Mo­tor­fol­kets høst­ut­stil­ling

Nes­te helg er det igjen tid for Oslo Mo­tor Show, og igjen fyl­les messe­hal­le­ne på Lille­strøm med en­tu­si­ast­bi­ler av alle slag - ikke minst ny­ere su­per­bi­ler.

Finansavisen - Motor - - INNHOLD - IVAR ENGERUD

Oslo Mo­tor Show har i lø­pet av åre­ne fra de­bu­ten i 2010 sta­dig ut­vik­let seg po­si­tivt, både pub­li­kumsog ob­jekts­mes­sig. Ar­ran­gø­re­ne for­ven­ter vel 40.000 til­skue­re i lø­pet av de tre da­ge­ne ut­stil­lin­gen va­rer.

– Når vi in­vi­te­rer til mo­tor­fest på Lille­strøm, for­lan­ger pub­li­kum at vi var­ter opp med det yp­pers­te in­nen bil- og mo­tor­kul­tur, med fle­re av ut­stil­lings­ob­jek­te­ne som blir hen­tet til Nor­ge for an­led­nin­gen. Bi­ler som ald­ri har va­ert vist i Nor­ge tid­li­ge­re.

Su­per­sports­bil­sam­ling

El­ler hva sies om su­per­bil­sam­lin­gen med Ford GT, As­ton Mar­tin Van­quish Za­ga­to Spe­eds­ter, Mcla­ren Sen­na, Mer­ce­des CLKGTR og SLR Mm­cla­ren.

Det blir også ny­he­ter på både MC- og bil­si­den med pre­mie­rer på In­di­an FTR 1200 og ikke minst vil det bli mu­lig­het for alle som ikke har be­stilt nye Au­di e-tron å ta den i na­er­me­re øye­syn for førs­te gang i Nor­ge.

Am­cars og en­tu­si­ast­bi­ler

Am­car-hal­len kom­mer også i år til å va­ere vel­fylt, og med alle mu­li­ge en­tu­si­ast­klub­ber av både nye og gam­le bi­ler på plass er det noe for en­hver smak. Man­ge vil sik­kert ha gle­de av å se den nors­ke mes­ter­drifte­ren Fred­ric Aas­bø i ak­sjon.

FOTO: FORD

ET PAR I NOR­GE: Su­per­bi­len Ford GT er langt fra noe van­lig syn på nors­ke vei­er med ba­re et par stykker i lan­det. Ett av dem kan du se på Lille­strøm nes­te helg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.