ATS gjen­opp­står

ATS var et bil­mer­ke for kjen­ne­re for over 50 år si­den. Nå tas det i bruk igjen på en su­per­sports­bil. De­res Launch Edition skal byg­ges i 12 ek­semp­la­rer.

Finansavisen - Motor - - INNHOLD - IVAR ENGERUD

His­to­ri­en om ATS er his­to­ri­en om bil­mer­ket som ble til som en ren pro­test mot En­zo Fer­ra­ri, fi­nan­siert av Fer­ra­ri-kun­den grev Vol­pi i Ve­ne­zia og skapt av Fer­ra­ri-an­sat­te som kol­lek­tivt sa opp i 1961.

Med in­ge­ni­ø­re­ne Car­lo Chi­ti og Giot­to Bizzar­ri­ni i spis­sen skap­te de ver­dens førs­te midt­mo­tor­bil, ATS 2500 GTS og så­gar en For­mel 1-bil før even­ty­ret slut­tet.

Nos­tal­gis­ke vib­ber

ATS – Auto­mo­bi­li Tu­ris­mo e Sport – spil­ler selv­sagt på nos­tal­gis­ke stren­ger navne­mes­sig når de nå lan­se­rer sin ATS GT, men det er hel­dig­vis ikke mye re­trode­sign i de­res nye 2500 GT.

Tek­nik­ken er også mo­der­ne med en twin­tur­bo V8 på 730 til 830 heste­kref­ter, av­hen­gig av hva kun­de­ne øns­ker. Uan­sett er kraft­ver­ket kob­let til en 7-trinns dob­belt­clutch­kas­se og kledd i mye kar­bon.

Eks­klu­siv

– I førs­te om­gang skal pro­duk­sjo­nen av mo­del­len be­gren­ses til 12 ek­semp­la­rer, sier Ats-ei­er Da­nie­le Mar­ti­an.

Bi­len er de­sig­net av Ema­nu­e­le Bom­boi, og de vil bli hånd­bygd på fab­rik­ken i Ita­lia. Pri­se­ne star­ter på 850.000 dol­lar, og fore­lø­pig er det visst tre styk­ker som har sig­nert og be­talt, så det er nok en plass el­ler to igjen hvis du fø­ler for det.

EKSOTISK: Den ita­li­ens­ke sports­bi­len ATS lå­ner nav­net fra en le­gen­da­risk, men me­get kort­va­rig sports­bil på 1960-tal­let.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.