Eks­klu­sivt farge­valg

Det fo­ku­se­res mye på grøn­ne ver­di­er i bil­bran­sjen om da­gen, men es­te­tikk gikk nok foran miljø­hen­syn da den førs­te Mcla­ren Sen­na ble be­stilt i sma­ragd­grønn kar­bon.

Finansavisen - Motor - - INNHOLD - RAGN­VALD JO­HAN­SEN MO­TOR@FI­NANS­AVI­SEN.NO

800hk og 800 Nm i en bil som vei­er 1.198 kg bur­de va­ere nok til å im­po­ne­re de fles­te. Mcla­ren har opp­kalt det ny­es­te med­lem­met i sin «Ul­ti­mate Se­ries» etter Ayr­ton Sen­na. Den blir le­vert til 500 ut­valg­te kun­der med den etter hvert vel­kjen­te V8 mo­to­ren på 4,0 li­ter med dob­le tur­bo­la­de­re.

Fra 0 til 100 km/t skal iføl­ge pro­du­sen­ten ta 2,7 se­kun­der, og fra 0 til 200 km/t opp­gis til 6,8 se­kun­der. Ytel­se­ne plas­se­rer Mcla­ren Sen­na i klas­sen for su­per­bi­ler, men ei­e­ren Michael Fux vil­le at bi­len skul­le va­ere like im­po­ne­ren­de når den sto stil­le.

Lak­ke­ring for 500.000 dol­lar

Løs­nin­gen ble å be­stil­le bi­len med fullt syn­lig kar­bon­fi­ber i ka­ros­se­ri­et, inn­far­get med en spe­sial­de­sig­net sma­ragd­grønn far­ge som har fått nav­net «Fux Gre­en». Det er ikke ofte bil­pro­du­sen­te­ne opp­kal­ler far­gen på bi­len etter nav­net på kun­den. Fer­ra­ri gjor­de det for Ing­rid Berg­man med «Gri­gio Ing­rid» i 1954, men det er be­gyn­ner å bli en stund si­den. Det spil­te nok inn på navne­val­get at lak­ke­rings­job­ben tok i un­der­kant av 1.000 ti­mer og fikk en pris­lapp på 500.000 ame­ri­kans­ke dol­lar. Liste­pri­sen for selve bi­len uten til­valg, opp­gis til 837.000 dol­lar av Mcla­ren. De­talj­ar­bei­det fort­set­ter på inn­si­den, med til­sva­ren­de inn­far­ging av kar­bon­fi­ber i sto­le­ne og på dash­bor­det.

- Mcla­ren Sen­na er en unik bil, de­sig­net og kon­stru­ert for å va­ere den ul­ti­mate bane­bi­len som er lov­lig å kjø­re på vei­en. Vi vet at ei­er­ne ikke kan ven­te med å få prøvd bi­le­ne sine på ra­cer­ba­nen, og vi opp­ford­rer dem ab­so­lutt til å tes­te dem der, sier di­rek­tør i Mcla­ren North Ame­rica, To­ny Joseph.

Det kan jo bli spen­nen­de å se om Fux vå­ger et par stri­per i lak­ken på ra­cer­ba­nen, el­ler om den er til­tenkt et liv på ut­stil­ling.

ALLE FOTO: MCLA­REN

SMARAGD PÅ HJUL: Den sma­ragd­grøn­ne far­gen kos­tet en halv mil­lion dol­lar, og har fått navn etter ei­e­ren.

OVER­RAS­KEN­DE GOD UT­SIKT: Fø­rer­po­si­sjo­nen gir god over­sikt, med vin­du i ned­re del av dø­ren.

IN­GEN GA­RA­SJE­DRON­NING: Mcla­ren sier at Sen­na skal kjø­res, og det hardt. Den enor­me vin­gen vit­ner om at de me­ner det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.