Fra Vol­vo til Pole­s­tar

Finansavisen - Motor - - TEST -

Sy­nes du det er noe kjent med Pole­s­tar 1 er det selv­sagt rik­tig. Pro­duk­sjons­ver­sjo­nen av det nye mer­kets førs­te mo­dell er na­er­mest iden­tisk med Vol­vo Con­cept Cou­pe som ble lan­sert for drøye fem år si­den på Frank­furt Motor Show i 2013.

Kon­sept­bi­len var den førs­te av tre uli­ke kon­sep­ter som skul­le ska­pe fun­da­men­tet for Vol­vos nye form­språk un­der le­del­se av de­sign­sjef Tho­mas In­gen­lath, og den ble tatt imot med na­er­mest uni­son ak­kla­ma­sjon fra pres­se og pub­li­kum.

For­vent­nin­gen var at den skul­le bli en topp­mo­dell i Vol­vo-ran­gen, men i ste­det skul­le den bli spring­bret­tet til både et nytt bil­mer­ke og Tho­mas In­gen­laths kar­rie­re som topp­sjef.

FOTO: VOL­VO

SKILT VED FØDSELEN: De som sav­net at Vol­vo skul­le vir­ke­lig­gjø­re Con­cept Cou­pe kan nå gle­de seg over at den kom­mer i na­er­mest iden­tisk ver­sjon som Pole­s­tar 1.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.