DS 3 vs. Mi­ni Cooper S

DS 3 Per­for­mance er gam­mel nok til å le­ve på lånt tid, mens Mi­ni nett­opp har slup­pet en an­sikts­løf­tet Cooper S. Bi­le­ne mø­tes til en sis­te du­ell.

Finansavisen - Motor - - INNHOLD - TEKST OG FOTO: HÅKON Saebø

Det er vans­ke­lig å ikke star­te med å si «Ci­troën DS3», når den frans­ke bi­len skal om­ta­les munt­lig. Å ba­re si «DS 3» lå­ter litt am­pu­tert. Som om det mang­ler noe.

Men det er slik det skal va­ere. Fransk­men­ne­ne vil i dag ha deg til å tro at Ci­troën og DS har gått hvert til sitt, og at det nå er på­fal­len­de for­skjel­ler mel­lom bi­le­ne. Pro­ble­met er ba­re at DS fort­sat­te å til­by bi­ler som tid­li­ge­re het Ci­troën, og da kan det hele bli gans­ke for­vir­ren­de. Bi­len i den­ne tes­ten er et godt ek­sem­pel, for frem til 2016 had­de den det vel­klin­gen­de nav­net Ci­troën DS3. Og da had­de bi­len al­le­re­de va­ert i pro­duk­sjon i seks år.

Byen kal­ler

Men alt det­te er len­ge si­den. Og av en el­ler an­nen nes­ten mer­ke­lig grunn la­ges bi­len fort­satt, snart ni år etter at den vel­kjen­te fa­son­gen for førs­te gang duk­ket opp på mar­ke­det. At bi­len sta­dig er i salg, er for­øv­rig også en gle­de, for det er mye moro å fin­ne i den lil­le bi­len.

Slik må det også va­ere når mot­stan­de­ren i den­ne tes­ten er en Mi­ni. Alle som noen gang har kas­tet seg bak rat­tet i tys­ker­nes tolk­ning av hva noe bri­tisk skal va­ere, vet at Mi­ni gir rett svar på de fles­te spørs­mål her i li­vet. In­te­ri­ør­kva­li­te­ten og sitte­stil­lin­gen er sehr gut. Kjøre­egen­ska­pe­ne enda bed­re. Ut­se­en­det er tøy­se­te søtt og av­va­ep­nen­de, men fest­lig nok sports­lig på sam­me tid. Mi­ni er en av få bi­ler som slip­per unna med å va­ere nes­ten i over­kant me­tro­sek­su­ell. Etter­spør­se­len etter Mi­ni er det mo­der­ne by­men­nes­kets re­ak­sjon på kon­ser­va­tis­me og prag­ma­tis­ke tan­ker – her­lig nok ut­ar­bei­det av BMW som en av de mest tra­di­sjo­nel­le pro­du­sen­te­ne i mar­ke­det.

Å plan­te slike øns­ker i en mas­se av grå bi­ler med kje­de­li­ge for­mer og fra­va­er av emo­sjo­ner, var et lurt grep av BMW. Alle i bran­sjen vil kjem­pe om sin plass, også PSA med ni­sje­mer­ket DS.

Gøy bak rat­tet

Det er na­tur­lig å anta at DS 3 skuf­fer på grunn av sin høye al­der, men når kjøre­egen­ska­pe­ne be­trak­tes, er det hel­dig­vis ikke til­fel­le. Den star­ter opp med en po­tent fi­rer­dur du ikke tar feil

av. Her er det et gans­ke li­be­ralt tu­net ek­sos­an­legg som la­ger lyd hele ti­den. Mo­to­ren er den vel­kjen­te PSA 1,6-li­te­ren – for­øv­rig den sam­me mo­to­ren som for­ri­ge ge­ne­ra­sjon Mi­ni Cooper S had­de – og den er fort­satt ut­mer­ket. Ef­fek­ten er satt til 208 heste­kref­ter og kraft­le­ve­ran­sen er umid­del­bar. Her har du 300 Nm til dis­po­si­sjon fra 3.000 om­drei­nin­ger. DS 3 su­ser av sted med over­be­vi­sen­de kraft, og i svin­ge­ne kan du kas­te bi­len inn med pre­si­sjon. Sty­rin­gen er skarp, vel­vek­tet og mor­som. Den ma­nu­el­le gir­kas­sen har et kort og godt kast. Mel­lom­gass ved ned­gi­ring øns­kes vel­kom­men.

Kjøre­egen­ska­pe­ne i DS 3 er det lite å ut­set­te på, men dess­ver­re er det en del and­re as­pek­ter som ikke når opp. Blant an­net fun­ge­rer infotain­ment­sys­te­met med App­le Car­play, men ba­re så vidt. Pro­gram­met er ikke til­pas­set stør­rel­sen på den ar­ka­is­ke skjer­men, så litt av «bil­det» kut­tes vekk. Blant an­net er «hjem»knap­pen del­vis av­skå­ret, noe som i bes­te fall ser lat­ter­lig ut. At noen hos en stor, se­riøs bil­pro­du­sent som PSA kun­ne klap­pe i hen­de­ne og mene at det­te er til­strek­ke­lig, er ille. Med spen­stig in­te­ri­ør­de­sign gjør bi­len sitt bes­te på å ikke vir­ke gam­mel, men det er vans­ke­lig å la seg over­be­vi­se om noe an­net enn at det­te ikke er fers­ke sa­ker.

Mes­ter­lig Mi­ni

Over i den tysk-bri­tis­ke bi­len er det få feil­slag. Infotain­ment­sys­te­met er nå re­de­sig­net for en enda ras­ke­re og mer pre­sis be­tje­ning. Tys­ke in­ge­ni­ø­rer med tun­ge dok­tor­gra­der, bus­ke­te øyen­bryn og stren­ge stem­mer har gans­ke sik­kert va­ert in­volvert i be­slut­nings­tag­nin­gen her. På tross av små mor­som­he­ter her og der, fø­les Mi­ni-en som et gjen­nom­ar­bei­det, tysk pro­dukt. Det lev­nes det li­ten tvil om. Infotain­ment­sys­te­met er lett å bru­ke og står som et av man­ge kjøps­ar­gu­men­ter for den nye Mi­ni Cooper S.

Det gjør utro­lig nok også den nye auto­mat­gir­kas­sen. Mi­ni­con­no­isseu­rer vil ar­gu­men­te­re hardt for at den ma­nu­el­le gir­kas­sen pas­ser best, men det må sies at den ny­ut­vik­le­de dob­belt­clutch­kas­sen står yp­per­lig til Cooper S’ mo­tor og ka­rak­ter. Du skal va­ere uvan­lig god for å i det hele tatt mer­ke at det­te er en dob­belt­clutch-

kas­se, når selve kom­for­ten vur­de­res. Den opp­fø­rer seg like be­kvemt som en kon­ven­sjo­nell auto­mat­kas­se med mo­ment­om­for­mer, men er for­fris­ken­de rask til å skif­te gir. At ly­den ved gir­skift også er gans­ke mor­som, er en bo­nus som vil fris­te man­ge av da­gens Mi­ni-ei­ere.

Mind­re kraft

Mens DS 3-en kan skil­te med 208 heste­kref­ter, lig­ger Mi­ni-en på 192 heste­kref­ter. Beg­ge har et drei­e­mo­ment på 300 Nm, men DS 3-en er ras­ke­re til 100 kilo­me­ter i ti­men. Iføl­ge pa­pi­re­ne skal den kla­re øvel­sen på hur­ti­ge 6,5 se­kun­der, mens Mi­ni-en hav­ner på 6,8 se­kun­der med auto­mat­gir.

Tal­le­ne an­ty­der en for­skjell mel­lom bi­le­ne, men i prak­sis opp­le­ves den­ne som uve­sent­lig. Beg­ge dis­se bi­le­ne er ras­ke, kraf­ti­ge – og på grunn av det – kost­ba­re. Fransk­man­nen har en høy­ere start­pris, men det mes­te av ut­styr er in­klu­dert i den­ne pri­sen. Hos Mi­ni er det om­vendt, med en na­er over­kom­me­lig start­pris hvor det må las­tes på fra en om­fat­ten­de ut­styrs­lis­te for å få en ak­sep­ta­bel bil.

I den­ne tes­ten er det li­ke­vel nett­opp det vi vil­le gjort. At DS 3 er så­pass god, så man­ge år etter at den så da­gens lys, er im­po­ne­ren­de i seg selv. Sam­ti­dig er det li­ten tvil om at Mi­ni Cooper S fa­celift kjø­rer fra når kom­fort og bru­ker­venn­lig­het skal må­les.

OPP­DA­TERT: Mi­ni Cou­pe og Cabrio­let fikk ny­lig et lite an­sikts­løft, hvor bi­len ble mo­der­ni­sert. Mer­ke­lig nok la­ger Led-ly­se­ne på den nye bi­len et skuf­fen­de lys­bil­de når fjern­ly­se­ne er tent.

FOR KJENNERE: En del av Mi­ni-ens fa­celift er «Union Jack»-møns­te­ret i bak­lyk­te­ne. Det­te er den enk­les­te må­ten å kjen­ne igjen en fa­celift på.

GODT GREP: Mi­ni Cooper S har mye grep i svin­ge­ne. Un­der­sty­rin­gen kom­mer for­ut­sig­bart og uten dra­ma­tikk.

KJAPP NOK: Mi­ni Cooper S har 192 heste­kref­ter og 300 Nm ved så­kalt over­boost. Kraf­ten er nok til å ta deg fra 0 til 100 kilo­me­ter i ti­men på 6,8 se­kun­der.

GAM­MEL MORO: DS 3 kom på mar­ke­det i 2010, men da un­der nav­net Ci­troën DS3. Si­den den gang har den fått opp­gra­de­rin­ger, og ser frem­de­les til­ta­len­de ut.

FRISK: DS 3 slår i bor­det med so­li­de 208 heste­kref­ter. 0 til 100 kilo­me­ter i ti­men går unna på her­li­ge 6,5 se­kun­der, og det er li­ten tvil om at bi­len fø­les kraf­tig.

MYE Å LIKE: DS 3 lig­ger som limt i svin­ge­ne og har en mor­som ma­nu­ell gir­kas­se. Mi­ni-en im­po­ne­rer med sin nye dob­belt­clutch­kas­se på syv trinn.

TRI­VE­LIG: In­te­ri­ø­ret i nye Mi­ni Cooper S er av høy kva­li­tet, og rett­fer­dig­gjør den høye pri­sen du må be­ta­le. I ut­gangs­punk­tet er ikke pri­sen så stiv, men når en stor, dyr og nød­ven­dig ut­styrs­pak­ke leg­ges på, blir det kostbart.

SNART PEN­SJONS­AL­DER: DS 3 er mor­som å kjø­re, men in­te­ri­ø­ret fø­les gam­melt nå. Se­te­ne er mer kom­for­tab­le enn ut­se­en­det an­ty­der.

DEN DU VIL HA: Mi­nis infotain­ment be­la­ger seg på lo­gik­ken til BMWS idri­ve. Sys­te­met har ald­ri va­ert bed­re enn det­te, og er en for­nøy­el­se å bru­ke.

FINN SVIN­GE­NE: I Mi­ni-en får du lyst til å kjø­re der vei­ene ikke er ret­te og kje­de­li­ge. Sty­rin­gen er me­get sports­lig.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.