Ikke aero nok

Finansavisen - Motor - - KORT & GODT -

As­ton Mar­tin Val­ky­rie har satt en støkk i kon­kur­ren­te­ne. Nå be­kref­ter Lam­borg­hi­ni-sjef Ste­fa­no Do­me­ni­ca­li over­for Auto­car at også de vur­de­rer å byg­ge en eks­klu­siv ri­val til Val­ky­rie og Mcla­ren Sen­na. Det skal dreie seg om en eks­klu­siv se­rie med bi­ler med «eks­trem aero», som kan «bli i sam­me gate som Cente­na­rio og Ve­ne­no.» Føl­ger Lam­borg­hi­ni pris­in­fla­sjo­nen i hy­per­bil­seg­men­tet, er pri­ser på na­er­me­re 25-30 mil­lio­ner kro­ner ikke usann­syn­lig. Av­gif­ter vil uan­sett til­kom­me, sett med sja­lu­si­g­røn­ne nors­ke øyne.

FOTO: LAM­BORG­HI­NI

BARE STAR­TEN: Aventa­dor Su­per­ve­loce Jo­ta er bare star­ten. Skal vi tro adm. di­rek­tør Ste­fa­no Do­me­ni­ca­li kom­mer det mer aero­dy­na­mis­ke for­mer.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.