BMW X2 xdri­ve 20d Aut. vs. Pe­uge­ot 3008 1,2 Pure­tech Aut.

Finansavisen - Motor - - INNHOLD - GARD SETSAAS

Hvor mye er det verdt å leg­ge i en li­ten cross­o­ver? Vi tes­ter to al­ter­na­ti­ver i hver sin pris­klas­se: Pe­uge­ot 3008 og BMW X2.

Halv­små og høy­reis­te bi­ler er blitt den nye se­da­nen – ikke bare i Nor­ge, men også i res­ten av Euro­pa. De fles­te av dem ser tem­me­lig or­di­na­ere ut, og er ikke eg­net til å vek­ke mer be­geist­ring enn et kneipp­brød og en li­ter lett­melk. Når ble sist noen opp­glødd ved tan­ken på en Nis­san Qashqai? An­ta­ge­lig ald­ri.

I Fi­nans­avi­sens Mo­tors lo­ka­le tenke­tank har det imid­ler­tid opp­stått en viss idé om at to sli­ke cross­ove­re skil­ler seg po­si­tivt ut på ut­se­ende­ska­la­en. Med det som ut­gangs­punkt, er vi de førs­te til å inn­røm­me at den­ne du­el­len blir urett­fer­dig. I venst­re hjør­ne: En BMW X2 til 694.000 kro­ner, i høy­re en Pe­uge­ot 3008 til 397.700 kro­ner (beg­ge in­klu­dert eks­tra­ut­styr).

Pris­for­skjel­len er du­ra­be­lig. Ima­get er for­skjel­lig. Det er to for­skjel­li­ge opp­havs­land. Bare én av bi­le­ne har fire­hjuls­trekk. Men de ser beg­ge bra ut og er om­trent like sto­re. Så hva får man for pen­ge­ne? Vi be­gyn­ner med BMW-EN. Fort til fjells X2 er en dy­re­re, sports­li­ge­re, mer ele­gant – og mind­re – ver­sjon av X1, slik X4 er i for­hold til X3 og X6 er i for­hold til X5. Her er det lett å rote med be­gre­pe­ne, men X2 har ab­so­lutt noe for seg. Den opp­le­ves vel­dig som en BMW, alt­så som en bil som lyst­rer fø­re­ren på en kon­tant måte, sam­ti­dig som kom­for­ten er så god at du kan kjø­re i time­vis uten å bli sli­ten.

Det gjel­der også på ut­ford­ren­de vei­er. Vi tok med bi­len til Har­dan­ger­vid­da og om­egn, og det er på sma­le fjell­vei­er med dit­to smalt ved­li­ke­holds­bud­sjett, mas­si­ve tele­hiv og krap­pe svin­ger at den­ne bi­lens po­ten­si­al kan ny­tes fullt ut. Den kren­ger lite, og kjø­rer trygt og uan­strengt

X2 er en dy­re­re, sports­li­ge­re, mer ele­gant – og mind­re – ver­sjon av X1

gjen­nom det som el­lers kan for­to­ne seg som en hin­der­løy­pe.

Zf-gir­kas­sen fun­ge­rer som van­lig per­fekt, uten å jage tur­tall unød­ven­dig når den er i sports­mo­dus, slik en­kel­te and­re auto­mat- og dob­belt­clutch­kas­ser har en tendens til.

Og igjen må det nev­nes: En die­sel­mo­tor som den­ne, med 190 heste­kref­ter, er op­ti­malt for en slik bil på en slik tur. Den gir et so­lid skyv, og selv med tem­me­lig of­fen­siv kjø­ring i ku­pert ter­reng, hav­net for­bru­ket godt un­der 0,6 li­ter per mil.

Tre ener­gis­ke sy­lind­re

Pe­uge­ot-en fikk seg også en tur ut av byen, stap­pet bredd­full med pas­sa­sje­rer og ba­ga­sje opp de brat­te bak­ke­ne til Kvit­fjell. For fem voks­ne blir det trangt, om enn ikke like trangt som i X2.

Med så tung last had­de vi imid­ler­tid ven­tet at den knøtt­lil­le tur­bomo­to­ren på bare 1,2 li­ter skul­le ha pro­ble­mer. Der ble vi over­ras­ket. Den er rik­tig­nok slapp i nor­mal­mo­dus, men våk­ner til li­ve i sports­mo­dus og hol­der ko­ken, selv om drei­e­mo­men­tet na­tur­lig­vis er av en helt an­nen type enn i X2.

130 heste­kref­ter job­ber un­der panseret, og sam­men med den vel­fun­ge­ren­de auto­mat­kas­sen gjør de en god jobb når de først har be­gynt å løpe. Men før tur­bo­en slår inn ut av lys­krys­set, vir­ker den tre­sy­lind­re­de ben­sin­mo­to­ren litt ane­misk. Det vir­ke­li­ge ben­sin­for­bru­ket er dess­uten langt unna det teo­re­tis­ke. Vi mål­te rundt 0,7 li­ter per mil på hur­tig mo­tor­vei­kjø­ring, mest på grunn av at tur­tal­let blir høyt.

Bak det lil­le rat­tet i 3008 er det for­øv­rig be­ha­ge­lig å va­ere på lang­tur, og lyd­bil­det fra den hard­tar­bei­den­de mo­to­ren er ikke sje­ne­ren­de.

Først når man be­gyn­ner å pres­se bi­len litt på ujevnt

En die­sel­mo­tor som den­ne, med 190 heste­kref­ter, er op­ti­malt for en slik bil på en slik tur

un­der­lag, mer­ker man at det­te er mer pri­mi­ti­ve sa­ker enn BMW-EN. 3008 kren­ger mer, og tak­ler ikke ujevn­he­ter på sam­me måte. Sa­er­lig i bak­se­tet mer­kes slag og dum­per på den bru­ta­le må­ten.

Im­po­ne­rer inn­ven­dig

På inn­si­den hers­ker to vidt for­skjel­li­ge sko­ler. Hvis man har kjørt BMW si­den 1998, er det sva­ert lite å bli over­ras­ket over i X2. Alt er lo­gisk, er­go­no­misk, so­lid og vel­fun­ge­ren­de. Her sit­ter du dess­uten la­ve­re enn i den frans­ke du­el­lan­ten.

I 3008 er in­te­ri­ø­ret helt for­skjel­lig. Det er skulp­tu­relt og di­gi­talt, med skar­pe lin­jer og ori­gi­na­le ma­te­ria­ler. I det he­le tatt er det et im­po­ne­ren­de og ut­søkt in­te­ri­ør med tan­ke på at det­te er en ri­me­lig bil.

Frans­ke løs­nin­ger har et ryk­te på seg for å va­ere kno­te­te og ir­ri­te­ren­de, men her er det mes­te gjen­nom­tenkt – selv om pro­ses­so­ren i infotain­ment­sys­te­met bur­de va­ert ras­ke­re. Det pro­ble­met fin­nes ikke i X2.

To hy­bri­der på vei

296.300 kro­ner – even­tu­elt en hel Nis­san Le­af – skil­ler i pris mel­lom våre to test­bi­ler. Med fire­hjuls­trekk, stør­re motor og mer so­fis­ti­kert tek­no­lo­gi, er BMW X2 den klart bes­te bi­len. Men er den verdt pris­for­skjel­len? Etter en ukes kjø­ring frem­står BMW-EN som litt over­pri­set, mens Pe­uge­oten er det om­vend­te. For un­der 400.000 kro­ner er den et me­get godt kjøp.

X2 fås også med bare for­hjuls­trekk. Da he­ter det sdri­ve, men det har bare 4 pro­sent av nors­ke kjø­pe­re valgt hit­til i år. Sam­ti­dig er det mu­lig å be­stil­le Pe­uge­ot 3008 med 180 heste­kref­ter i både die­sel- og ben­sin­ver­sjon. Da star­ter pri­se­ne på 413.000 kro­ner.

Vir­ke­lig in­ter­es­sant sett med nors­ke øyne blir det i 2019: Da kom­mer to lad­ba­re hy­brid­ver­sjo­ner av 3008. De skal ha en elek­trisk rekke­vid­de på 60 kilo­me­ter, og den ene får fire­hjuls­trekk. 3008 GT Hy­brid4, som den skal he­te, vil ha he­le 300 heste­kref­ter. Pri­se­ne er ennå ikke kla­re, men Finansavisen Motor kom­mer selv­sagt til­ba­ke med tes­ter.

I 3008 er in­te­ri­ø­ret helt for­skjel­lig. Det er skulp­tu­relt og di­gi­talt, med skar­pe lin­jer og ori­gi­na­le ma­te­ria­ler

FREKK STUSS: X2 er ment som et sports­li­ge­re al­ter­na­tiv til X1, og lyk­kes godt med det.

FOTO: HÅKON Saebø

FØRERORIENTERT: Mer tra­di­sjo­nelt in­te­ri­ør i BMW-EN, men hvor­for end­re en vin­ner­for­mel? SELVSIKKERT: Fransk­men­ne­ne har slup­pet seg løs i 3008, både med de­sign og ma­te­rial­bruk. FUTURISME: Pe­uge­ot-ku­pe­en byr på et lite ratt og uvan­lig in­stru­ment­plas­se­ring. TYSK STANDARD: Hos BMW er det ens­be­ty­den­de med vel­kjen­te spa­ker og bry­te­re som fun­ge­rer upå­kla­ge­lig.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.