Mor­gan-spe­sia­ler x 4

Finansavisen - Motor - - TEST -

Mor­gan la­der opp til å mar­ke­re at mer­ket har ek­sis­tert i 110 år nes­te år med en se­rie spe­sial­ut­ga­ver av da­gens mo­del­ler. Det blir alt­så en «110 Anni­ver­sa­ry»-ut­ga­ve av klas­si­ker­ne 4/4, Plus 4, Roads­ter og 3 Whe­e­ler. Nakke­støt­ter med ju­bi­le­ums­mo­ti­vet inn­bro­dert, egne pla­ket­ter, nye sports­se­ter og mye opp­jus­tert til­leggs­ut­styr vil bli til­gjen­ge­lig som standard, uten til­legg i pri­sen. Plus 4 stik­ker av med sei­e­ren i så måte, med eks­tra­ut­styr til en ver­di av 8.700 pund, vel 94.000 kro­ner. Det­te blir det størs­te ju­bi­le­et etter 100-års­fei­rin­gen i 2009.

FOTO: MOR­GAN MOTOR COMPANY

BRITISK NOSTALGI: Mor­gan fort­set­ter å hol­de på tra­di­sjo­ne­ne. Det fa­mi­lie­eide sel­ska­pet la­ger sta­dig hånd­byg­de bi­ler med nos­tal­gisk preg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.