Tøf­fe tak

Finansavisen - Motor - - KORT & GODT -

Ja­gu­ar Land Ro­ver sten­ger Soli­hull-fab­rik­ken to uker i slut­ten av ok­to­ber. Ned­steng­nin­gen kom­mer som et re­sul­tat av en kraf­tig opp­brem­sing av sal­get, ikke minst i Ki­na. Mins­ket etter­spør­sel på die­sel­bi­ler i Euro­pa bi­drar også til en ned­gang på 12,3 pro­sent i sep­tem­ber. Usik­ker­het rundt kon­se­kven­se­ne av Brexit bi­drar også til at man nå sten­ger ned pro­duk­sjo­nen. De 9.000 an­sat­te vil få be­talt som nor­malt, men de har ikke noe å gjø­re de to uke­ne.

FOTO: IVAR ENGERUD

MOTBAKKE: Ja­gu­ar Land Ro­ver har va­ert ute i ulendt ter­reng tid­li­ge­re og tren­ger hjelp av sto­re mar­ke­der for å kom­me over knei­ka.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.