Tar «bi­len» til­ba­ke

Finansavisen - Motor - - KORT & GODT -

Fly­bi­ler som ikke ser ut som bi­ler i det hele tatt er i stø­tet. City­hawk vil det an­ner­le­des.

Ny­kom­me­ren er sta­dig et VTOL-FLY med ver­ti­kal take­off og lan­ding, men med en de­sign som har mer til fel­les med bi­ler. El­ler en stør­re laste­bil. Det er plass til opp­til seks per­soner i bred­den, midt­skips. Det er to pro­pel­ler à la et Boeing CH-47 Chinook he­li­kop­ter, men de er in­te­grert i fly­et for å spa­re plass og skå­ne pas­sa­sje­rer og med­tra­fi­kan­ter. Tek­no­lo­gi­en kal­les Fan­craft og er ut­vik­let av Tac­ti­cal Ro­bo­tics, et dat­ter­sel­skap av is­ra­els­ke Ur­ban Ae­ro­nau­tics. I ut­gangs­punk­tet er Me­tro Sky­ways City­hawk til­tenkt en pi­lot, og mo­to­re­ne be­nyt­ter fly­ben­sin. På sikt kan en hydro­gen­løs­ning bli ak­tu­ell.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.