50 bi­le­ne er nok en 1931 Rolls-royce 25/30 den mest ver­di­ful­le med et es­ti­mat på 600.000 - 700.000 svens­ke kro­ner. I skri­ven­de stund er høy­es­te bud langt un­der den sum­men, så kan­skje kan det va­ere mu­lig­he­ter for et kupp, si­den auk­sjo­nen nep­pe har stor in­ter­na­sjo­nal opp­merk­som­het. Du fin­ner den på www.hav.se.

FOTO: HELSINGBORGS AUKTIONSVERK

MEST EKSKLUSIV: Den­ne Rolls-royce 25/30 er den mest eks­klu­si­ve på auk­sjo­nen søn­dag 21. ok­to­ber.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.