Ford Ecosport 1,5 TDCI AWD

Finansavisen - Motor - - INNHOLD - ANDREAS SCHEEL

Die­sel og ma­nu­ell gir­kas­se gjør Ford Ecosport til bi­len den for­tje­ner å va­ere. Fire­hjuls­trekk er en bo­nus.

Kjø­rer du rundt i en Ford Ecosport med li­ten ben­sin­mo­tor og auto­mat­gir er du kan­skje ikke like skuf­fet som vi ble med de spe­si­fi­ka­sjo­ne­ne. Til tross for en li­ten og svak tre­sy­lind­ret tur­bomo­tor, er det li­ke­vel nok til å få mo­ment­om­for­me­ren til å opp­fø­re seg nes­ten som en trinn­løs Cvt-kas­se un­der be­last­ning. Det brå­ker mer enn det går.

Prø­ver du i ste­det bi­len med en litt stør­re die­sel­mo­tor, ma­nu­ell gir­kas­se og opp­gra­de­rer til fire­hjuls­trekk, ang­rer du tro­lig på at du spar­te de 2.100 kro­ne­ne for ben­sin­bi­len.

Mye for mind­re

Med en 1,5 li­ters die­sel­mo­tor med like man­ge heste­kref­ter, spa­rer du nem­lig så mye i Co2-av­gift at bi­len er ube­ty­de­lig dy­re­re i Ti­ta­ni­um-ver­sjon. I St-line er den til og med 2.400 kro­ner bil­li­ge­re enn den for­hjuls­drev­ne ben­sin­bi­len.

I til­legg til et be­ty­de­lig høy­ere drei­e­mo­ment og fire­hjuls­trekk, har bi­len uav­hen­gig hjul­opp­heng bak som sør­ger for bed­re kom­fort og bed­re sving­egen­ska­per. Det ma­nu­el­le gi­ret kre­ver rik­tig­nok en del clutch­ing og sjal­ting for å tak­le norsk to­po­gra­fi, men de seks trin- ne­ne er enk­le å be­tje­ne og er godt til­pas­set mo­to­ren og bi­len.

Noe råskinn er den li­ke­vel ikke da den bru­ker over ti se­kun­der fra 0-100. Dreimo­men­tet på 170 Nm gjør det mu­lig å kve­le mo­to­ren i førs­te gir, og opp lan­ge bak­ker må du van­lig­vis gire ned. Fin­ner du rik­tig tur­tall og ko­or­di­ne­rer bru­ken av gir, gass- og clutch­pe­dal kan du li­ke­vel få en fin kjøre­opp­le­vel­se, selv om du sit­ter høyt i en li­ten bil.

Kort i hek­ken

Som tid­li­ge­re er bi­len litt stutt i de­sig­net bak dø­re­ne, men tøff foran dem og ikke minst for­fra. Bak rat­tet vil du tro­lig fin­ne deg godt til ret­te i be­ha­ge­li­ge se­ter med gode jus­te­rings­mu­lig­he­ter og greit med ut­styr, in­klu­dert Bang & Oluf­sen ste­reo­an­legg, rygge­ka­me­ra og mør­ke ru­ter, samt opp­var­met front­rute og ratt. Du kan hol­de i kan­ten på be­rø­ring­skjer­men for å unn­gå feil­tas­ting, og en rek­ke funk­sjo­ner kan be­tje­nes fra rat­tet.

For­ri­ge gang tes­tet vi for­hjuls­trek­ke­ren mot Kia Sto­nic og det ble uav­gjort. Nå kun­ne den ha tatt opp kam­pen mot Nis­san Qashqai og Maz­da CX-3 og gjort det bed­re. Velg der­for rik­tig, selv om die­sel er i ferd med å bli et banne­ord.

RYDDIG: Fø­rer­mil­jø­et er over­sik­te­lig og ele­gant, med lite plast og en del ut­styr.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.