Still­he­tens pris

Finansavisen - Motor - - KORT & GODT -

El­bi­ler som ikke la­ger mo­tor­lyd er en fare for blin­de, svak­syn­te og de som er hek­tet på mo­bi­len. Nå tar Ja­gu­ar grep.

Audib­le Ve­hicle Alert System (AVAS) er ut­vik­let for nye I-pace. Når bi­len kjø­rer i 20 km/t el­ler mind­re la­ger bi­len en lyd som kan sam­men­lig­nes med en svak brum­le­lyd slik vi er vant med fra de fos­sil­d­rev­ne mo­del­le­ne. Ly­den er ikke mono­ton, men va­rie­rer i hen­hold til gass­på­dra­get. In­nen sep­tem­ber 2020 er bil­pro­du­sen­ter på­lagt av EU å byg­ge el­bi­ler som la­ger 56 de­si­bel med «støy» un­der 20 km/t. Over den far­ten ska­per hjul­støy og luft­mot­stan­den til­strek­ke­lig lyd. Bri­tis­ke Guide Dogs Charity var med på å ut­vik­le lyd­bil­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.