Por­sche Cayen­ne Tur­bo vs. Mer­ce­des-amg G 63

Finansavisen - Motor - - INNHOLD - ANDREAS SCHEEL

Por­sche Cayen­ne Tur­bo og Mer­ce­des-amg G 63 er beg­ge vold­som­me og bru­ta­le, men de har sin sjarm og myke si­der også.

Imot­set­ning til Dis­ney-his­to­ri­en om Skjønn­he­ten og Udy­ret, er det ikke én vak­ker og én stygg i even­ty­ret om Por­sche Cayen­ne Tur­bo og Mer­ce­des-amg G 63.

Noen på­pe­ker rik­tig­nok at Gelän­dew­a­gen er teg­net ute­luk­ken­de med en 90 gra­ders vin­kel­lin­jal, har aero­dy­na­mikk som en vaske­ma­skin og at dør­hengs­le­ne stik­ker ut, slik de ofte gjor­de på 1920-tal­let. And­re hev­der at Cayen­ne er en vold­tekt av Por­sches in­tegri­tet, at den kun pas­ser på strek­nin­gen Ul­lern-kvit­fjell og at de­sig­net min­ner om en pad­de.

Etter 16 år og tre ge­ne­ra­sjo­ner er imid­ler­tid Cayen­ne blitt be­ty­de­lig mer har­mo­nisk, både når det gjel­der fa­song, lin­jer og de­tal­jer. Gelän­dew­a­gen bruk­te 39 år på å lan­se­re sin tred­je ge­ne­ra­sjon, og selv om den fort­satt er tro mot kon­sep­tet, er det kun dør­lå­se­ne som er like som før. Det be­tyr at du må bru­ke like mye makt på å luk­ke dø­re­ne, med en me­tal­lisk lyd de tro­lig ler av hos Rolls-royce.

Ut­blås­ning

Med gi­gan­tis­ke tur­bo­mate­de V8-mo­to­rer un­der panseret vil de beg­ge raskt kun­ne stil­ne kri­tik­ken, el­ler i G 63s til­fel­le over­døve den. Un­der stig­trin­ne­ne på hver side stik­ker det nem­lig ut to gi­gan­tis­ke og blan­ke rør som blå­ser ut så mye ek­sos og så man­ge de­si­bel at om­gi­vel­se­ne sø­ker dek­ning. Det vi­su­el­le sup­ple­rer i til­legg tryk­ket og ly­den på en måte du må på drags­ter­ba­nen for å opp­le­ve.

Cayen­ne Tur­bo har sine to dob­le, mer fir­kan­te­te ek­sos­rør tra­di­sjo­nelt plas­sert på hver sin side av dif­fu­so­ren bak. Lyd­bil­det er sport­lig og frekt, men i en an­nen di­vi­sjon enn AMGS.

Sports­lig er li­ke­vel stikk­or­det for Cayen­ne, som im­po­ne­rer på en sur­rea­lis­tisk måte når du pres­ser den hardt. Med kjøre­sys­te­met i Sport Plus sen­kes un­der­stel­let og blir sti­ve­re, sty­rin­gen stram­mes, gass­re­spon­sen

Blå­ser ut så mye ek­sos og så man­ge de­si­bel at om­gi­vel­se­ne sø­ker dek­ning

skjer­pes, gir­kas­sen his­ses opp og sta­bi­li­tets­kon­trol­len (ESP) li­be­ra­li­se­res. Du kan dess­uten skru ESP helt av hvis du er redd for å mis­te ef­fekt, men sam­ti­dig ikke redd for å mis­te vei­gre­pet.

At Por­sche har satt bench­mark når Ma­se­ra­ti og Lam­borg­hi­ni la­ger sine SUV-ER er det li­ten tvil om, men de har klart å put­te 70 års sports­bi­l­er­fa­ring inn i en SUV på en måte få kan matche.

Il­lu­sjon

Ved ak­tiv kjø­ring for­me­lig krym­per Cayen­ne Tur­bo rundt deg og min­ner mer om en sports­bil enn en SUV. Det skyl­des en rek­ke ak­ti­ve kjøre­sys­te­mer som sty­rer un­der­stell, dif­fe­ren­sia­ler og sty­ring, in­klu­dert bak­hjuls­sty­ring. Sving­egen­ska­pe­ne over­går det mes­te på fire hjul til tross for den re­la­tivt høye sitte­po­si­sjo­nen, mens Gre­te Ro­e­de og Fe­don Lind­berg bare kan drøm­me om hvor­dan Por­sche skju­ler den re­el­le vek­ten.

Brem­se­ne har hel­ler in­gen pro­ble­mer med å tak­le ki­lo­ene, og bru­ker du ratt og pe­da­ler rik­tig, er det nors­ke lande­veis­net­tet en åpen­ba­ring for de kjøre­gla­de, til tross for elg og la­ser. Vi vet at bi­len tak­ler bane­kjø­ring ek­semp­la­risk også, og da vil ke­ra­mis­ke brem­ser tro­lig va­ere en god in­ves­te­ring.

Brem­se­ne sli­ter litt mer med å stag­ge den be­ty­de­lig høy­ere vek­ten i G 63, både når det gjel­der bremse­leng­de og sta­bi­li­tet. Det mer­kes dess­uten eks­tra godt på grunn av den eks­tremt høye sitte­stil­lin­gen i den nes­ten to me­ter høye bi­len.

Bru­tal

Oppe i høy­den mer­kes dess­uten den vold­som­me ak­se­le­ra­sjo­nen eks­tra godt, også på­vir­ket av et lyd­bil­de ei­er­ne av Te­s­la P100D ikke har be­grep om. Den ni­trinns AMG Spe­eds­hift TCT sports­gir­kas­sen sjal­ter raskt og ef­fek­tivt, så det tar ikke man­ge se­kun­de­ne før far­ten na­er­mer seg ulov­li­ge og far­li­ge has­tig­he­ter.

Det for­ut­set­ter rik­tig­nok at de 22 tom­mer sto­re fel­ge­ne står rett,

De har klart å put­te 70 års sports­bi­l­er­fa­ring inn i en SUV på en måte in­gen kan matche

for ved det mins­te ratt­ut­sla­get sli­ter kref­te­ne med å pas­se­re Esp-sys­te­met, selv om du har satt det i Sport el­ler Off. Brem­se­ne nap­per uan­sett til og mo­tor­sty­rin­gen stop­per for­bren­nin­gen på en måte som gjør at du fø­ler deg snytt etter å ha be­talt for 585 heste­kref­ter.

Når du har fått bi­len i fart og hol­der den oppe i svin­ge­ne, kan du kjø­re med lett skrens uten at kref­te­ne for­svin­ner, men det går ikke spe­si­elt fort før de gjør det li­ke­vel. Etter å ha byt­tet over til Cayen­ne ten­ker du at du kun­ne kjørt fra Gelän­dew­a­gen med en hånd mens du drik­ker kaf­fe, sjek­ker na­vi­ga­sjo­nen og små­pra­ter med pas­sa­sje­re­ne.

Ikon

Så er det da hel­ler ikke der­for du kjø­per en G 63. Du kjø­per et ikon, som nå er for­ny­et, nes­ten ned til sis­te dør­heng­sel. Har du et for­hold til jappe­ti­dens børs­trak­tor er det en bo­nus, men du er ikke redd for å bli sett.

Det jus­ter­ba­re AMG Ri­de Con­trol-un­der­stel­let har stiv bak­ak­sel, noe som re­du­se­rer både kom­for­ten og bru­ker­venn­lig­he­ten, mens ak­ti­ve multi­kon­tur­se­ter og AMGratt øker det. Du har de klas­sis­ke tre knap­pe­ne i midt­kon­sol­len for å låse alle dif­fe­ren­sia­le­ne, slik at belte­vogn er unød­ven­dig når elg­skrot­ten skal hen­tes i skau­en.

Inns­tegs­høy­den er så stor og stig­trin­net så bredt at du bør kla­re mer­ket i Bir­ken for å klat­re ube­sva­e­ret inn i bi­len, og du bør ha fir­ma­kort når ben­sin­pri­sen na­er­mer seg 20 kro­ner li­te­ren og tan­ken tar 100 li­ter. Det opp­git­te ben­sin­for­bru­ket på 1,31 li­ter pr. mil er dess­uten en for­na­er­mel­se, mens selv det teo­re­tis­ke Co2-ut­slip­pet på 299 gram pr. kilo­me­ter pro­vo­se­rer Bel­lo­na.

Snill

Cayen­ne Tur­bo er da snil­le­re både i teori­en og i vir­ke­lig­he­ten, selv om det er fris­ten­de å kjø­re med et høy­ere for­bruk enn det la­bo­ra­to­rie­ne i EU må­ler. Da ny­ter du sam­ti­dig godt av de adap­ti­ve 18-veis elek­trisk jus­ter­ba­re sports­se­te­ne med ven­ti­la­sjon som over­går det mes­te. De er sam­ti­dig me­get kom­for­tab­le for de ro­li­ge lang­tu­re­ne, når du fyl­ler opp bi­len med he­le fa­mi­li­en og mas­se ba­ga­sje.

Gelän­dew­a­gen har enda bed­re plass når det er øns­ke­lig, mens eks­tra­ut­styrs­lis­ten på 250.000 kro­ner gjør opp­le­vel­sen bed­re for fle­re. 100.000 kro­ner mer be­tyr at Cayen­ne har enda mer eks­tra­ut­styr, hvor Night View og LED Ma­trix­lys er høyde­punk­te­ne, i til­legg til alt det du for­ven­ter. 600 kro­ner for si­ga­retten­ner og aske­be­ger er unød­ven­dig for de fles­te, mens beg­ge bi­le­ne har Bur­mes­ter ste­reo­an­legg og pa­no­ra­ma sol­tak.

Ma­te­rial­kva­li­tet, ut­for­ming og bru­ker­venn­lig­het er på øvers­te nivå i beg­ge bi­le­ne, hvor smak og be­hag av­gjør hva du li­ker best. Der­som for­nuft og fø­lel­ser av­gjør, er val­get mye enk­le­re.

Ved det mins­te ratt­ut­sla­get sli­ter kref­te­ne med å pas­se­re Esp­sys­te­met Det er fris­ten­de å kjø­re med et høy­ere for­bruk enn det la­bo­ra­to­rie­ne i EU må­ler

KLASSISK: Selv om Cayen­ne Tru­bo er en stor SUV, kler den Por­sches sen­tralt plas­ser­te ana­lo­ge tur­tel­ler.

TRIPPELLÅS: Med me­ka­nis­ke lå­ser på alle de tre dif­fe­ren­sia­le­ne er det kun fy­sis­ke lo­ver som stop­per G 63.

ORKESTERPLASS: Selv om fa­son­gen er be­vart, er fø­rer­mil­jø­et og in­te­ri­ø­ret i Gelän­dew­a­gen he­vet til da­gens øvers­te nivå.

SE OG HØR: Når Mer­ce­des-amg G 63 kjø­res både ser og hø­rer du den godt. VOLDSOM: Lo­go­er vit­ner om hva som sit­ter un­der panseret, mens de ut­byg­de skjer­me­ne vit­ner om sto­re fel­ger og bre­de dekk.

NYTT OG GAM­MELT: Selv run­de Led-kjøre­lys og mo­der­ne de­tal­jer trum­fes av fa­son­gen, blink­ly­se­ne og skjer­me­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.