Be­skyt­ter «Val­hal­la»

Finansavisen - Motor - - KORT & GODT -

As­ton Mar­tins fore­stå­en­de hy­per­bil «Pro­ject 003» lig­ger an til å få nav­net «Val­hal­la». I det mins­te om vi skal tro søk­na­den om å be­skyt­te vare­mer­ket, som er sendt til bri­tis­ke In­tel­lec­tu­al Pro­per­ty Office og in­ter­na­sjo­na­le World In­tel­lec­tu­al Pro­per­ty Or­ga­niza­tion, mel­der Autoguide. De­sign­di­rek­tør Marek Reich­man an­ty­det al­le­re­de i Genè­ve i fjor at Val­hal­la blir nav­net, men As­ton har også søkt om å re­gist­re­re «Vare­kai». Et navn med for­bok­sta­ven V, er uan­sett sann­syn­lig, for å føre navne­tra­di­sjo­ne­ne vi­de­re og matche «Val­ky­rie».

ILLUSTRASJON: AS­TON MAR­TIN

GJENGANGER: I man­gel på and­re illustrasjoner, må vi ta til tak­ke med den­ne av «Pro­ject 003». Hy­per­bi­len det skal byg­ges 500 ek­semp­la­rer av, ven­tes i 2021.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.